facebook RSS # #

17.02.2019 11:56

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-01-04 10:26       aktualizacja: 2018-01-04 10:46       AKTUALNOŚCI
  A A A

Test na urzędnika. Autentyczne pytania z naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Test na urzędnika. Autentyczne pytania z naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Fot. Fotolia
Zmierz się z pytaniami, które padły podczas naboru na stanowisko specjalisty w Referacie Finansowo – Księgowym. Test jest wielokrotnego wyboru.

Zagadnienia zostały wykorzystane w teście wiedzy dla kandydatów na stanowisko specjalisty w Referacie Finansowo – Księgowym Dochodów w Urzędzie Miasta Kielce. Test wiedzy jest jednym z etapów postępowania rekrutacyjnego.

Na końcu znajduje się link do odpowiedzi.

TEST DLA KANDYDATÓW NA STANOWISKO SPECJALISTY W REFERACIE FINANSOWO – KSIĘGOWYM DOCHODÓW

1. Przepisy ustawy o rachunkowości stosuję się dla:
a) jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej
b) gmin
c) samorządowych jednostek budżetowych

2. Okres sprawozdawczy to:
a) okres, za który sporządza się sprawozdanie finansowe w trybie przewidzianym ustawą
b) termin w jakim sporządzane jest sprawozdanie
c) okres, za który sporządzone jest inne sprawozdanie na podstawie ksiąg rachunkowych

3. Zestawienie obrotów i sald sporządza się:
a) raz na kwartał
b) raz na rok
c) na koniec każdego okresu sprawozdawczego, nie rzadziej niż na koniec miesiąca

4. Konta ksiąg pomocniczych prowadzi się w szczególności dla:
a) rozrachunków z kontrahentami
b) rozrachunków z pracownikami
c) operacji sprzedaży

5. Stwierdzone błędy w zapisach księgowych poprawia się:
a) tylko w danym okresie sprawozdawczym
b) przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i umieszczenie daty
c) przez wprowadzenie do ksiąg rachunkowych dowodu zawierającego korekty błędnych zapisów, dokonywane tylko zapisami dodatnimi albo tylko ujemnymi

6. Dochodami publicznymi są:
a) wpływy z umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze
b) daniny publiczne, do których zalicza się: podatki, składki, opłaty, wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa
c) dywidendy z tytułu posiadanych praw majątkowych

7. Zapis księgowy powinien zawierać co najmniej:
a) datę dokonania operacji gospodarczej
b) kwotę i datę zapisu
c) oznaczenie kont, których dotyczy

8. Kiedy zamyka się księgi rachunkowe?
a) na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej
b) na dzień kończący rok obrotowy
c) miesiąc po zmianie formy prawnej

Prawidłowe odpowiedzi dostępne są TUTAJ


Test w oryginalnej wersji miał 15 pytań. Pozostałe pytania dostępne są TUTAJ.

kic/
TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25