facebook RSS # #

23.09.2019 20:42

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-03-01 18:08       aktualizacja: 2017-03-02 17:01       PROCEDURY
  A A A

Sposób dzielenia. MEN przedstawiło kryteria podziału 0,4 proc. rezerwy oświatowej na 2017 r.

Sposób dzielenia. MEN przedstawiło kryteria podziału 0,4 proc. rezerwy oświatowej na 2017 r.
Fot. Fotolia
Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło kryteria podziału 0,4 proc. rezerwy oświatowej na 2017 r. Do rozdysponowania jest ponad 167 mln zł.

Jak poinformował resort edukacji, w tym roku samorządy będą mogły ubiegać się o zwiększenie subwencji oświatowej m.in. z tytułu dofinansowania kosztów realizacji zadań wspierających reformę systemu. Kryteria podziału rezerwy oświatowej zostały uzgodnione z ministrem rozwoju i finansów oraz stroną samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Kryteria podziału 0,4 proc. rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej:

I. Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków:
- do dnia 14 sierpnia 2017 r. – I tura (dotyczy wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych w I półroczu roku budżetowego 2017),

- do dnia 20 października 2017 r. – II tura (dotyczy wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych od 1 września 2017 r.).

Wzór wniosku określa załącznik nr 1. Decyduje data wpływu do MEN.

II. Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez samorządy – z wyłączeniem przedszkoli ogólnodostępnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, pod warunkiem że:

- zdarzenie losowe miało miejsce w roku bieżącym lub w miesiącach X-XII 2016 r.,
- jednostka samorządu terytorialnego zaplanowała środki własne w par. 4270 w odpowiednim rozdziale klasyfikacji budżetowej w wysokości nie niższej niż różnica pomiędzy połową wartości kosztorysowej remontu a kwotą uzyskanego odszkodowania.

Jeżeli kwota odszkodowania jest równa lub wyższa od połowy wartości kosztorysowej remontu to jednostka samorządu terytorialnego nie ma obowiązku zaplanowania środków własnych na wykonanie remontu.

Jednostki samorządu terytorialnego, których obiekty podlegające uszkodzeniu były ubezpieczone od tych zdarzeń, mogą również wystąpić z wnioskami przed zakończeniem procedury odszkodowawczej i ustaleniem kwoty odszkodowania, ale wówczas zobowiązane są do zaplanowania środków własnych w wysokości nie niższej niż połowa wartości kosztorysowej remontu.

Jednostki samorządu terytorialnego, które zaangażowały środki własne w par. 4270 w wysokości nie wyższej niż połowa wartości kosztorysowej remontu, mogą ubiegać się o dofinansowanie w kwocie nie wyższej niż połowa wartości kosztorysowej remontu.

Natomiast jednostki samorządu terytorialnego, które zaangażowały środki własne w par. 4270 w wysokości wyższej niż połowa wartości kosztorysowej remontu, mogą ubiegać się o dofinansowanie w kwocie nie wyższej niż różnica pomiędzy wartością kosztorysową remontu a zaangażowanymi środkami własnymi.

Do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu (protokół, decyzja, nakaz lub informacja ze zdarzenia – meldunek) wydanego przez państwowe organy nadzoru lub protokołu komisji powołanej przez wojewodę do zweryfikowania szacunków strat powstałych w wyniku działań żywiołów po terminie wystąpienia zdarzenia losowego.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków:

- do dnia 14 kwietnia 2017 r. – dotyczy zdarzeń losowych, które wystąpiły w miesiącach X-XII 2016 r. oraz w miesiącach I-II 2017 r.,

- w terminie do 40 dni od daty wystąpienia zdarzenia, jednak nie później niż do dnia 13 października 2017 r. – dotyczy pozostałych zdarzeń losowych.

W przypadku budynków oświatowych, które były ubezpieczone, jednostka samorządu terytorialnego może wystąpić z wnioskiem po zakończeniu procedury odszkodowawczej i ustaleniu kwoty odszkodowania, jednak nie później niż do dnia 13 października 2017 r.

Wzór wniosku określa załącznik nr 2. Decyduje data wpływu do MEN.

III. Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe.

Dofinansowanie przysługuje JST, które zobowiązane są do wypłacenia odpraw nauczycielom:

- zwalnianym w wyniku całkowitej likwidacji szkoły (placówki), częściowej likwidacji szkoły (placówki) albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć,

- przechodzącym na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela w związku z art. 20.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków – do dnia 13 października 2017 r.

