facebook RSS # #

20.01.2019 21:31

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-05-24 13:28       aktualizacja: 2018-05-24 13:56       POLITYKA SPOŁECZNA
  A A A

Trudna opieka. MRPiPS: zapewnienie usług opiekuńczych może być utrudnione w małych i biednych gminach

Trudna opieka. MRPiPS: zapewnienie usług opiekuńczych może być utrudnione w małych i biednych gminach
Fot. Wrota Lubuskie
Finansowanie usług opiekuńczych może być coraz trudniejsze, zwłaszcza w małych samorządach o niskich dochodach - ocenił wiceszef MRPiPS Krzysztof Michałkiewicz. Resort poinformował, że od lat rośnie liczba osób korzystających z usług opiekuńczych, w tym świadczeń w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych.

W odpowiedzi na poselską interpelację wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Krzysztof Michałkiewicz poinformował, że od lat resort obserwuje rosnącą liczbę osób korzystających z usług opiekuńczych. Tylko w 2016 w stosunku do roku 2015, w gminach wiejskich, miejskich oraz miejsko – wiejskich, nastąpił wzrost o ok. 7 proc. liczby osób, którym w drodze decyzji administracyjnych przyznano usługi opiekuńcze (z 88.096 osób w roku 2015 do 94.209 osób w roku 2016), co jednocześnie wpłynęło na wzrost rok do roku liczby tych świadczeń – ogółem o 4,4 proc. oraz na wzrost przeznaczonych na te usługi środków finansowych – o ok. 11 proc.

Wiceszef MRPiPS dodał, że wzrosła też liczba świadczeń w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych – o 7,4 proc. (z liczby 1.125.144 świadczeń w roku 2015 do liczby 1.208.823 w roku 2016) oraz wzrosły o 11,7 proc. nakłady finansowe z tego tytułu (w roku 2015 na specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano środki w kwocie 16.404.273 zł, a w roku 2016 kwotę 18.331.516 zł).

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej organizowanie oraz świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym ze środków własnych gminy. Jest to forma wspierania osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Głównym celem usług opiekuńczych jest pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, świadczenie opieki higienicznej lub pielęgnacji zaleconej przez lekarza oraz zapewnienie, w miarę możliwości ośrodka pomocy społecznej, kontaktów z otoczeniem.

Zadanie to gminy mogą realizować samodzielnie, zatrudniając pracowników do realizacji usług, mogą zlecić realizację zadania na postawie art. 25 ustawy o pomocy społecznej lub zakupić usługi na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z danych MRPiPS wynika że liczba gmin, w których zatrudnia się pracowników do realizacji usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania, wynosi odpowiednio 1.404 i 115.

Z kolei liczba gmin, które zlecają realizację usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych lub dokonują ich zakupu na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych podmiotom uprawnionym na podstawie art. 25 ustawy o pomocy społecznej wynosi odpowiednio 717 i 158.

Wiceminister rodziny zwrócił uwagę, że w niektórych gminach usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są jednocześnie zarówno przez pracowników zatrudnionych przez jednostkę organizacyjną gminy (ośrodek pomocy społecznej), jak i poprzez zlecenie wykonywania usług (podmiotom uprawnionym na podstawie art. 25 ustawy o pomocy społecznej lub podmiotom na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych).

Ogółem 1229 gmin świadczy usługi samodzielnie (zatrudniając pracowników), w tym:

- 816 gmin wiejskich (ok. 52% ogółu gmin wiejskich w Polsce),
- 75 gmin miejskich (ok. 24% ogółu gmin miejskich w Polsce),
- 338 gminy miejsko – wiejskie (ok. 54% ogółu gmin miejsko-wiejskich w Polsce).

Z danych MRPiPS wynika, że w roku 2016, w porównaniu do roku 2015, liczba osób wykonujących usługi opiekuńcze minimalnie zmniejszyła się o 8 osób (5.582), ale jednocześnie nastąpił wzrost zatrudnienia w przeliczeniu na etaty o ok. 36 etatów (5.302,48). W przypadku pracowników wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze liczba pracowników zmniejszyła się o 38 osób tj. o ok. 4,86 proc. i wynosiła 744, co równocześnie spowodowało spadek zatrudnienia o 24,16 etatu tj. o ok. 3,35 proc.

Resort rodziny zauważył, że gminy finansują usługi opiekuńcze z własnych środków, „co oznacza, że zapewnienie tego rodzaju usług może być utrudnione szczególnie w małych samorządach o niskich dochodach”.

Zdaniem wiceministra brak realizacji usług opiekuńczych może wynikać także z uwarunkowań lokalnych np. zabezpieczanie potrzeb osób starszych przez wspólnie zamieszkujących członków ich rodzin (w małych wiejskich gminach), organizowanie przez gminy dziennych form wsparcia lub kierowanie osób wymagających wsparcia w tej formie do domów pomocy społecznej, rodzinnych domów pomocy lub mieszkań chronionych. Ponadto np. osoby z chorobą Alzheimera mogą korzystać z usług środowiskowych domów samopomocy, których sieć z roku na rok rozwija się (wg stanu na koniec 2016 r. funkcjonowało 779 ŚDS-ów z 28.579 miejscami, 31.345 osób skorzystało z usług świadczonych przez ŚDS).

Resort podał też, że zapotrzebowanie na środki z Programu „Opieka 75+” na rok 2018, którego celem jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz usług specjalistycznych dla osób samotnych i starszych w wieku 75 lat i więcej złożyło około 680 gmin na kwotę ok. 15 mln zł.

mp/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25