facebook RSS # #

21.10.2019 06:02

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-08-23 14:20       aktualizacja: 2016-08-23 16:48       PRAWO BUDOWLANE
  A A A

Warunki po czasie. NIK odnotował nieuzasadnioną opieszałość w czynnościach

Warunki po czasie. NIK odnotował nieuzasadnioną opieszałość w czynnościach
Urzędnicy opóźniają wydawanie decyzji
- stwierdziła NIK
Fot.Fotolia
Postępowania administracyjne związane z decyzjami o warunkach zabudowy w województwie mazowieckim nie zawsze kończą się w przewidzianych prawem terminach.

Opóźnienia spowodowane są w szczególności: brakiem dla części obszarów gmin planów zagospodarowania przestrzennego i nieuzasadnioną zwłoką w podejmowaniu czynności przez urzędników.

W swoim raporcie NIK stwierdziła także inne nieprawidłowości na różnych etapach procedury administracyjnej, w tym: niepowiadamianie stron o wszczęciu postępowania, czy istotne braki w dokumentacji.

Podstawową przyczyną długotrwałości procedury administracyjnej był brak dla części obszarów skontrolowanych gmin planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod inwestycje. Ta okoliczność wymuszała przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (wzizt).

Możliwość zaskarżenia przez inwestora uzgodnień dokonanych w toku postępowań, czy też składania odwołań od wydanych decyzji skutkowała tym, że proces wydawania decyzji o warunkach zabudowy trwał nawet do kilku lat. Takie przypadki wystąpiły m.in. w Urzędzie Miasta Płocka (756 dni), Urzędzie Miasta Otwocka (884 dni) i Urzędzie Miasta i Gminy Grójec (433).

Na długotrwałość postępowań administracyjnych miała wpływ również nieuzasadniona zwłoka w podejmowaniu czynności przez urzędników.

W pięciu na sześć skontrolowanych urzędów gmin/miast decyzje o warunkach zabudowy wydano z naruszeniem terminów określonych w kodeksie postępowania administracyjnego, tj. po upływie 2 miesięcy (na 120 zbadanych decyzji o warunkach zabudowy 54 wydano po upływie 2 miesięcy, czyli prawie co drugą skontrolowaną decyzję o wz wydano z naruszeniem ustawowych terminów).

Zdarzały się przypadki, że bezzasadnie zawieszano postępowanie. Bardzo często też nie powiadamiano stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji, a w sprawach już się toczących - o przyczynach zwłoki w załatwianiu sprawy i nowym terminie jej załatwienia.

Izba stwierdziła także istotne błędy w stosowanych przez urzędy procedurach, takie jak: nadawanie biegu postępowaniu administracyjnemu pomimo niekompletności złożonych wniosków, czy brak dokumentowania czynności podejmowanych przez organ w toku postępowania.

Świadczy to o braku dbałości w wykonywaniu obowiązków  przez część pracowników urzędów prowadzących postępowania, jak  również o nieskuteczności sprawowanego nad nimi nadzoru.

Rodzaje głównych nieprawidłowości w zbadanych postępowaniach

Stwierdzone nieprawidłowości w postępowaniach o pozwoleniu na budowę (zidentyfikowane w 59 na 180 badanych postępowań):

 • 19 przypadków - brak dokumentowania podejmowanych czynności
 • 13 przypadków - brak określenia w decyzji specjalności inspektora nadzoru inwestorskiego
 • 13 przypadków - zatwierdzenie w decyzjach projektów architektoniczno-budowlanych zawierających niewłaściwie ponumerowane strony
 • 10 przypadków - niezapewnienie stronom czynnego udziału w postępowaniu
 • 7 przypadków - określenie danych ewidencyjnych nieruchomości niezgodnie z decyzjami o wzizt
 • 5 przypadków -brak ustanowienia w decyzji inspektora nadzoru inwestorskiego

Stwierdzone nieprawidłowości w postępowaniach o wydanie dezyzji o wzizt (zidentyfikowane w 134 na 180 badanych postępowań):

186 przypadków - nieprzekazanie kopii decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego marszałkowi woj. mazowieckiego
 • 100 przypadków - brak dokumentowania podejmowanych czynności
 • 59 przypadków - naruszenie terminów do wydania decyzji o wzizt
 • 46 przypadków - niepowiadomienia stron o przyczynach zwłoki i o nowym terminie załatwienia sprawy
 • 43 przypadki - akceptacja niekompletnych wniosków
 • 32 przypadki - nieodpowiednie opisanie załączników graficznych do decyzji o wzizt
 • 29 przypadków - nieinformowanie stron o podejmowanych przez organ działaniach
 • 10 przypadków - niezapewnienie stronom czynnego udziału w postępowaniu
 • 5 przypadków - błędy przy zawieszaniu postępowań

Ogółem NIK stwierdziła 577 nieprawidłowości w 193 postępowaniach na 360 zbadanych) poprzedzających wydanie decyzji. Przy czym 510 nieprawidłowości stwierdzono w 134 postępowaniach o wydanie decyzji o  warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (wzizt) i 67 nieprawidłowości w 59 postępowaniach dotyczących wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Dla 60 pozwoleń na budowę (po 10 zbadanych w każdym starostwie powiatowym), poprzedzonych wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (wzizt), NIK zbadała łączny czas trwania postępowania - liczony od daty złożenia wniosku o wydanie decyzji o wzizt.

Okazało się, że faktyczny czas tych postępowań (bez odejmowania okresów, których nie wlicza się do czasu ich trwania) wyniósł w 38 przypadkach (tj. 63,3%) powyżej 100 dni, a w 10 przypadkach powyżej 200 dni (16,6%). Najdłuższe ze zbadanych postępowań w Piasecznie trwało 284 dni, a najkrótsze 63 dni, w Płocku odpowiednio 180 i 41 dni, w Grójcu 318 i 72 dni, w Kozienicach 258 i 36 dni, w Otwocku 223 i 68 dni i w Legionowie 221 i 62 dni.

Pokreślić należy, że objęte tym badaniem sprawy nie należały do szczególnie skomplikowanych, nie wystąpiły w tych przypadkach skargi na decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jak i konieczność występowania o różnego rodzaju opinie i uzgodnienia.

Źródło: NIK

mp/Serwis Samorządowy PAP

 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25