facebook RSS # #

16.02.2020 15:07

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-03-05 11:10       aktualizacja: 2019-03-05 11:12       Wiadomości
  A A A

10 mln zł dla JST. Od 29 marca można aplikować o środki na zagospodarowanie odpadów

10 mln zł dla JST. Od 29 marca można aplikować o środki na zagospodarowanie odpadów
Inwestycje w punkty selektywnej zbiórki odpadów i przedsięwzięcia rozwijające gospodarkę odpadami komunalnymi - od 29 marca JST, ich związki oraz podmioty świadczące usługi na rzecz samorządów mogą aplikować o sfinansowanie tych projektów ze środków unijnych.

Do rozdysponowania jest 10 mln zł; pieniądze rozdzieli Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nabór wniosków zakończy się 28 maja 2019 r. W dniach 12 i 26 kwietnia NFOŚiGW planuje organizację szkoleń dla wnioskodawców. Szczegóły naboru dostępne są na stronie funduszu.

Jak informuje NFOŚIGW, do konkursu mogą zostać zgłoszone dwa rodzaje projektów. Po pierwsze inwestycje dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), które będą obsługiwać powyżej 20 tys. mieszkańców lub wartość ich kosztów kwalifikowanych będzie większa niż 2 mln zł (wymagane jest spełnienie przez projekt co najmniej jednego ze wskazanych warunków). Po drugie przedsięwzięcia dotyczące innych elementów niż wyłącznie PSZOK-i, dla których wartość kosztów kwalifikowanych będzie większa niż 8 mln zł. Ponadto wnioskodawcy będą mogli ubiegać się w Narodowym Funduszu o pożyczki (ze środków krajowych) uzupełniające dofinansowanie unijne przygotowywanych projektów.

W ramach realizowanych projektów finansowane mogą być również inne działania inwestycyjne oraz działania informacyjne i edukacyjne związane z zapobieganiem powstawania odpadów oraz selektywnym zbieraniem odpadów (np. zakup pojemników na odpady).

O dofinansowanie mogą starać się jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST.

"Z konkursu wyłączone są instalacje do termicznego przekształcania odpadów oraz projekty dotyczące budowy nowych instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów lub prowadzące do zwiększania mocy przerobowych istniejących instalacji w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych" - wskazuje NFOŚiGW.

Warunkiem wypłaty środków dla inwestycji jest wprowadzenie na obszarze realizacji projektu zasad selektywnej zbiórki odpadów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, z wyjątkiem inwestycji, które będą służyły wdrożeniu ww. zasad.

Źródłem unijnych dotacji, które do końca tego roku powinien przyznać NFOŚiGW, jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

W wyniku wcześniejszych sześciu naborów z unijnego działania 2.2, do NFOŚiGW wpłynęło 161 wniosków o dofinansowanie. Dotychczas podpisano 32 umowy o kosztach całkowitych ok. 1 126 mln zł, z czego dotacje to ponad 631 mln zł. Dzięki temu wsparciu zostanie wybudowanych lub kompleksowo zmodernizowanych 7 zakładów zagospodarowywania odpadów oraz zostanie wspartych 51 Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, a ponad 5,6 mln osób objętych zostanie zmodernizowanym systemem zagospodarowania odpadów. Łączna moc przerobowa finansowanych instalacji ma wynieść ponad 539 tys. Mg/rok. Ponadto, beneficjenci przeprowadzą 24 kampanie informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami.

js/

TAGI: ODPADY
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25