facebook RSS # #

19.04.2018 21:26

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-02-20 12:49       aktualizacja: 2017-02-27 10:00       PRAWO
  A A A

Zatrudnić i zwolnić. Nawiązanie stosunku pracy na postawie wyboru, powołania i umowy o pracę

Zatrudnić i zwolnić. Nawiązanie stosunku pracy na postawie wyboru, powołania i umowy o pracę
Fot. Fotolia
W samorządach funkcjonują trzy sposoby nawiązania stosunku pracy. Z niektórych stanowisk pracownik może być odwołany w każdym momencie

Według ustawy o pracownikach samorządowych (art. 4 ust. 2) pracownicy samorządowi są zatrudniani na stanowiskach: urzędniczych, w tym kierowniczych, doradców i asystentów oraz pomocniczych i obsługi. Stosownie do przepisów ustawy (art. 4 ust. 1) nawiązanie stosunku pracy z pracownikiem samorządowym odbywa się na podstawie: wyboru, powołania i umowy o pracę.

Zgodnie z Kodeksem pracy, stosunek pracy z wyboru rozwiązuje się z wygaśnięciem mandatu. Pracownik zatrudniony na podstawie powołania (zastępca wójta, skarbnik) może być w każdym czasie - niezwłocznie lub w określonym terminie - odwołany ze stanowiska przez organ, który go powołał.

Jak zauważył w uzasadnieniu wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (III SA/Wr 21/16), w literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na szczególne usytuowanie osoby zatrudnionej na stanowisku zastępcy wójta.

Jest on zatrudniany na okres kadencji swego przełożonego: "wygaśnięcie mandatu wójta przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem jego zastępcy lub zastępców" (art.28e ustawy o samorządzie gminnym). Podobnie jak jego przełożony "po upływie kadencji wójta, zastępca wójta pełni swe obowiązki do czasu objęcia obowiązków przez nowo powołanego zastępcę wójta" (art.29 ust.2 u.s.g.).

„Wójt gminy powołuje więc swego zastępcę i może go w każdej chwili odwołać ze stanowiska (art. 26a ust. 1u.s.g. w zw. z art.70§2k.p.). Odwołanie ze stanowiska zastępcy jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę (art.70 § 2k.p.) lub też rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia" – podkreślił sąd.

W myśl ustawy o pracownikach samorządowych również zatrudnienie doradców i asystentów następuje na czas pełnienia funkcji przez odpowiednio wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub marszałka.

Z kolei powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy należy do właściwości rady (gminy, powiatu, sejmiku województwa). Przy czym kompetencja ta realizowana jest wyłącznie na wniosek wójta, na co zwrócił uwagę wojewoda zachodniopomorski Piotr Jania w rozstrzygnięciu nadzorczym.

Jak podkreślił, rada nie może z własnej woli i bez udziału organu wykonawczego gminy decydować ani o powołaniu skarbnika, ani o jego zwolnieniu z funkcji. Według wojewody postanowienia te ingerują w sferę stosunków pracy w urzędzie gminy, do czego rada nie ma uprawnień.

Natomiast stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nawiązuje się na czas nieokreślony lub na czas określony. Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (art. 11 ust. 1) nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny.

Pracownikami samorządowi zatrudnionymi na podstawie wyboru w urzędzie marszałkowskim są: marszałek województwa, wicemarszałek oraz pozostali członkowie zarządu województwa - jeżeli statut województwa tak stanowi.

W starostwie powiatowym na podstawie wyboru zatrudnieni są: starosta, wicestarosta oraz pozostali członkowie zarządu powiatu - jeżeli statut powiatu tak stanowi. W urzędzie gminy jest to wójt (burmistrz, prezydent miasta). Ponadto w urzędzie m.st. Warszawy do osób zatrudnionych na podstawie wyboru zalicza się: burmistrza dzielnicy, jego zastępcę i pozostałych członków zarządu dzielnicy.

Z kolei pracownikami samorządowymi zatrudnieniowymi na podstawie powołania są: zastępca wójta (burmistrza, prezydenta miasta), skarbnik gminy, skarbnik powiatu oraz skarbnik województwa.

Pozostali pracownicy samorządowi zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę.


kic/Serwis Samorządowy PAP
TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25