facebook RSS # #

11.12.2019 14:31

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-01-08 15:54       aktualizacja: 2019-01-08 20:06       AKTUALNOŚCI
  A A A

Bez trzynastki. Przewidziano okoliczności, w których pracownik zostaje bez ''13''

Bez trzynastki. Przewidziano okoliczności, w których pracownik zostaje bez ''13''
Fot. Fotolia
Pracownik samorządowy może stracić prawo do „trzynastki”. Przypominamy przypadki, w których dodatkowe wynagrodzenie roczne przepada.

Kwestie związane z „trzynastkami” reguluje ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. W przepisach przewidziano okoliczności, w których pracownik zostaje pozbawiony świadczenia.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne przepada w razie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż dwa dni. W świetle ustawy "trzynastki" nie otrzyma też pracownik, który stawił się do pracy lub przebywał w niej w stanie nietrzeźwości i osoba zwolniona dyscyplinarnie.

"Trzynastki" nie traci natomiast osoba odchodząca na emeryturę, nawet jeśli nie przepracuje wymaganych sześciu miesięcy.

Pracownik nabywa bowiem prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości (8,5 proc. rocznego wynagrodzenia) po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, ale świadczenie, w proporcjonalnej wysokości, przysługuje już po sześciu miesiącach pracy.

Półroczny staż nie zawsze jest jednak wymagany. Zwolnienie z obowiązku przepracowania co najmniej sześciu miesięcy dotyczy m.in. rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę, rentę szkoleniową albo rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie rehabilitacyjne. Podobnie jest w przypadku rozwiązania stosunku pracy będącego następstwem przeniesienia służbowego, powołania lub wyboru, likwidacji pracodawcy albo zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy, a także likwidacji jednostki organizacyjnej pracodawcy lub jej reorganizacji.

Staż nie jest także wymagany w razie nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem i nauczycielem akademickim zgodnie z organizacją pracy szkoły (szkoły wyższej), zatrudnienia pracownika do pracy sezonowej, jeżeli umowa o pracę została zawarta na sezon trwający nie krócej niż trzy miesiące, oraz powołania pracownika do czynnej służby wojskowej albo skierowania do odbycia służby zastępczej.

Kolejną kategorią wymienioną w ustawie, wyłączającą konieczność pracy przez sześć miesięcy, jest podjęcie zatrudnienia. Ujęto w niej rozpoczęcie pracy w następstwie: przeniesienia służbowego, powołania lub wyboru, likwidacji poprzedniego pracodawcy albo zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących tego pracodawcy, likwidacji jednostki organizacyjnej poprzedniego pracodawcy lub jej reorganizacji oraz zwolnienia z czynnej służby wojskowej albo odbycie służby zastępczej.

Przepracowanie pół roku nie jest warunkiem niezbędnym do otrzymania „trzynastki” w przypadku korzystania z urlopów: wychowawczego, macierzyńskiego, ojcowskiego, rodzicielskiego, a także z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Dotyczy to również urlopu dla poratowania zdrowia, korzystania przez nauczyciela lub nauczyciela akademickiego z urlopu do celów naukowych, artystycznych lub kształcenia zawodowego.

Ostatnią kategorią jest wygaśnięcie stosunku pracy w związku ze śmiercią pracownika.

Jak wynika ze stanowiska RIO w Gdańsku, przy wypłacie świadczenia uwzględnia się wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy, przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Do tego dochodzi wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.

Zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy reguluje natomiast rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Zgodnie z rozporządzeniem, wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągniecie.

Ustawowy termin wypłaty tzw. trzynastek upływa 31 marca.

Więcej: Specjalna trzynastka. Dla nowo powołanych zastępców wójtów i skarbników


kic/
TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 3 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-01-11 11:17:35
jojo: całe stażowe w podstawie dod.wyn.roczenego
 
2019-01-09 14:53:36
Jakub: Dlaczego zmieniając pracodawcę w środku roku przechodząc z jednego urzędu do innego wykonując ten sam charakter pracy tracę prawo do wynagrodzenia zwanego "13". Gdzie przykładowo nauczyciel w podobnej sytuacji zachowuje takie prawo. Dlaczego w naszym kraju w taki sposób dzieli się obywateli na tych lepszych i gorszych. czym uzasadnione jest to że nauczyciel otrzyma wynagrodzenie zmieniając pracodawce w trakcie roku szkolonego i nie zmieniając pracodawcy z tzw. przeniesienia a pracownik samorządowy juz nie. Dlaczego odpis z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczyciel ma około 2,5 raza większy? Czy aby tak mieć grupa społeczna musi wyjść na ulice i być tak mocno roszczeniowa?
 
2019-01-09 09:23:11
Księgowa: Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim 6 dni. Czy do podstawy obliczenia trzynastki należy wliczyć kwoty dodatku stażowego w całości czy pomniejszone proporcjonalnie tak jak np. wynagrodzenie zasadnicze?

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25