facebook RSS # #

17.12.2018 19:24

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-02-22 15:20       aktualizacja: 2018-02-22 15:19       PRAWO
  A A A

Ruszył nabór. Rozpoczął się nabór kandydatów na urzędników wyborczych

Ruszył nabór. Rozpoczął się nabór kandydatów na urzędników wyborczych
Fot.PAP/R.Pietruszka

Dyrektorzy delegatur Krajowego Biura Wyborczego w całej Polsce rozpoczęli przyjmowanie zgłoszeń od osób, chcących pełnić funkcję urzędnika wyborczego.

Uchwałę w tej sprawie podjęła Państwowa Komisja Wyborcza. Na zgłoszenia kandydaci mają 21 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej właściwej delegatury informacji o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń.

Kandydaci na urzędnika wyborczego składają zgłoszenia do dyrektora delegatury właściwej dla gminy, w której mają wykonywać funkcję. W zgłoszeniu należy podać: imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców), wykształcenie, miejsce pracy, nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję oraz informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie. Kandydat na urzędnika wyborczego musi być ponadto zatrudniony w administracji rządowej lub samorządowej,  albo jednostkach im podległych lub przez nie nadzorowanych. Pracodawca musi potwierdzić na zgłoszeniu fakt zatrudnienia w jednym z takich miejsc.

Dyrektorzy delegatur KBW sprawdzać będą, czy zgłoszeni kandydaci spełniają wymogi Kodeksu wyborczego, po czym przekażą zgłoszenia do Szefa Krajowego Biura Wyborczego. Przy powoływaniu urzędników wyborczych Szef KBW brać będzie pod uwagę doświadczenie kandydata w organizacji wyborów oraz wykonywanie innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.

W gminach do 20 tysięcy mieszkańców urzędników wyborczych będzie dwóch. W gminach do 50 tysięcy mieszkańców będzie ich trzech, a w większych gminach dodatkowo po jednym urzędniku na każde 50 tysięcy mieszkańców – ale nie więcej niż w sumie siedmiu. W miastach wojewódzkich lub powiatowych będzie powoływany dodatkowo jeszcze jeden urzędnik wyborczy.

W Warszawie liczba urzędników wyborczych ustalona będzie odrębnie dla każdej z dzielnic; ponadto powołanych będzie dwóch urzędników wyborczych wykonujących zadania o charakterze ponaddzielnicowym.

Szczegóły znajdują się w uchwale PKW z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczychNa podstawie art. 191c § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Urzędników wyborczych powołuje się w liczbie:


1) dwóch w gminach do 20 000 mieszkańców,


2) trzech w gminach do 50 000 mieszkańców


i po jednym na każde kolejne rozpoczęte 50 000 mieszkańców, lecz nie więcej niż 7.


2. W miastach będących siedzibą władz samorządu województwa lub siedzibą władz powiatu powołuje się dodatkowo jednego urzędnika wyborczego.3. W m.st. Warszawie liczbę urzędników wyborczych ustala się odrębnie dla każdej z dzielnic, stosując odpowiednio przepis ust. 1. Ponadto powołuje się dwóch urzędników wyborczych wykonujących zadania o charakterze ponaddzielnicowym.§ 2. Dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego, zwany dalej „dyrektorem delegatury”, podaje na stronie internetowej delegatury informację o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego, w terminie 3 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.§ 3. 1. Kandydaci na urzędnika wyborczego składają zgłoszenia do dyrektora delegatury właściwej dla gminy, w której mają wykonywać funkcję.


2. W zgłoszeniu podaje się: imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców), wykształcenie, miejsce pracy, nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję oraz informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego. Do zgłoszenia dołącza się kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego.


3. Pracodawca potwierdza na zgłoszeniu fakt zatrudnienia kandydata w urzędzie obsługującym: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostce im podległej lub przez nie nadzorowanej.


4. Dyrektor delegatury przyjmuje zgłoszenia, które otrzymał najpóźniej 21 dnia od ogłoszenia informacji, o której mowa w § 2. Zgłoszenia otrzymane po terminie pozostają w delegaturze bez rozpatrzenia.


5. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do uchwały.§ 4. 1. Dyrektor delegatury sprawdza, czy zgłoszeni kandydaci spełniają wymogi Kodeksu wyborczego.


2. Dyrektor delegatury niezwłocznie po dokonaniu sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1, przekazuje Szefowi Krajowego Biura Wyborczego zgłoszenia kandydatów spełniających wymogi, wraz za załączonymi do nich dokumentami.§ 5. 1. W przypadku stwierdzenia, że liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów na urzędnika wyborczego w danej jednostce samorządu terytorialnego jest niewystraczająca, dyrektor delegatury występuje do wojewody, marszałka województwa, starostów i wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) o zgłoszenie, w terminie 7 dni, brakujących kandydatów. Do zgłoszenia tych kandydatów dołącza się ich pisemną zgodę na kandydowanie. Zgłoszenie obejmuje dane, o których mowa w § 3 ust. 2 zdanie pierwsze. Do zgłoszeń tych § 3 ust. 2 zdanie drugie i § 4 stosuje się.


2. Jeżeli mimo upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, liczba kandydatów wciąż jest niewystarczająca, Szef Krajowego Biura Wyborczego występuje do ministra właściwego do spraw administracji o podjęcie działań umożliwiających powołanie właściwej liczby urzędników wyborczych.§ 6. 1. Przy powoływaniu urzędników wyborczych Szef Krajowego Biura Wyborczego bierze pod uwagę doświadczenie kandydata w organizacji wyborów oraz wykonywanie innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.


