facebook RSS # #

22.03.2019 14:13

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-06-25 15:30       aktualizacja: 2018-06-27 14:34       WYNAGRODZENIA
  A A A

Okiem wojewody. Sprawdziliśmy, ile gmin przyjęło uchwały obniżające pensje włodarzy

Okiem wojewody. Sprawdziliśmy, ile gmin przyjęło uchwały obniżające pensje włodarzy
Fot. Fotolia
Sześć uchwał w woj. śląskim; szesnaście w lubelskim. Zapytaliśmy w urzędach wojewódzkich, ile uchwał w sprawie obniżenia wynagrodzenia wójtów przedłożono wojewodzie.

Z początkiem lipca zaczynają obowiązywać nowe minimalne i maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego m.in. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

"W województwie warmińsko-mazurskim uchwały obniżające wynagrodzenie podjęło sześć gmin; są to Rozogi, Lidzbark (Welski), Wieliczki, Milejewo, Iłowo-Osada" - wylicza Bożena Ulewicz z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Tyle samo uchwał wpłynęło do wojewody śląskiego; żadna z nich nie została zakwestionowana przez organ nadzoru.

„Brak jest podstaw prawnych do zastosowania środków nadzorczych przez wojewodę śląskiego, w przypadku gdy rada gminy nie podejmie uchwały w przedmiotowej sprawie” – zaznacza Alina Kucharzewska, rzecznik wojewody śląskiego.

Przypomina, że zakres i tryb sprawowanego przez wojewodę nadzoru wynika z treści art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym „uchwała lub zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne. O nieważności uchwały lub zarządzenia w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia.

„Przepisy nie przewidują uprawnień wojewody do wydania zarządzeń zastępczych w przedmiotowym zakresie” – podkreśla Kucharzewska.

Wojewoda lubuski ma do rozpatrzenia osiem uchwał rad gmin dotyczących dostosowania wynagrodzeń wójtów i burmistrzów do przepisów obowiązujących. "Decyzja o ewentualnych krokach wobec gmin, które nie podejmą w/w uchwał zostanie podjęta w miesiącu lipcu" - pisze Jolanta Krynicka z biura wojewody.

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego uchwały ustalające nowe wynagrodzenie wójta podjęło jak dotąd 10 gmin. „Wojewoda dotychczas nie zakwestionował żadnej z takich uchwał” – informuje Adrian Mól, rzecznik prasowy wojewody kujawsko-pomorskiego. „Ocena prawna dokonywana będzie indywidulanie wobec poszczególnych gmin” – dodał, pytany o to, jakie kroki będzie podejmował wojewoda wobec gmin, które takich uchwał w terminie nie podejmą.

Również dziesięć uchwał w sprawie nowych warunków wynagradzania przyjęto w woj. świętokrzyskim. Samorządy, które podjęły uchwały to: Stąporków, Ożarów, Baćkowice, Bieliny, Busko-Zdrój Powiat, Kazimierza Wielka, Koprzywnica, Łagów, Opatowiec i Sandomierz Powiat.

"Powyższe uchwały wpłynęły w miesiącu czerwcu br. Są w trakcie analizy pod względem zgodności z prawem" - informuje Diana Głownia, rzecznik prasowy wojewody świętokrzyskiego.

Do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 14 uchwał określających nowe wynagrodzenia wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

„Kwestie realizacji (zastosowania) przez organy samorządu terytorialnego przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936) w sytuacji niepodjęcia przez radę nowej uchwały dotyczącej wynagrodzenia wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, marszałka województwa mogą być przedmiotem rozważań w zakresie regulacji wynikających z ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez organy j.s.t. np. art. 11 ust. 1” - informuje Małgorzata Waksmundzka-Szarek, rzecznik prasowy wojewody podkarpackiego.

W województwie lubelskim wojewodzie przedłożono 16 uchwał rad gminnych w sprawie wynagrodzenia wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), uwzględniających stan prawny wprowadzony nowym rozporządzeniem w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

„Rozstrzyganie kwestii, jakie kroki będzie podejmował wojewoda wobec gmin, które takich uchwał nie podejmą, na obecnym etapie sprawy jest przedwczesne” – podkreśla Radosław Brzózka, rzecznik prasowy wojewody lubelskiego.

Jak informują służby prasowe wojewody łódzkiego, do tamtejszego urzędu wojewódzkiego wpłynęło kilkanaście uchwał.

„Ustawodawca w aktualnie obowiązującym stanie prawnym nie przewidział wprost mechanizmów nadzorczo-kontrolnych, jakie można byłoby zastosować wobec organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego niepodejmujących uchwał w przedmiocie wynagrodzeń dla wójtów (burmistrzów, prezydentów)” – wskazuje z kolei Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. „Z telefonicznych zapytań kierowanych do Wydziału Nadzoru można jedynie wysnuć wniosek, że część gmin jest w trakcie podejmowania uchwał w sprawie wynagrodzeń dla wójtów (burmistrzów)” – dodaje.

aba/

Czytaj też: Cięcia w praktyce. Sprawdziliśmy, o ile maleją wynagrodzenia włodarzy
TAGI: PŁACE
 
KOMENTARZE: 4 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-06-27 13:42:57
CRTL: "wynagrodzenia wójtów", czy myślisz, że zamieszczanymi w tym serwisie wpisami powielającymi ten sam pseudoprawniczy bełkot kogoś wystraszysz? Kompletnie nie rozumiesz zasad oceny legalności aktu prawego, ani tego czym jest nieważność, która musi stwierdzić właściwy organ.
 
2018-06-26 13:52:31
wynagrodzenia wójtów: Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminy Uchwała lub zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne. Oznacza to, że wszystkie zapisy uchwały i zarządzenia organu gminy sprzeczne z aktem wyższego rzędu z mocy prawa tracą ważność. Naliczenie i wypłata wynagrodzenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) zgodnie z art. 7 Konstytucji RP musi wynikać z wyraźnie określonej normy kompetencyjnej. Zgodnie natomiast z art. 11 ust. 1 ustawy o dyscyplinie finansów w publicznych naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dokonanie wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia określonego ustawą budżetową, uchwałą budżetową lub planem finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących dokonywania poszczególnych rodzajów wydatków. Każdy więc wydatek ze środków publicznych, dokonany w oparciu o nieobowiązujące z mocy prawa zapisy starych uchwał rady gminy stanowić będzie naruszenie dyscypliny finansów publicznych i jednoczenie czyn stypizowany w art. 231 k.k.
 
2018-06-26 13:05:48
burmistrz: Nie ma uchwał w sprawie obniżenia pensji ! Są uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia, proszę poprawić.
 
2018-06-26 08:50:16
om: Dodajmy, że na skutek absurdalnej konstrukcji dotychczasowych przepisów dotyczących wynagrodzeń samorządowców, wprowadzona obniżka "kopie" głównie wójtów i burmistrzów małych gmin. Prezydenci, marszałkowie do tej pory nie pobierali pełnej wysokości dodatków wynikających z rozporządzenia, bo ograniczała ich ustawa. Ale po zmniejszeniu pensji zasadniczej, podnoszą sobie dodatki i wychodzą na to samo co mieli, nie przekraczając ustawowego progu. Tymczasem ich koledzy z mniejszych gmin, którzy do tej pory zarabiali tyle samo co prezydenci, jeśli pobierali maksymalne pensje i dodatki, już nie mają z czego sobie podnieść i tracą.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25