facebook RSS # #

17.02.2019 12:07

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-11-07 12:26       aktualizacja: 2017-11-08 09:29       PRACA
  A A A

Nowe druki. W Dzienniku Ustaw - formularze oświadczeń majątkowych

Nowe druki. W Dzienniku Ustaw - formularze oświadczeń majątkowych
Fot.PAP/R.Pietruszka
Ukazały się aktualne wzory oświadczeń majątkowych składanych przez samorządowców z gmin, powiatów i województw.

W Dzienniku Ustaw opublikowano jednolite teksty trzech rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych. Chodzi o rozporządzania ws. deklaracji składanych przez radnych i pracowników gmin, powiatów oraz samorządów województw.

Publikacja nowych wersji rozporządzeń wynika z ich nowelizacji w czerwcu, spowodowanej wejściem w życie ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

Ustawa zmieniła brzmienie przepisów o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim (tzw. samorządowych ustaw ustrojowych), rozszerzając informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym o nabycie od związku metropolitalnego mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu.

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, do złożenia oświadczenia majątkowego zobowiązany jest radny, który składa oświadczenie przewodniczącemu rady. Oświadczania zastępcy wójta, osób wydających w jego imieniu decyzje administracyjne, sekretarza gminy czy skarbnika trafiają do wójta. Natomiast przewodniczący rady i wójt (burmistrz, prezydent miasta) składają swoje oświadczenia wojewodzie.

Analogiczne rozwiązania zawierają ustawy o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa, obowiązujące odpowiedznio pracowników starostw powiatowych i radnych powiatu, a także pracowników urzędów marszałkowskich i radnych sejmiku wojewódzkiego.

Informacje, które podlegają ujawnieniu w oświadczeniu majątkowym, również ujęte są w samorządowych ustawach ustrojowych. Wykaz obejmuje w szczególności: zgromadzone środki pieniężne i papiery wartościowe, nieruchomości i składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. zł. Osoby wskazane w przepisach obowiązane są również do składania deklaracji o dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu.

Pierwsze oświadczenie, według stanu na dzień objęcia stanowiska, należy dostarczyć w terminie 30 dni od dnia: złożenia ślubowania (m.in. przez radnego i wójta), powołania na stanowisko lub zatrudnienia. Kolejne deklaracje przedstawiane są każdego roku do 30 kwietnia według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Ostatnie oświadczenie składane jest na dwa miesiące przed upływem kadencji (dotyczy m.in. radnego i wójta), w dniu odwołania ze stanowiska albo rozwiązania umowy o pracę. W tym przypadku obowiązuje stan na dzień zdarzenia uzasadniającego złożenia oświadczenia.

Dokument należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Do oświadczenia powinno być dołączone zeznanie o wysokości dochodu w ubiegłym roku (PIT). Osoba, której złożono oświadczenie majątkowe, przeprowadza jego analizę. Przekazuje też jeden egzemplarz złożonych dokumentów urzędowi skarbowemu.

Kopie jawnej części oświadczenia majątkowego (Część A) publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Do uchybień, które najczęściej pojawiają się w składanych deklaracjach, Mazowiecki Urząd Wojewódzki zaliczył m.in. brak podpisu i brak wykazania dochodu (diety) z tytułu pełnienia funkcji radnego.

Obecnie w konsultacjach publicznych jest projekt ustawy o jawności życia politycznego, który zakłada zmianę wzoru oświadczeń majątkowych. Projekt przewiduje też rozszerzenie katalogu osób objętych obowiązkiem składania deklaracji m.in. o osoby kierujące samorządowym zakładem budżetowym i jednostką budżetową, a także osoby biorące udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

Mateusz Kicka

kic/ woj/

Wzory formularzy oświadczeń majątkowych – gminy

Wzory formularzy oświadczeń majątkowych – powiaty

Wzory formularzy oświadczeń majątkowych - województwa
TAGI: URZĘDNIK
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25