Wzór wniosku określa załącznik nr 3. Decyduje data wpływu do MEN.

IV. Dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie:

a) sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do pomieszczeń w szkołach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jst rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2017.

b) sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach (przekazanych do użytkowania w miesiącach X-XII 2016 r. lub w miesiącach I-IX 2017 r.).

c) Świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe.

d) Pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe w meble niezbędne do przyjęcia uczniów z młodszych roczników.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków:

- punkt a) do dnia 22 września 2017 r.

- punkt b) do dnia 8 maja 2017 r. (I tura dotycząca pomieszczeń oddanych w miesiącach X-XII roku poprzedniego oraz w I kwartale 2017 r.), do dnia 29 września 2017 r. (II tura dotycząca pozostałych pomieszczeń)

- punkt c) do dnia 28 kwietnia 2017 r.

- punkt d) do dnia 15 maja 2017 r.

Wzór wniosków określają załączniki nr 4a-4d. Decyduje data wpływu do MEN.

V. Dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów w gimnazjach publicznych prowadzonych przez jst, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci młodszych.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków do dnia 28 kwietnia 2017 r.

Wzór wniosku określa załącznik nr 5. Decyduje data wpływu do MEN.

VI. Korekta części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych:

- popełnionych przez kuratoria oświaty przy agregowaniu danych systemu informacji oświatowej,

- powstałych w MEN przy agregowaniu danych systemu informacji oświatowej.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków do dnia 10 maja 2017 r.

Decyduje data wpływu do MEN.

VII. Inne zadania o jednorazowym charakterze nieuwzględnione w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017, pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST (z wyłączeniem m.in. remontów bieżących, zadań o charakterze inwestycyjnym, urlopów dla poratowania zdrowia, dofinansowania wydatków związanych z nauczaniem indywidualnym, skutków awansu zawodowego nauczycieli).

Nieprzekraczalny termin składania wniosków do dnia 13 października 2017 r.

Decyduje data wpływu do MEN.

Jak podkreślił resort edukacji, w odniesieniu do kryterium I, III, IV, V dofinansowanie z 0,4 proc. rezerwy będzie przysługiwało tylko tym samorządom, w budżetach których w 2016 r. wykonanie wydatków bieżących na zadania oświatowe (wydatki bieżące klasyfikowane w dz. 801 i 854 z wyłączeniem rozdz. 80103, 80104, 80106, 80113) było nie niższe niż przekazana w 2016 r. z budżetu państwa dla danej JST kwota części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

Przy wyliczaniu stopnia wykorzystania dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej za rok poprzedni nie będą uwzględniane otrzymane dotacje i wykonane wydatki przeznaczone na realizację projektów unijnych.
Wnioskodawca składa wniosek opatrzony pieczęciami, podpisany przez osoby upoważnione. Zeskanowane podpisane wnioski należy przesyłać do MEN przez platformę ePUAP.

Zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, podział rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej następuje nie później niż do dnia 30 listopada każdego roku. Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przekazuje minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Źródło: MEN
dap/Serwis Samorządowy PAP
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-03-07 16:00:54
TIM: A co w przypadku gimnazjów włączanych w struktury istniejącej szkoły podstawowej?
W zasadach pada tylko sformułowanie "przekształcanych".

Oni mają obejść się smakiem?
 
2017-03-02 11:24:00
Stanisława Gawlik: Szkoda, że o zwiększenie subwencji oświatowej z tytułu dofinansowania kosztów realizacji zadań wspierających reformę systemu mogą ubiegać się tylko te samorządy, w których gimnazja samodzielne lub funkcjonujące w zespole szkół (dotyczy zespołów szkół, w których nie funkcjonują szkoły podstawowe) od września 2017 r. zostaną przekształcane w szkoły podstawowe.
Nie przewidziano dodatkowych środków dla samorządów, na terenie których zostaną przekształcone szkoły podstawowe sześcioletnie w ośmioletnie. I to one same będą borykać się z problem tworzenia pracowni przedmiotowych i wyposażeniem ich w pomoce dydaktyczne, zakupem mebli do klas, by przygotować je na przyjęcie klasy VII i VIII.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25