facebook RSS # #

23.06.2018 11:49

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-08-28 15:51       aktualizacja: 2017-08-28 15:55       PRAWO
  A A A

Woda od nowa. Weszły w życie niektóre przepisy nowego Prawa wodnego

Woda od nowa. Weszły w życie niektóre przepisy nowego Prawa wodnego
Fot. Fotolia
Wody opadowe lub roztopowe nie są już uznawane za ścieki - przypomina Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Od 24 sierpnia obowiązują niektóre zapisy nowego Prawa wodnego.

W środę, 23 sierpnia w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Już dzień później weszły w życie jej niektóre przepisy, w tym m.in. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Jak przypomina KZGW, zgodnie ze zmienioną ustawą, od 24 sierpnia wody opadowe lub roztopowe nie są już uznawane za ścieki.

Nowa ustawa przewiduje też, że minister środowiska w ciągu 14 dni, licząc od następnego dnia po ogłoszeniu ustawy, powoła pełnomocnika do spraw organizacji Wód Polskich. Jego zadaniem będzie sporządzenie szczegółowego harmonogramu procesu włączenia Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej do nowego podmiotu - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Będzie on odpowiadał za realizację zadań mających na celu prawidłowe i terminowe przeprowadzenie tego procesu. Pełnomocnik będzie też wykonywał określone w ustawie zadania i kompetencje prezesa Wód Polskich do czasu jego powołania, ale nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie Prawa wodnego, tzn. do końca czerwca. Nowe Prawo wodne przewiduje również, że w ciągu 7 dni od jego ogłoszenia, minister właściwy do spraw gospodarki wodnej przygotuje plany finansowe Wód Polskich i przekaże te plany ministrowi właściwemu do spraw budżetu.

Nowa ustawa wprowadziła też zmiany dotyczące ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

Zgodnie z art. 102 ustawy Prawo wodne produkcję rolną, w tym jej działy specjalne, oraz działalność, w ramach której są przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy, prowadzi się w sposób zapobiegający zanieczyszczaniu wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych i ograniczający takie zanieczyszczenie.

Ustawa zobowiązuje ministra właściwego do spraw rolnictwa, by w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej oraz po uzyskaniu opinii ministra właściwego do spraw rybołówstwa, opracował zbiór zaleceń dobrej praktyki rolniczej do dobrowolnego stosowania. Ustawa przewiduje (art. 104), że w celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zostanie opracowany i wdrożony na terenie całego kraju program działań. Będzie on m.in. określał warunki, w których wykorzystanie niektórych rodzajów nawozów jest zabronione.

Obowiązuje już również przepis mówiący, że zastosowana w ciągu roku dawka odchodów zwierzęcych wykorzystywanych rolniczo nie może zawierać więcej niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych. Powyższe przepisy oznaczają zmianę sposobu stosowania w Polsce dyrektywy azotanowej, gdyż nie będą już wyznaczane obszary szczególnie narażone na azotany pochodzenia rolniczego (OSN), a program działań obowiązywał będzie na terenie całego kraju. Taki sposób realizacji zapisów dyrektywy przyczyni się do lepszej ochrony śródlądowych wód powierzchniowych i podziemnych, a w konsekwencji ograniczy dopływ związków biogennych do Morza Bałtyckiego.

mp/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25