facebook RSS # #

16.02.2020 23:25

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-11-10 16:52       aktualizacja: 2017-11-10 17:17       RADNY
  A A A

Rewolucja w JST. Projekt ustrojowych zmian w samorządach

Rewolucja w JST. Projekt ustrojowych zmian w samorządach
Fot. Fotolia
Budżet obywatelski, nagrywanie sesji rad i sejmików, zmiany w powoływaniu skarbników i reformę  organizacji urzędów samorządowych - zakłada, przedstawiony przez PiS, projekt nowelizacji ustaw dot. jednostek samorządu terytorialnego.

Złozony w piątek w Sejmie projekt wprowadza zmiany w ustawie o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim oraz w Kodeksie wyborczym.

Autorzy projektu podkreślili, że ich propozycje realnie przyczynią się do zapewnienia społeczności lokalnej większego udziału w funkcjonowaniu organów samorządu i zagwarantują obywatelom właściwą kontrolę nad władzą samorządową.

Budżet obywatelski

W projekcie regulacji zaproponowano ustawowe wprowadzenie budżetu obywatelskiego. W ramach tej instytucji, mieszkańcy w bezpośrednim, corocznym głosowaniu decydowaliby o części wydatków z budżetu danej jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast zadania wybrane w głosowaniu zostałyby uwzględnione w uchwale budżetowej.

Według autorów projektu utworzenie budżetu obywatelskiego będzie obowiązkowe dla miast na prawach powiatu, a jego wysokość ma wynosić 0,5 proc. wydatków gminy w roku poprzednim.

Obrady rad gmin LIVE


Projekt nowelizacji zakłada również, że wszystkie obrady rady gminy, powiatu i sejmiku województwa będą transmitowane i nagrywane. Nagrania z obrad będą dostępne na stronach internetowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Według projektodawcy do transmisji i utrwalania obrad organów stanowiących samorządów mogłyby być wykorzystywane urządzenia służące do transmisji lub rejestracji czynności obwodowych komisji wyborczych.
Posłowie PiS zaproponowali też, aby głosowania rad i sejmików samorządowych były rejestrowane i upubliczniane. Wykazy głosowań radnych miałyby być niezwłocznie upublicznianie w internecie.

Kontrole i interpelacje

W projekcie przewidziano też utworzenie w każdej jednostce samorządu terytorialnego komisji skarg wniosków i petycji, której zadaniem ma być rozpatrywanie skarg i zażaleń mieszkańców na działania władz wykonawczych samorządu. W skład komisji mają wchodzić radni.

Przedstawione regulacje zakładają także nadanie radnym uprawnień kontrolnych. Będą oni mieli prawo - o ile nie naruszy to dóbr osobistych innych osób - do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały oraz wglądu w działalność organów administracji samorządu do którego został wybrany, a także spółek z jego udziałem, spółek handlowych z udziałem odpowiednich samorządowych osób prawnych, osób prawnych oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych samorządowych jednostek organizacyjnych.

Ponadto proponowana nowelizacja wzmacnia pozycje interpelacji i zapytań radnych. W sprawach dotyczących samorządu radni będą mogli kierować interpelacje i zapytania do wójta, starosty i marszałka województwa, na które adresaci będą mieli obowiązek odpowiedzieć w ciągu 14 dni.

Kompetencje wójta

Projekt ustawy zakłada przeniesienie z rady gminy na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta kompetencji w zakresie powoływania i odwoływania skarbnika gminy.
 
Przedstawione regulacje wprowadzają też zakaz pełnienia przez wójta funkcji pełnomocnika i członka władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby.

W projekcie noweli zaproponowano wprowadzenie corocznych debat o stanie danego samorządu, połączonych z udzieleniem wotum zaufania organowi wykonawczemu. Wójt, burmistrz i prezydent miasta będą mieli obowiązek przedstawienia radzie raportu o stanie samorządu, który będzie następnie poddany pod debatę z udziałem mieszkańców i głosowany przez radnych. W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach, rada gminy będzie mogła podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta.

Inicjatywa uchwałodawcza

Zgodnie z projektem ustawy mieszkańcy uzyskają inicjatywę uchwałodawczą w samorządzie. Prawo do złożenia inicjatywy będą miały grupy mieszkańców JST. W przypadku gmin wnioski będzie mogła złożyć – w zależności od liczby mieszkańców – grupa co najmniej 300 osób lub 500 osób, dla powiatu będzie to najmniej 500 osób, a w przypadku województwa pod inicjatywą będzie musiało się podpisać co najmniej 2000 mieszkańców.

Proponowane przepisy stanowią też, że projekty uchwał zgłoszone w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej będą musiały stać się przedmiotem obrad najbliższej sesji rady, lecz nie później niż trzy miesiące od złożenia projektu.

Większość przepisów ma wejść w życie po 14 dniach od podpisania projektu ustawy przez prezydenta.

