facebook RSS # #

16.02.2020 20:51

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2020-01-22 12:07       aktualizacja: 2020-01-22 14:42       FINANSE
  A A A

Bez skarbnika. RIO: Weksel in blanco nie podlega kontrasygnacie skarbnika

Bez skarbnika. RIO: Weksel in blanco nie podlega kontrasygnacie skarbnika
Fot. Fotolia
Weksel in blanco stanowiący zabezpieczenie kredytu zaciągniętego przez gminę nie podlega kontrasygnacie skarbnika – przypomina RIO w Kielcach.

Skarbnik Buska Zdroju zwrócił się do Ministra Finansów z prośbą o opinię, czy weksel in blanco stanowiący zabezpieczenie spłaty kredytu długoterminowego powinien być opatrzony kontrasygnatą skarbnika. 

Ostatecznie wniosek gminy trafił do RIO w Kielcach, która w udzielonych wyjaśnieniach przypomniała, że skarbnik nie jest osobą wskazaną do reprezentacji jednostki samorządu terytorialnego, co wynika z art. 262 ust. 1 i ust. 2 ustawy o finansach publicznych. „Zatem weksel in blanco nie podlega kontrasygnacie skarbnika” – zaznaczono w opinii.

RIO wskazała przy tym, że zgodnie z art. 46 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez wójta osobą. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy (głównego księgowego budżetu) lub osoby przez niego upoważnionej.

Jak zaznaczyła izba, z powyższych przepisów wynika, że kontrasygnata skarbnika gminy lub osoby przez niego upoważnionej nie stanowi oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem.

RIO przypomniała też, że zgodnie z art. 262 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek, innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także emisji papierów wartościowych dokonuje w gminie wójt, burmistrz, prezydent.

„Dla ważności tych czynności konieczna jest kontrasygnata skarbnika jednostki samorządu terytorialnego. Czynność prawna polegająca na zaciąganiu kredytu, tj. powodująca powstanie zobowiązań pieniężnych, dla jej ważności wymaga kontrasygnaty skarbnika jednostki samorządu terytorialnego. Weksel in blanco nie powoduje powstania nowych zobowiązań pieniężnych, lecz stanowi jedynie zabezpieczenie zobowiązania pieniężnego wynikającego z umowy cywilno-prawnej zaciągniętego kredytu” – wyjaśniła RIO.

Izba dodała przy tym, że weksel in blanco stanowi zobowiązanie poręczenia wekslowego ustalone w umowie kredytowej i dotyczy zobowiązania wynikającego z tej umowy. Weksel zgodnie z przepisami Prawa wekslowego zawiera nazwisko osoby, która dokona zapłaty.

Tymczasem skarbnik nie jest osobą wskazaną do reprezentacji jednostki samorządu terytorialnego zatem weksel in blanco nie podlega kontrasygnacie skarbnika.

mp/

TAGI: FINANSE , RIO
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2020-01-23 08:32:05
om: "weksel zawiera nazwisko osoby, która dokona zapłaty" - czyli jeśli podpisał swoim nazwiskiem wójt, to mogą żądać zapłaty od niego jako osoby fizycznej?
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25