facebook RSS # #

23.09.2019 09:01

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-01-22 16:22       aktualizacja: 2018-01-22 11:44       PROCEDURY
  A A A

Wody uzgodnią. Plan zagospodarowania przestrzennego należy uzgodnić z Wodami Polskimi

Wody uzgodnią. Plan zagospodarowania przestrzennego należy uzgodnić z Wodami Polskimi
Fot. Fotolia
Wiceprezes Wód Polskich skierował do wójtów i burmistrzów pismo, w którym przypomniał o nowych obowiązkach związanych z wejściem w życie 1 stycznia 2018 r. znowelizowanej ustawy Prawo wodne.

"W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje, że uzgodnień w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) dokonują dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej Wód Polskich" - podkreślił w piśmie wiceszef Wód Polskich.

Oznacza to, że o uzgodnienie projektu: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czy też decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego bądź warunków zabudowy, wójtowie i burmistrzowie będa musieli teraz występować do właściwego miejscowo dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich. 

    

mp/
TAGI: PRAWO , PROCEDURY
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-07-09 15:43:42
Grzegorz Kleina: Zgodnie z art.25 ust.1-2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wójt, burmistrz albo prezydent miasta ustala termin dokonania uzgodnień albo przedstawienia opinii przez organy, o których mowa w art. 11 pkt 4 i 5 oraz art. 17 pkt 6, nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni od dnia udostępnienia projektu studium albo projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Organ uzgadniający albo opiniujący może w uzasadnionych przypadkach wystąpić do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, o zmianę terminu, o którym mowa w ust. 1, wskazując termin nie dłuższy niż 30 dni na przedstawienie opinii albo dokonanie uzgodnienia.
Nieprzedstawienie stanowiska lub warunków, o których mowa w art. 24 ust. 2, w terminie, o którym mowa w ust. 1 i 1a, uważa się za równoznaczne odpowiednio z uzgodnieniem lub zaopiniowaniem projektu.

Zgodnie natomiast z art.166 ust.10 i 11 ustawy - Prawo wodne Wody Polskie odmawiają uzgodnienia MPZP, jeżeli planowana zabudowa lub planowane zagospodarowanie terenu położonego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią:
1)naruszają ustalenia planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza;
2)naruszają ustalenia planu zarządzania ryzykiem powodziowym;
3)stanowią zagrożenie dla ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków;
4)naruszają funkcjonowanie infrastruktury krytycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;
5)utrudniają zarządzanie ryzykiem powodziowym.
Odmowa uzgodnienia, o którym mowa w ust. 2, następuje w drodze decyzji.

A co gdy Wody Polskie odmawiaja uzgodnienia MPZP z innego powodu niż określony w Art.166 ust.10 ustawy (zamknięty katalog)?

Gmina od decyzji oczywiście odwołuje się i jak jej odwołanie zostaje uwzględnione. Decyzja zostaje uchylona a sprawa skierowana do powtórnego rozpatrzenia.

Uchylenie decyzji następuje w związku z brakiem podstawy prawnej do odmowy uzgodnienia MPZP a więc z winy organu załatwiajacego sprawę.

Czy w takim wypadku termin 30 dniowy , o którym mowa w Art.25 ust.1a ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym liczy od daty złożenia kompletnego wniosku o uzgodnienie MPZP czy też liczy się on "od nowa" w zwiazku z decyzją organu odwoławczego?

Gdyby uznać ,że w tym przypadku okres 30-dniowy na uzgodnienie już upłynął należałoby uznać MPZP za uzgodniony z tym organem.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25