Mateusz Mikowski

mm/ woj/
TAGI: GMINA , RADNY , USTRÓJ , WÓJT
 
KOMENTARZE: 20 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-01-26 08:58:40
Pracownik UM: No dobrze, a co z wykształceniem skarbników. Uważam. że takie stanowisko powinna sprawować osoba z wyższym wykształceniem. Niestety są przypadki, że tak nie jest. W mojej gminie od lat siedzi osoba bez wyższego wykształcenia. Na tym punkcie ma kompleksy i robi wszystko co jej karzą oby tylko się nią nie zainteresowali.
 
2017-11-16 22:13:33
Dzidek: A dlaczego nie ma propozycji aby w każdej gminie obowiązkowo był wprowadzony fundusz sołecki.
funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej należy też odnieść do wszystkich szczebli JST.
Dlaczego to Wójt Gminy w małych gminach sam układa skład poszczególnych komisji, prezydium Rady a wybrani radni mało mają do powiedzenia.
 
2017-11-16 19:29:42
Do Anki: Do wyłącznej właściwości rady gminy należy powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy (i teraz niespodzianka) – na wniosek wójta. Jeżeli wójt nie jest zadowolony ze skarbnika niech złoży wniosek o jego odwołanie. Przecież "przeważnie" rada gminy popiera wójta. Czy sugerujesz że skarbnika nie da się zwolnić?
 
2017-11-16 19:04:11
Podsumowanie: Czyli skarbnicy są niekompetentni, radni są niekompetentni, wójtowie pewnie też. Wygląda na to, że tylko komentujący są kompetentni. Szanowni Państwo są różne gminy, różni skarbnicy i różni .... komentujący.
 
2017-11-16 15:33:19
urzędas: skarbnik-chyba żartujesz? U nas od lat pod nadzorem skarbnika dochodziło do powstania strat, bo ten nie sprawował adekwatnego nadzoru i kontroli zarządczej w swoim pionie, a burmistrz zamiast go zwolnić dyscyplinarnie, to go chronił, bo ten mu wmówił, że oboje odpowiadają za jego zaniedbania. dziś burmistrz odpowiada karnie, bo skoro chronił, to znaczy, że jest współwinny powstawaniu kolejnych strat pod nadzorem skarbnika (a raczej w wyniku jego braku)
 
2017-11-16 15:25:40
Anka: do Po-co-a jakie ma kompetencje rada gminy, aby ocenić kompetencje kandydata na skarbnika, skoro w radach zasiadają przeważnie ludzie, którzy na finansach i ekonomii się nie znają? A poza tym, to wójt podpisuje sprawozdania, jakie sporządza skarbnik, a nie rada-no chyba, że przewodniczący rady na siebie chce wziąć za to odpowiedzialność? skarbnik jest zatrudniony w urzędzie gminy, a kierownikiem urzędu gminy z mocy ustawy jest wójt. rada jest organem kontrolnym dla wójta. to nie przewodniczący rady tłumaczy się przed organami kontrolnymi i ścigania za nadzór nad skarbnikiem, tylko wójt.
 
2017-11-15 18:51:23
Po co: Coście się tak przyczepili do tych skarbników? Rada gminy jako organ stanowiący powinna oceniać kompetencje skarbnika przy jego powołaniu. Chodzi o równowagę, obecnie skarbnik nigdy nie walczy z radą bo od niej zależy jego los. Po co w samorządach kolejne stanowisko polityczne, bo tak to się skończy. Będzie skarbnik i urzędnicy którzy wszystko za niego robią.
 
2017-11-15 10:31:53
Nemo: Jeżeli chodzi o skarbnika pomysł OK. Cała reszta do bani, jak większość obecnie produkowanych innowacji. Nie po to chyba wybieramy radnych, żeby jednocześnie część ich kompetencji zwalać na mieszkańców. Mieszkańcy nie biorą nieopodatkowanej diety za nicnierobienie, mieszkańcy na to płacą! Mają więc płacić na ludzi, którzy im nie będą potrzebni??
 
2017-11-14 23:02:09
skarbnik: Moim zdaniem najważniejszą rolą skarbnika jest dbanie o racjonalną gospodarkę finansową w Gminie. Nie chcę nikogo urazić, ale wiemy jak najczęściej przygotowani są do zarządzania finansami i jaką mają w tym zakresie wiedzę kandydaci na włodarzy - kiedy stają się włodarzami, często wydaje im się, że skarbnik "podkłada tylko kłody" i wszystko komplikuje - oczywiście po pewnym czasie zmieniają zdanie, ale przy zmianie przepisów w kierunku powoływania i odwoływania przez włodarza zarządzeniem może zadziałać impuls chwili i zabraknie czasu na racjonalne działanie. Jeżeli miałby zmienić się status skarbnika to najlepszym rozwiązaniem byłaby umowa o pracę. Każdy skarbnik (odpowiedzialny - uważam, że takich jest 99%)"twardo stąpa po ziemi" i bez względu na dziejącą się w gminie politykę nie dopuszcza do jakichkolwiek nieprawidłowości finansowych. Dyscyplina finansów publicznych tak samo dotyczy skarbnika, jak włodarza, tylko skarbnik najczęściej ma większą tego świadomość. Wciągnięcie skarbnika w politykę, a moim zdaniem takie uzależnienie od włodarza nie jest niczym innym, może tylko doprowadzić do tego, że będziemy mieć coraz więcej niewypłacalnych gmin.
 
