facebook RSS # #

22.11.2019 03:57

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-10-03 13:51       aktualizacja: 2017-10-03 14:18       W PRZERWIE
  A A A

Test na urzędnika. 10 pytań rekrutacyjnych do pracownika samorządowego

Test na urzędnika. 10 pytań rekrutacyjnych do pracownika samorządowego
Fot. Fotolia
Publikujemy 10 pytań, które można usłyszeć, starając się o pracę w urzędzie gminy. Zagadnienia pochodzą z autentycznych testów wiedzy

Poniżej znajdą Państwo 10 przykładowych pytań wykorzystywanych w różnych testach wiedzy, które odbyły się w ostatnim czasie w Urząd Miasta Poznania. Test wiedzy jest jednym z etapów postępowania rekrutacyjnego.

Na końcu tekstu publikujemy link do odpowiedzi.

1. Akty prawa miejscowego uchwalone przez Radę Miasta Poznania podlegają ogłoszeniu w:
a) Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
b) Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
c) Monitorze Polskim
d) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania

2. Skontrum zasobu archiwalnego to:
a) porównanie faktycznego zasobu archiwum ze spisami akt oraz innymi pomocami archiwalnymi
b) wydzielenie akt do wybrakowania
c) kontrola przeprowadzona przez Archiwum Państwowe w celu sprawdzenia prawidłowości działania archiwum

3. Organem wyższego stopnia w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego w rozumieniu KPA jest:
a) w każdej sprawie samorządowe kolegia odwoławcze
b) wojewoda
c) samorządowe kolegia odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej

4. Podstawowy termin na odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej wynosi:
a) 7 dni
b) 14 dni
c) nie więcej niż 2 miesiące

5. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych zasada równości oznacza, że:
a) oferty mogą składać jedynie wykonawcy posiadający certyfikat równego traktowania swoich pracowników.
b) wśród członków komisji przetargowej musi być taka sama ilość kobiet i mężczyzn
c) zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający równe traktowanie wykonawców a wszystkie czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm

6. Zadania własne jednostek samorządu terytorialnego to:
a) zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej
b) zadania, które jednostkom samorządu terytorialnego nakłada ustawa
c) zadania niepubliczne służące zaspokajaniu potrzeb obywateli

7. Dyrektor Wydziału prosi o połączenie telefoniczne z Marszałkiem Województwa. Po nawiązaniu kontaktu z SEKRETARIATEM Marszałka i upewnieniu się, iż może on podjąć rozmowę dokonuje się połączenia w następującej kolejności:
a) SEKRETARIAT Marszałka łączy Marszałka z SEKRETARIATEM Dyrektora Biura, który łączy bezpośrednio z Dyrektorem
b) Dyrektora łączy się z SEKRETARIATEM Marszałka a SEKRETARIAT łączy bezpośrednio z Marszałkiem
c) SEKRETARIATY dokonują równoczesnego połączenia swoich przełożonych

8. Przepisów ustawy o rachunkowości nie stosuje się do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium RP:
a) wszystkich spółek osobowych działających na podstawie KSH
b) spółek kapitałowych w organizacji
c) NBP

9. Księgi rachunkowe uznaje się za rzetelne , jeśli:
a) odzwierciedlają stan rzeczywisty
b) wprowadzono do nich kompletnie i bezbłędnie wszystkie zakwalifikowane dowody księgowe
c) są prowadzone zgodnie z przyjętą przez jednostkę polityką rachunkowości

10. Co oznacza skrót R.S.V.P.?
……………………………………………………………………………………………….


Prawidłowe odpowiedzi dostępne są TUTAJ

kic/
TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25