facebook RSS # #

19.06.2019 12:03

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-09-06 11:55       aktualizacja: 2018-09-06 13:50       PRAWO
  A A A

Szpital w dzierżawie. NIK o problemach powiatów z dzierżawieniem szpitali

Szpital w dzierżawie. NIK o problemach powiatów z dzierżawieniem szpitali
Fotolia
Czy dopuszczalne jest wydzierżawienie powiatowego szpitala przez podmioty inne niż powiat lub powiatowa osoba prawna? Przepisy nie są w tej kwestii jednoznaczne – wskazała Najwyższa Izba Kontroli. 

NIK badała prawidłowości wydzierżawiania szpitali stanowiących mienie komunalne w starostwach powiatowych w Pszczynie, Białogardzie, Opatowie i Łasku. 

- Przyczyną wydzierżawienia szpitali w Pszczynie, Łasku, Białogardzie i Opatowie była ich zła sytuacja finansowa. Po przejęciu ich prowadzenia przez spółkę Centrum Dializa, zahamowany został przyrost ich zobowiązań, które wcześniej stanowiły obciążenie dla samorządów powiatowych – poinformował prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. - W okresie objętym kontrolą utrzymano nieprzerwane wykonywanie działalności leczniczej szpitali i ciągłość większości udzielanych świadczeń zdrowotnych – dodał. 


W dwóch z czterech powiatów (pszczyńskim i łaskim) udostępnieniu mienia na prowadzenie szpitali przez Centrum Dializa towarzyszyły istotne nieprawidłowości. 

- W umowach dzierżawy powiaty te nie zapewniły możliwości przeprowadzania kontroli w wydzierżawionych szpitalach. Nie egzekwowano również zobowiązań wynikających z podpisanych umów. W Łasku dzierżawca nie utworzył stacji dializ, nie zbudował pomieszczenia rezonansu magnetycznego i nie zakupił takiego urządzenia oraz nie stworzył szpitalnego oddziału ratunkowego - wymienił prezes NIK. 

W Pszczynie niewłaściwie przygotowano proces udostępniania mienia. - Przekazanie mienia nastąpiło na podstawie uchwały Rady Powiatu, która została w późniejszym czasie unieważniona wyrokiem sądu administracyjnego, ze względu na istotne wady prawne – podkreślili kontrolerzy NIK. 

We wszystkich czterech szpitalach przeprowadzane przez Narodowy Fundusz Zdrowia kontrole wielokrotnie wykazywały liczne uchybienia dotyczące realizacji świadczeń zdrowotnych.

Zdaniem NIK, organy powiatów powinny podejmować systematyczne kontrole przestrzegania realizacji postanowień umów dzierżawy oraz egzekwować od dzierżawcy zobowiązania przyjęte w umowach dzierżawy.

Kontrolerzy NIK podkreślili, że konsekwencje nieprawidłowości w egzekwowaniu warunków umowy ponieśli szczególnie dotkliwie mieszkańcy Pszczyny. 

W marcu 2018 r. Śląski Oddział Wojewódzki NFZ wypowiedział Centrum Dializa umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej dot. prowadzenia Szpitala w Pszczynie, co spowodowało zakłócenia w ciągłości udzielania świadczeń przez ten szpital. Zarząd Powiatu Pszczyńskiego po rozwiązaniu umowy dzierżawy z Centrum Dializa podjął działania w celu ponownego prowadzenia szpitala przez jednostkę podległą powiatowi pszczyńskiemu.

Jednak zdaniem kontrolerów NIK, „w przypadku ewentualnego rozwiązania umowy z dzierżawcą, po wydzierżawieniu szpitala, problemem może stać się uzyskanie finansowania świadczeń przez NFZ”. Bowiem ponowne przejęcie szpitala przez wydzierżawiającego (powiat lub inną komunalną osobę prawną) nie zapewnia szpitalowi pewności uzyskania ryczałtowego finansowania. 

Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę na niejednoznaczne przepisy dotyczące zadań powiatów w zakresie ochrony zdrowia. 

- Nie została wypracowana jednolita linia orzecznicza sądów administracyjnych w tym zakresie, jak również w piśmiennictwie prawniczym nie zaprezentowano jednoznacznej wykładni prawa i jednolitego podejścia do zagadnienia udostępnia mienia powiatowego szpitali w formie dzierżawy i powierzania działalności leczniczej szpitala dzierżawcom, będącym prywatnymi podmiotami, w celu wykonywania, finansowanych ze środków publicznych zadań w zakresie ochrony zdrowia – czytamy w komunikacie NIK.

NIK zwróciła się do Ministra Zdrowia o „podjęcie działań, które jednoznacznie rozstrzygną w obowiązujących przepisach, czy dopuszczalne jest udostępnianie mienia powiatowego w celu prowadzenia z jego wykorzystaniem działalności leczniczej przez podmioty inne niż powiat lub powiatowa osoba prawna”. 

Kontrola NIK realizacji umów i wydzierżawienia przez powiaty Centrum Dializa Sp. z o.o. w Sosnowcu szpitali w: Pszczynie, Białogardzie, Opatowie i Łasku została przeprowadzona na wniosek Głównego Inspektora Pracy. Okres objęty kontrolą dotyczył lat 2010- 2017. 

W Polsce podmioty niepubliczne zarządzały 27 szpitalami powiatowymi tj. niecałe 10 proc. z 273 zlokalizowanych na terenie powiatów i zabezpieczających świadczenia zdrowotne na rzecz społeczności lokalnej, dla których w okresie funkcjonowania w formie SPZOZ podmiotem tworzącym był samorząd powiatowy.

Pełne wyniki kontroli dostępne są na stronie internetowej NIK.


amk/
TAGI: NIK , POWIAT , PRAWO , ZDROWIE
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25