facebook RSS # #

21.07.2019 18:14

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-01-29 12:10       aktualizacja: 2019-01-29 16:01       PRAWO
  A A A

Ograniczyć JST. Senat proponuje nowelę, która ograniczy JST w ustalaniu opłat przekształceniowych

Ograniczyć JST. Senat proponuje nowelę, która ograniczy JST w ustalaniu opłat przekształceniowych
Fot.Fotolia
Organ samorządu terytorialnego, aktualizując wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, nie będzie mógł jej podnieść ponad określony wskaźnik; JST nie będą mogły dowolnie zmniejszać wysokości ustalonej bonifikaty - takie przepisy proponuje Senat w projekcie nowelizacji ustaw o gospodarce nieruchomościami oraz o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we własność.

Projekt negatywnie opiniuje Związek Miast Polskich. Według organizacji, proponowane przepisy naruszają konstytucję, kanony demokratycznego państwa prawa, jakimi są: zasada legalizmu, zasada zaufania obywatela do państwa oraz ochrona interesów w toku, powiązane z zasadą niedziałania prawa wstecz.

Z kolei wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń już zapowiedział poprawki do senackiego projektu. Zgodnie z poprawkami, które mają zgłosić posłowie, wprowadzony ma być mechanizm dzięki któremu bonifikata za przekształcenie użytkowania wieczystego na gruntach należących do Skarbu Państwa nigdy nie będzie niższa niż zaproponowana przez lokalny samorząd.

1 stycznia 2019 r. z mocy prawa nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Przekształcenie jest odpłatne - osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów, będą zobowiązane do uiszczenia należności za nabycie prawa własności w formie corocznej opłaty przez 20 lat. Opłatę można wnieść także jednorazowo, dzięki czemu zyskuje się bonifikatę. Na gruntach Skarbu Państwa ustawowo wynosi ona 60 proc. Samorządy wysokość upustu ustalają indywidualnie.

Senat proponuje nowelizację ustaw, która - jak głosi uzasadnienie - "zapobiegać ma nieuzasadnionym zwiększeniom wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej" oraz zapobiec "praktykom samorządów", które w niektórych przypadkach obniżały raz uchwalone bonifikaty.

Senat w uzasadnieniu projektu powołuje się na przykład Rady Warszawy, która w październiku 2018 r. ustaliła maksymalny poziom bonifikaty za jednorazowe wniesienie opłaty przekształceniowej na poziomie 98-99 proc. Rada miasta była wówczas jednomyślna. Standardowa opłata jednorazowa miała wynosić 98 procent, 99 - w przypadku gdy użytkowanie wieczyste trwało dłużej niż 50 lat. W grudniu jednak rada zmieniła swoją decyzję z października i obniżyła maksymalną wysokość bonifikaty do 60 proc., co tłumaczono chęcią ujednolicenia stawek na gruntach Skarbu Państwa i samorządowych. Ostatecznie - po fali krytyki - Rada Warszawy na nadzwyczajnej sesji przywróciła bonifikatę na poziomie 98-99 proc.

Senacki projekt ma ograniczyć takie praktyki. Proponowana zmiana zakłada, że warunki udzielania bonifikat od opłaty za dany rok lub opłaty jednorazowej, za nabycie prawa własności, określone w zarządzeniu wojewody lud uchwale rady albo sejmiku zaczną obowiązywać dopiero od 1 stycznia roku następującego po roku w którym zostały przyjęte i weszły w życie. "Chyba że nowe warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych będą korzystniejsze od dotychczasowych" - zakłada projekt regulacji.

Dodano też przepis przejściowy, zgodnie z którym postanowienia dotyczące przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności będą stosowane do uchwał rad albo sejmików podjętych od 5 października 2018 r.

Projektowane przepisy mają też chronić mieszkańców przed nadmiernymi podwyżkami opłat rocznych za użytkowanie wieczyste w wyniku ich aktualizacji.

W tym celu, w ustawie o gospodarce nieruchomościami proponuje się dodanie przepisu, w myśl którego dokonywana przez właściwy organ aktualizacja wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej nie mogłaby być wyższa niż suma zwiększeń lub zmniejszeń cen lokali mieszkalnych w danym województwie, z czterech kwartałów poprzedzających kwartał, w którym dokonano aktualizacji, określonych według wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Ta regulacja miałaby zastosowanie w sprawach dotyczących aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego wszczętych od 5 października 2018 r.

Projekt trafił już do Sejmu; we wtorek zajmą się nim komisje: Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń mówi, że regulacja będzie odpowiedzią na "drakońską" podwyżkę opłat za użytkowanie wieczyste, która miała miejsce pod koniec ubiegłego roku w niektórych samorządach.

"Wszędzie tam, gdzie informacje o podwyżkach dotarły już po nowym roku, czyli w momencie w którym nie było już użytkowania wieczystego, wszędzie tam postępowania zostaną umorzone i mieszkańcy nie będą mieli tych podwyżek" - stwierdził Soboń.

"Nie może być takiej sytuacji, że ktoś odebrał i mu skutecznie doręczono, a komuś nie doręczono skutecznie i na takiej nieruchomości będą dwie różne sytuacje, ktoś kto będzie miał wyższą opłatę i ktoś kto będzie miał niższą opłatę. Jeśli nawet jeden mieszkaniec nie będzie skutecznie powiadomiony o podwyżce to wtedy umarzamy całe to postępowanie" - dodał.

Poprawki do senackiej noweli ustawy "przekształceniowej", które zapowiedział Soboń mają wprowadzić mechanizm, który gwarantował będzie, że jeżeli lokalny samorząd zdecyduje o wyższej bonifikacie niż 60 proc., to automatycznie na tym terenie zostanie ona podwyższona przez wojewodę do "samorządowego" poziomu.

"Na gruntach Skarbu Państwa nigdy te bonifikaty nie będą gorsze niż na gruntach samorządowych" - podkreślił wiceminister.

Zapowiedział też, że kolejna propozycja posłów będzie dotyczyła ujednolicenia zasad dotyczących udzielania bonifikat na przekształcenie garaży i miejsc postojowych.

"Wprowadzimy zasadę, w której samorząd dostanie możliwość udzielenia bonifikaty na przekształcenie garażu, czy miejsca postojowego w sposób jednoznaczny, natomiast na gruntach Skarbu Państwa takie bonifikaty będą wprost z ustawy wynikały" - powiedział Soboń.

Senacki projekt negatywnie opiniuje Związek Miast Polskich, zarzucając mu m.in. naruszenie konstytucji, zasad: legalizmu, zaufania obywatela do państwa oraz ochrony interesów w toku, powiązanych z zasadą niedziałania prawa wstecz.

"Proponowane przepisy ograniczają także zagwarantowaną konstytucyjnie samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w wykonywaniu przez nie zadań publicznych we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność" - argumentuje ZMP. "Wobec tak poważnych naruszeń norm konstytucyjnych, apelujemy do Państwa Posłów (jako zobowiązanych, w myśl ślubowania składanego na mocy art. 104 ust. 2 ustawy zasadniczej, do przestrzegania Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej) o odrzucenie wymienionego projektu w pierwszym czytaniu" - głosi stanowisko organizacji.

js/

TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25