facebook RSS # #

19.02.2020 11:50

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-07-23 13:11       aktualizacja: 2019-07-24 12:54       FINANSE
  A A A

Kontrole RIO. 12,5 tys. różnego rodzaju nieprawidłowości na łączną kwotę ok. 9 mld złotych

Kontrole RIO. 12,5 tys. różnego rodzaju nieprawidłowości na łączną kwotę ok. 9 mld złotych
Fot. Fotolia
W trakcie 1 158 przeprowadzonych w 2018 r. kontroli regionalne izby obrachunkowe ujawniły 12,5 tys. różnego rodzaju nieprawidłowości na łączną kwotę ok. 9 mld złotych – wynika ze sprawozdania Krajowej Rady RIO.

Ponad 85 proc. ogólnej kwoty nieprawidłowości finansowych stanowiły niezgodności w zakresie księgowości i sprawozdawczości budżetowej. Według Krajowej Rady RIO miały one powodować nierzetelne prezentowanie danych o sytuacji majątkowej i finansowej jednostek na łączną kwotę ok. 7 mld zł.

Analiza poszczególnych przypadków nieprawidłowości wykazuje, iż najwięcej dotyczyło: nieprowadzenia wszystkich wymaganych ksiąg rachunkowych (w tym np. dziennika, kont ksiąg pomocniczych, zestawień obrotów i sald), niezgodności sald kont analitycznych z syntetycznymi, nieprawidłowego sporządzania sprawozdań oraz nieprawidłowości w zakresie inwentaryzacji.

Ze sprawozdania Krajowej Rady RIO wynika, że statystycznie najwięcej przypadków naruszenia prawa w czasie jednej kontroli wykrywano w związkach i stowarzyszeniach jednostek samorządu terytorialnego, następnie w gminach wiejskich oraz miejsko-wiejskich. Na każdą przeprowadzoną kontrolę w związku i stowarzyszeniu jst przypadało średnio 18,4 nieprawidłowości. Z kolei na każdą z przeprowadzonych kontroli w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich przypadało ich około 14,8–15,9.

W rezultacie przeprowadzonych czynności kontrolnych w 2018 r. stwierdzono łącznie 12 404 przypadki wystąpienia nieprawidłowości, tj. o 0,8 proc. więcej niż w roku poprzednim.

Niektóre stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości, z uwagi na ich rodzaj i rozmiar, wymagały działań innych powołanych do tego organów.

W efekcie do ministrów i kierowników urzędów centralnych skierowano 61 zawiadomień, w tym głównie do resortu finansów w zakresie nierzetelnego sporządzania przez jst sprawozdań Rb-PDP i Rb-27S.

W 27 przypadkach o występowaniu nieprawidłowości poinformowano właściwych wojewodów. Tyle samo zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przekazano organom ścigania. Dotyczyły one m.in. przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków skutkujących działaniem na szkodę interesu publicznego, poświadczenia nieprawdy w dokumentach oraz nieprowadzenia lub nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Do kierowników innych jednostek przekazano 52 zawiadomienia, w tym m.in. do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, do dyrektora delegatury krajowego biura wyborczego, powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Do rzeczników dyscypliny finansów publicznych skierowano łącznie 414 zawiadomień o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych obejmujących 961 różnego rodzaju czynów, za popełnienie których odpowiedzialność ponosiło 486 osób.

Stwierdzone przez RIO przypadki dotyczyły m.in. nieprawidłowości związanych z udzielaniem zamówień publicznych, dokonywaniem wydatków z przekroczeniem kwot określonych w planie finansowym, zaciąganiem zobowiązań z przekroczeniem zakresu upoważnienia czy niewykonaniem w terminie zobowiązania.

Poinformowano ponadto, że regionalne izby obrachunkowe w 2018 r. zweryfikowały zasadność łącznie 773 doniesień oraz informacji o występowaniu nieprawidłowości w jednostkach, w tym m.in. pisma otrzymane od policji, prokuratury, CBA, UZP, ministrów, wojewodów, posłów, wójtów, starostów, radnych, a także pisma anonimowe.

kic/
TAGI: FINANSE
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25