facebook RSS # #

22.01.2020 20:50

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-06-05 14:19       aktualizacja: 2019-06-06 14:55       POLITYKA SPOŁECZNA
  A A A

Część dopłaca. MRPiPS: gminy wsparły obsługę 500 plus środkami własnymi w wysokości ok. 11 mln zł

Część dopłaca. MRPiPS: gminy wsparły obsługę 500 plus środkami własnymi w wysokości ok. 11 mln zł
Fot. Fotolia
W ubiegłym roku gminy wsparły obsługę świadczenia wychowawczego 500 plus środkami własnymi w wysokości ok. 11 mln zł – poinformował wiceminister rodziny Stanisław Szwed. Zaznaczył jednocześnie, że część gmin nie wykorzystuje w pełni środków na ten cel przysługujących z budżetu państwa.

W 2018 r., gminom na obsługę programu „Rodzina 500+” przysługiwało z budżetu państwa ok. 340 mln zł. Z kwoty tej gminy wydatkowały ok. 330 mln zł, co oznacza wykorzystanie środków na poziomie 97 proc. – poinformował wiceminister rodziny Stanisław Szwed odpowiadając na poselską interpelację.

Zaznaczył jednocześnie, że łączne koszty obsługi programu w 2018 r. (tj. wraz ze środkami własnymi gmin) wyniosły ok. 351 mln zł, "co oznacza, że gminy wsparły obsługę świadczenia wychowawczego środkami własnymi w wysokości ok. 11 mln zł (w stosunku do kwoty przysługującego im odpisu z budżetu państwa na koszty obsługi)". 

Minister zwrócił też uwagę na występujące w części gmin zjawisko przeznaczania przez samorząd własnych środków na koszty obsługi, przy jednoczesnym niepełnym wykorzystaniu środków na ten cel przysługujących z budżetu państwa.

Obecnie na obsługę programu "Rodzina 500 plus" gminy otrzymują 1,5 proc. przekazanej dotacji celowej. Jednak w lipcu 2019 r. wejdzie w życie znowelizowana ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która obniża ten wskaźnik do 0,85 proc. otrzymanej dotacji celowej. Jednocześnie zostaną zwiększone z 330 do 350 mln zł rocznie koszty obsługi programu w wymiarze kwotowym.


mp/

 
KOMENTARZE: 3 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-06-06 10:09:37
Edyta: Ktoś tu chyba się zapędził! Gmina nie powinna do tego programu dopłacać. To jest zadanie państwa a nie gminy. Poczytajcie trochę ludzie!
 
2019-06-06 09:19:23
nonens: Ktoś tu chyba nie umie liczyć, albo liczy tak, żeby ładniej wyglądało. 351 mln - 330 mln = 21 mln a nie 11 mln.
 
2019-06-06 07:46:49
Tomasz Wojtania: GDZIE SIĘ ZGUBIŁ PROGRAM 500PLUS ?

Jak wynika z raportu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wsparciem „Raport Rodzina 500+” wsparciem z rządowego programu „Rodzina 500plus” do końca grudnia 2016 roku objęto ponad 3,8 miliona dzieci do 18 lat. Do 2,78 miliona rodzin trafiło ponad 17 miliardów złotych.
Ponieważ 31 grudnia 2016 roku był dniem, w który osiągnięto połowę pierwszego okresu świadczeniowego na drugą jego część do wypłaty powinno trafić kolejne 17 miliardów złotych. Zgodnie bowiem z art. 48 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.2016.195 z p.zm.) pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy i kończy się dnia 30 września 2017 roku. A zatem licząc od 1 kwietnia 2016 roku 9 miesięcy pierwszego okresu świadczeniowego przypadało na rok 2016 i kolejne 9 miesięcy pierwszego okresu świadczeniowego przypadało na rok 2017. Logiczne jest zatem stwierdzenie, że skoro w roku 2016 wypłacono z pierwszej części okresu świadczeniowego 17 mld złotych to do wypłaty w drugiej części pierwszego okresu świadczeniowego w roku 2017 jest kolejne 17 mld złotych.
Te 17 miliardów złotych to zobowiązania państwa polskiego wobec osób uprawnionych do świadczenia. Osoby te złożyły stosowne wnioski. Wnioski te zostały rozpatrzone i w drodze decyzji administracyjnej z klauzulą natychmiastowej wykonalności (art. 27 ustęp 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci) osobom tym przyznano świadczenie wychowawcze, czyli słynne 500plus.
Jednakże próżno szukać informacji o faktycznej kwocie zobowiązań państwa polskiego wobec osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego w bilansie z wykonania budżetu państwa….bo nie ma takiego bilansu.
Próżno też szukać informacji o faktycznej kwocie zobowiązań państwa polskiego wobec osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego w bilansie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej…bo to nie ministerstwo lecz jednostki samorządu terytorialnego realizują program 500plus i wypłacają świadczenia osobom uprawnionym.
Próżno też szukać informacji o faktycznej kwocie zobowiązań państwa polskiego wobec osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego w bilansach jednostek samorządu terytorialnego, choć to właśnie one realizują program 500plus i wypłacają świadczenia osobom uprawnionym….bo jednostki pomocy społecznej kompletnie nie radzą sobie z obowiązkami w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej i finansowej. Ot po prostu księgowi OPS nauczeni są na ogół jedynie obsługi programu do świadczeń, a skarbnicy obsługują system Besti@. To co w programie ma się zgadzać a księgowość już niekoniecznie.
Pojawia się zatem uzasadniona teza: iż analiza sprawozdań finansowych i budżetowych jednostek realizujących program Rodzina 500plus dowodzi, iż w Polsce nie ma takiego programu.
No ale to przecież nieprawda.
A skoro nieprawda to oczywiste jest, że jednostki realizujące program Rodzina 500plus mają nierzetelnie prowadzone księgi rachunkowe i nierzetelnie sporządzane sprawozdania budżetowe i finansowe. Rzetelność księgowości i sprawozdawczości oznacza przecież jej zgodność ze stanem faktycznym.
Problem polega na tym, iż księgowi jednostek pomocy społecznej, skarbnicy jednostek samorządu terytorialnego nie stosują w praktyce zasady współmierności, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o rachunkowości i wzorują się, bo tak łatwiej i wygodniej na błędnie prowadzonej w skali całej Polski księgowości świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Błąd ten polega na ty, iż księgowi i skarbnicy księgują świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny metodą „pod listą wypłat” , czyli nie wykazują ani w księgowości ani w sprawozdawczości zobowiązań wobec osób uprawnionych. Chodzi tu o zobowiązania wobec osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych.
W przypadku programu Rodzina 500plus chodzi o zobowiązania w kwocie 17 mld zł według stanu na 31 grudnia 2016 roku.

Mamy rok 2019 i program 500plus obejmie każde dziecko do 18 roku życia. Stan zobowiązań na 31 grudnia 2019 będzie wyższy niż 17 mld zł z roku 2016.

I znów się zgubi PROGRAM 500PLUS.....

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25