2. Kandydat zgłoszony do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego w danej gminie może zostać powołany, za jego zgodą, do pełnienia tej funkcji w innej gminie.§ 7. Na 60 dni przed zakończeniem kadencji urzędnika wyborczego oraz w przypadku wygaśnięcia funkcji urzędnika wyborczego dyrektor delegatury ogłasza na stronie internetowej delegatury informację o możliwości zgłaszania kandydatur na urzędnika wyborczego. Do powoływania urzędników wyborczych w takim przypadku przepisy § 3-6 stosuje się odpowiednio.§ 8. W przypadku gdy zakończenie kadencji urzędnika wyborczego przypada w wynikającym z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy okresie, w którym mają zostać zarządzone wybory lub funkcja urzędnika wyborczego wygaśnie po zarządzeniu wyborów, § 2 i 3 nie stosuje się, a zgłoszenie kandydatów, o którym mowa w § 5 ust. 1, powinno nastąpić w terminie 2 dni.§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.Marcin Przybylski


TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 12 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-02-27 17:43:55
informatyk_samorządowy: Nie ma tego złego. W te wybory pracownicy gmin pracujący przy wyborach będą się mogli w końcu trzymać literalnie wytycznych. Przecież urzędnik wyborczy nie będzie w żadnym zakresie naszym przełożonym i nic dodatkowo nie będzie mógł nakazać. Sprawy sporne będzie sobie wyjaśniał z KBW i z W/B/P, a przecież W/B/P będzie odpowiadał tylko za kwestie techniczno - organizacyjne ...
 
2018-02-26 10:18:03
urzędnik: Czyli jak nie będzie odpowiedniej liczby kandydatów to wójt wskaże urzędnika, który będzie pełnił tę funkcję w swojej gminie??? To najlepiej dogadać się z okolicznymi gminami żeby nie wskazywać nikogo w pierwszym terminie to potem siłą rzeczy urzędnicy będą pracować na własnym terenie
 
2018-02-23 13:41:46
emerytaka : No to może byc ciekawie. Ja były braki kadrowe, to zawsze można było otrzymać wsparcie koleżanek i kolegów z pracy. A na czyje wsparcie może liczyć tych 2 nowych urzędników? KBW ? Już widzę nowych urzedników i sprzeczki z obecnymi burmistrzami. Tych 2 urzedników na małą gminkę - chyba żeby jeden pilnował drugiego. Przypuszczenia - nie, 40 letnie doświadczenie (becnie już emerytka). Mimi wszytko - powodzenia.
 
2018-02-23 12:11:26
????: Urzędnik wyborczy ze średnim wykształceniem wystarczył jeden, a teraz z wykształceniem wyższym musi ich być dwóch. Jeden będzie głosował. Drugi będzie liczył głosy. Który ważniejszy!
 
2018-02-23 10:29:01
jan: oderwanie urzędnika od jego gminy to jakieś nieporozumienie, mała gminę może i ogarnie ale duże?! powodzenia wszystkim pracującym przy nadchodzących wyborach
 
2018-02-23 08:16:38
urzędas: oni nie muszą się niczym martwić, wszystko za nich zrobią urzędasy z ewidencji
 
2018-02-23 08:14:54
były urzędnik wyborczy2: Stare powiedzenie jednak sprawdza się: nie ma osób niezastąpionych, pozostaje tylko pytanie iloma osobami jązastąpisz. Ci urzędnicy będą wykonywać tylko część zadań, które dotychczas należały do zadań urzędników wyborczych/pełnomocników ds. wyborów.
 
2018-02-23 07:58:50
Jeszcze urzędnik wyborczy: Jesteśmy bardzo bogatym krajem skoro nas stać na zatrudnianie za prawie 9 tys. zł. dwóch urzędników wyborczych w małych gminach. Do tej pory cała ta prace wykonywała jedna osoba za mniej niż 1/9 tej kwoty i to nie przeszkodziło wygrać wybory partii rządzącej. Jeśli wykonuje się prace uczciwie to nie ma znaczenia za jakie pieniądze. Po prostu jest praca do wykonania i należy ją wykonać uczciwie bez względu na to co kto mówi. Chciałabym wiedzieć co tych dwóch urzędników będzie robiło za tak duże pieniądze. Az się boję myśleć co w zamian może kazać się im zrobić. Powodzenia.
 
2018-02-23 07:37:53
OldestWoman: Jeżeli będzie dwóch, to w jaki sposób będą się dzielić obowiązkami? Czy może podzielą między siebie gminę? A może to znaczy, że jeden będzie w rezerwie na wypadek niemożności drugiego? Ciekawe, jak będą to ogarniać? Czy ktoś wie?
 
2018-02-22 18:02:26
były urzędnik wyborczy: Tyle lat pracowałem sam, a teraz na moje miejsce będzie dwóch urzędników wyborczych - powodzenia.
 
2018-02-22 17:19:55
urzędasjr.: Żeby było ciekawiej, gminę, w której chcemy pełnić funkcję, mamy sobie wybrać sami. Żadne pieniądze nie są warte takiego stresu. Do tego piętrzące się zaległości w obowiązkach służbowych. A i z zapłatą za ten trud może być bardzo różnie.
 
2018-02-22 15:59:37
OCB?! : Napływać będą drzwiami i oknami. Ciekawe co pracodawcy na wydelegowanie swojego pracownika do innej gminy.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25