facebook RSS # #

22.11.2019 17:53

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-02-17 15:05       aktualizacja: 2017-02-17 15:07       OFERTY PRACY
  A A A

Dyrektor Wydziału Kultury i Promocji Miasta

Prezydent Miasta Kielce


ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze


DYREKTORA


WYDZIAŁU KULTURY i PROMOCJI MIASTA


URZĘDU MIASTA KIELCE


(NR REF: 2/2017)


 


Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:


-         współpraca i utrzymywanie kontaktów z wybranymi placówkami dyplomatycznymi Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz innymi instytucjami działającymi w obszarze współpracy międzynarodowej i zagranicznej;


-         inicjowanie i organizacja wydarzeń międzynarodowych i promocja Kielc za granicą;


-         organizacja masowych imprez o charakterze kulturalnym i turystycznym;


-         wspieranie działań i inicjatyw w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego i dóbr kultury;


-         promocja Miasta na terenie kraju;


-         organizacja i finansowanie imprez sportowych.


 


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – niezbędne(formalne):


-      obywatelstwo polskie;


-         spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;


-        spełnienie wymagania określonego w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.


 


kwalifikacje zawodowe:


-         wykształcenie:wyższe magisterskie,


-         staż pracy:ogółem: min. 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 4-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych,


-         inne wymagania: biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.


 


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – dodatkowe(będące przedmiotem oceny):


-         znajomość ustaw:o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu pracy, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o sporcie, o dostępie do informacji publicznej, Prawa zamówień publicznych,


 


-         predyspozycje i umiejętności kandydata:  umiejętność kierowania zespołem, umiejętność planowania i organizowania pracy w zespole, praktyczna umiejętność posługiwania się aplikacjami komputerowymi Pakietu MS Office,


-         pożądana  znajomość języka niemieckiego, francuskiego lub chińskiego w mowie i piśmie.


 


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. Uprawnienie, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych nie dotyczy naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.


 


Miejsce wykonywania pracy:


Urząd Miasta Kielce


ul. Strycharska 6


 


Warunki pracy


 


Liczba lub wymiar etatu: 1,0


 


Wynagrodzenie zgodnez zarządzeniem nr 336/2015 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Kielce.


 


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu, częste wyjazdy służbowe, w tym zagraniczne, praca poza standardowymi godzinami oraz w weekendy.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:


-  narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy, itp.,


- budynek piętrowy, wyposażony jest w podjazd umożliwiający poruszanie się wózkiem inwalidzkim, ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim oraz w elektryczne krzesełko pochyłe przyschodowe, w  budynku, na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla wózków inwalidzkich.


 


Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:


-           podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny),


-           krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),


-         kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),


-         kserokopie dokumentów potwierdzających ww. staż pracy (świadectwa pracy, a w przypadku trwającego zatrudnienia - zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),


-           kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,


-         podpisane oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą **,


-         podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą **,


-         podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą **,


-         podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą **,


-         podpisane oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w Urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą **


-         podpisane oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów tej rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.


 


Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika lub jako druk do pobrania ze strony internetowej www.um.kielce.pl (w zakładkach: URZĄD MIASTA – Biuro Obsługi Interesanta lub OBSŁUGA KLIENTA – Załatw sprawę) oraz w Biurze Obsługi Interesanta.


 


** Wyżej wymienione oświadczenia wraz z klauzulami kandydaci mogą pobrać ze strony internetowej: www.um.kielce.pl (w zakładkach: URZĄD MIASTA – Biuro Obsługi Interesanta lub OBSŁUGA KLIENTA – Załatw sprawę).


 


Dokumenty należy składać w terminie do dnia  20 lutego 2017 r. (włącznie) w siedzibie Urzędu Miasta w pok. 148 lub przesłać (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres:


Urząd Miasta Kielce


Wydział Organizacyjny


Rynek 1


25 – 303 Kielce


z dopiskiem: NR REF: 2/2017


 


Dodatkowe informacje:


 - Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.


- Pracownik może otrzymać stosowne upoważnienia Prezydenta Miasta do wydawania decyzji administracyjnych w związku z powyższym będzie obowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego – zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym.


 Uwaga:


1.     O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub mailem.


2.     Postępowanie kwalifikacyjne może być jedno lub dwuetapowe. Odbywa się tylko w jednym terminie
i miejscu wyznaczonym przez Komisję.


3.     Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne, - podlegają odrzuceniu, a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.


4.     Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.


5.     Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.


6.     Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy - zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.


7.     Oferty niewykorzystane w naborze i nieodebrane osobiście (w pok. 152) zostaną zniszczone.


8.     Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce http://www.bip.kielce.eu w zakładce – Rekrutacja – Wyniki naboru oraz w Urzędzie Miasta na tablicy INFORMACJE O WYNIKACH NABORÓW.


 


Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel.  (41) 36 76 610 lub 36 76 152


TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25