facebook RSS # #

22.01.2020 13:38

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-07-12 12:01       aktualizacja: 2019-07-12 12:28       FINANSE
  A A A

Dofinansowanie PSP. KR RIO za zmianą zasad dofinansowania straży pożarnych przez powiaty

Dofinansowanie PSP. KR RIO za zmianą zasad dofinansowania straży pożarnych przez powiaty
Fot. Ostrowiec Św.
Krajowa Rada RIO zaproponowała zmianę przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej regulujących zasady finansowania Państwowej Straży Pożarnej.

Z postanowień tej ustawy wynika, że w pokrywaniu części kosztów jej funkcjonowania mogą uczestniczyć gminy, powiaty oraz samorządy województw (art. 19b). W myśl art. 19g pkt 2 ustawy, środki jednostek samorządu terytorialnego pozyskiwane przez Państwową Straż Pożarną w trybie i na warunkach określonych w art. 19b–19d, zgodnie z zawartymi umowami lub porozumieniami przez komendantów wojewódzkich lub nadzorowanych przez nich komendantów powiatowych (miejskich) – są przychodami wojewódzkich Funduszy Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Oznacza to, że pomoc finansowa samorządów przeznaczona dla Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z tymi postanowieniami, może być dokonywana tylko za pośrednictwem wojewódzkich Funduszy Wsparcia.

Jak zaznaczyła KR RIO, ten sposób przekazywania środków finansowych nie stwarza większych problemów dla gmin i województw, natomiast dla powiatów jest to rozwiązanie nieracjonalne. 

Powiatowe komendy PSP są bowiem jednostkami budżetowymi powiatu. Chcąc wspomóc powiatową komendę PSP powiat zmuszony jest przekazać dotację do Funduszu, którą następnie otrzymuje jako dotację z państwowego funduszu celowego. Według KR RIO to zbędne przekazywanie (krążenie) środków powoduje także przekłamanie statystyczne, zawyżając dochody powiatu.

Skutek jest taki, że w odniesieniu do uchwał powiatów, w których ustawowe zasady nie są przestrzegane, izby obrachunkowe stwierdzają istotne naruszenie prawa.

Z kolei wojewódzkie sądy administracyjne wobec zaskarżanych rozstrzygnięć nadzorczych w tych sprawach zajmują rozbieżne stanowiska.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z dnia 28 lutego 2012 r. (sygn. akt I SA/Rz 35/12) stwierdził, że dofinansowanie zadań przez jednostki samorządu terytorialnego poprzez wpłatę środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej szczebla wojewódzkiego, poprzedzone zawarciem umowy (porozumienia) z komendantem wojewódzkim lub powiatowym PSP nie odnosi się do jednostek samorządu szczebla powiatowego, których jednostkami budżetowymi są właściwe komendy PSP, uczestniczących w pokrywaniu części kosztów ich funkcjonowania. Natomiast dokładnie przeciwne tezy są zawarte w wyroku WSA w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2012 r., sygn. akt I SA/Po 834/12.

mp/
TAGI: FINANSE , POWIAT
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-07-14 16:33:27
Tomasz Wojtania: Zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa.
(Dz. U. z dnia 17 sierpnia 1998 r.) i jej artykułem 147 KPPSP nie są jednostkami budżetowymi powiatu a RIO błędnie interpretuje status KPPSP. Ale nie tylko RIO.

Cytuję:

Art. 147. 1. Jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie nie objętym art. 145 i 146, przejmują z dniem 1 stycznia 1999 r. mające siedzibę na obszarze tych jednostek instytucje i jednostki organizacyjne, w tym mające osobowość prawną, podległe lub podporządkowane właściwym ministrom lub centralnym organom administracji rządowej, wojewodom lub innym organom administracji rządowej albo przez nich nadzorowane, wykonujące określone w niniejszej ustawie zadania jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem komend, inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników służb, inspekcji i straży.

Proszę doczytać uważnie:

(...) z wyjątkiem komend, inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników służb, inspekcji i straży.

Proszę też zauważyć, iż zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej:

Art. 8. 1. Jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej są:
1) Komenda Główna;
2) komenda wojewódzka;
3) komenda powiatowa (miejska);
4) Szkoła Główna Służby Pożarniczej oraz pozostałe szkoły;
5) instytut badawczy;
6) Centralne Muzeum Pożarnictwa

raz jeszcze proszę zauważyć, iż cytuję:

Jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej są:
(...)komenda powiatowa (miejska);

A zatem ktoś tu nieźle namieszał z KPPSP a wnioski RIO są błędne. Wystarczy bowiem zmienić klasyfikację środków jakie idą z UW do powiatów lub zmienić obieg pieniądza wzorem sanepidów (PIS), które też są zespolone w powiecie a nie są traktowane jako jednostka budżetowa powiatu.

W 1999 roku przy reformie "Buzka" popełniono gigantyczne błędy, które do dziś są problemem jak status KPPSP.

No bo czyja jest KPPSP? ....państwowa czy samorządowa?

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25