facebook RSS # #

17.10.2019 15:46

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-01-30 15:50       aktualizacja: 2017-02-02 09:06       W PRZERWIE
  A A A

Test na urzędnika. 10 pytań rekrutacyjnych do pracownika samorządowego

Test na urzędnika. 10 pytań rekrutacyjnych do pracownika samorządowego
Fot. Fotolia
Publikujemy 10 pytań, które można usłyszeć, starając się o pracę w urzędzie gminy. Zagadnienia pochodzą z autentycznych testów wiedzy

Na prośbę czytelników publikujemy zagadnienia z samorządowych testów wiedzy. Poniżej znajdą Państwo 10 przykładowych pytań z różnych postępowań, które odbyły się w Urzędzie m.st. Warszawy.

Zgodnie z Regulaminem przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie m.st. Warszawy test wiedzy jest drugim etapem postępowania rekrutacyjnego. Może być testem jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru (składa się z minimum 20 pytań).

Do rozmowy kwalifikacyjnej zapraszanych jest maksymalnie 10 kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów z testu wiedzy.

Przykładowe pytania:

1.    Kiedy pracownik samorządowy, podejmujący pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, powinien złożyć ślubowanie:

a)    przed zawarciem umowy o pracę na czas określony, w celu odbycia służby przygotowawczej

b)    po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu kończącego służbę przygotowawczą, przed zawarciem nowej umowy o pracę

c)     po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu kończącego służbę przygotowawczą i w ciągu 7 dni od zawarcia nowej umowy

d)    w ciągu 14 dni od zawarcia umowy o pracę

2.    Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone:

a)    wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych,

b)    wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,

c)     wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej,

d)    żadne z powyższych.  

3.    Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, podstawowy termin udostępniania informacji, to:

a)    bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku,

b)    niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku,

c)     niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku,

d)    bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

4.    Zamawiający nie ma obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku zamówień, których wartość nie przekracza kwoty:

a)   30.000 €,

b)   14.000 €,

c)   25.000 €,

d)   50.000 €.

5.    Cykl życia projektu składa się z następujących faz:

a)    przygotowanie, realizacja, ewaluacja,

b)    przygotowanie, realizacja, monitoring, kontrola, ewaluacja,

c)     przygotowanie, realizacja, kontrola, ewaluacja,

d)    rozpoczęcie, realizacja, kontrola.

6.    Dokumenty finansowe w samorządzie sprawdzane są pod względem:

a)    legalności, celowości i rzetelności,

b)    legalności, gospodarności i rzetelności,

c)     legalności, gospodarności i celowości.

7.    Wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy:

a)   przysługuje od każdego  postanowienia wydanego w toku postępowania

b)   jest środkiem zaskarżenia, który przysługuje tylko uczestnikom postępowania na prawach strony

c)   przysługuje  od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze

d)   jest środkiem zaskarżenia rozpatrywanym przez organ wyższego stopnia nad organem który wydał decyzję w pierwszej instancji

8. Pracownicy samorządowi są zatrudniani na stanowiskach:

a)    urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych, robotniczych, pomocniczych i obsługi,

b)    urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych, doradców i asystentów, pomocniczych i obsługi,

c)     urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych, doradców prezydenta, pomocniczych i obsługi,

d)    urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych, robotniczych i obsługi, doradców i asystentów.


9. Tryb postępowania przed organami administracji samorządowej normuje:

a)    Ustawa o ustroju sądów powszechnych,

b)    Kodeks postępowania administracyjnego,

c)     Kodeks postępowania  karnego,

d)    Instrukcja Kancelaryjna.

10.  Jaki dokument reguluje kwestie urlopów szkoleniowych pracowników:

a)    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz.U. Nr 103, poz. 472 oraz z 2006 r. Nr 31, poz. 216,

b)    Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz.U. z 2014 poz.1202,

c)    Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U. z 2014 poz.1502).


>>>Klucz odpowiedzi do testu


kic/Serwis Samorządowy PAP
TAGI:
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-08-12 12:59:21
Mariusz : Może też warto iść z duchem czasu i jeszcze skuteczniej przeprowadzać proces rekrutacyjny? Myślę, że warto znać preferencje i trendy, jakie obecnie funkcjonują na świecie. Należy zwrócić uwagę np. na staż i stanowisko pracownika, Okazuje się, że specjaliści i managerowie różnych szczebli preferują wykonywanie testów na komputerze, podczas gdy najmłodsi stażem – na smartfonie/tablecie. Dla jednych i drugich świetnym rozwiązaniem będą testy rekrutacyjne online https://shl.com.pl/testy-i-kwestionariusze-nadal-integralna-czescia-procesow-hr/

Link dodaję w celach poglądowych – można pod nim poczytać o nich więcej.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25