2017-11-13 15:26:25
legalność: Rada gminy nie ma nic do zatrudniania głównego księgowego urzędu gminy, a bardzo często wójt, burmistrz powierza powołanym bez naboru skarbnikom gminy-głównym księgowym budżetu gminy, również obowiązki głównego księgowego urzędu gminy. Co jest niezgodne z prawem, bo główny księgowy urzędu gminy, zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych, powinien być zatrudniany w drodze konkurencyjnego naboru i nie na podstawie powołania, a na podstawie umowy o pracę. Powierzenie zaś pracownikowi samorządowemu innych obowiązków, niż stanowiskowe może nastąpić jedynie na okres do 3 miesięcy.
 
2017-11-13 14:32:00
księgowa: Dlatego powinien być powoływany skarbnik gminy-jako główny księgowy budżetu gminy (odpowiadający za wykonanie budżetu gminy i nadzorujący wykonanie planów finansowych przez wszystkie gminnych jednostek, w tym urzędu gminy) i zatrudniany na umowę o pracę główny księgowy urzędu gminy-odpowiadający za rachunkowość i gospodarkę finansową urzędu. W praktyce nieformalnie tacy główni księgowi urzędu funkcjonują jako naczelnicy lub kierownicy komórek księgowych. Zatrudnienie jest, tylko bałagan w kompetencjach i odpowiedzialności.
 
2017-11-13 13:10:06
#: Jarku, tu masz rację-jeśli burmistrz nie zawiadamia organów o przekroczeniu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków przez podległego mu pracownika-w tym przypadku skarbnika, gdy powstały straty dla gminy, to zgodnie z art. 231 k.k. współodpowiada razem z nim. U nas taka sytuacja była, burmistrz poleciał razem ze skarbnikiem, bo nic nie zrobił.
 
2017-11-13 13:00:57
skarbnik gminy-główny księgowy urzędu gminy: Skarbnik od zawsze był politycznym stołkiem, bo miał realizować politykę finansową zgodną z obecnie rządząca opcją, Stąd jego zatrudnienie tak jak zastępcy burmistrza-z powołania. Powoływanie skarbnika przez radę, za którego działania odpowiadać ma burmistrz jest bez sensu. Zresztą obecne przepisy i tak są niedoskonałe, bo art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym mówi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy powoływanie i odwoływanie (na wniosek wójta, burmistrza, prezydenta miasta) skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu gminy. Ale przecież skarbnik bardzo często jednocześnie wykonuje także obowiązki głównego księgowego urzędu gminy-jednostki budżetowej podległej gminie, a głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych działającej w formie jednostki budżetowej, zgodnie z przepisami prawa, zatrudnia kierownik jednostki-czyli w tym przypadku burmistrz. Zresztą za całość gospodarki finansowej jednostki sektora finansów publicznych odpowiada jej kierownik. Może on jednak powierzyć określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej pracownikom jednostki. Przyjęcie obowiązków przez te osoby powinno być potwierdzone dokumentem w formie odrębnego imiennego upoważnienia albo wskazania w regulaminie organizacyjnym jednostki (art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). Kierownik jednostki, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, ponosi także odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości – z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury – zostaną powierzone innej osobie, za jej zgodą. Przyjęcie odpowiedzialności przez inną osobę powinno być stwierdzone w formie pisemnej (art. 4 ust. 5 ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zwane dalej "uor" - Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.). Głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych, zwanym dalej "głównym księgowym", jest zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o finansach publicznych pracownik, któremu kierownik jednostki powierza obowiązki i odpowiedzialność w zakresie: 1) prowadzenia rachunkowości jednostki, 2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, 3) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. Rada gminy nie ma nic do tego, bo rada jest organem kontrolnym dla burmistrza, a skarbnik wykonuje polecenia burmistrza.
 
2017-11-13 12:53:26
gośc: Jestem za umową o pracę a nie powołaniem dla skarbnika. Niech sądy pracy rozstrzygają w przypadku zwolnień z pracy nieuzasadnionych. Sekretarze byli też powoływani, zmieniono ustawę-jest umowa o pracę. A Pan Wojtania nie był skarbnikiem, ale straszyć dyscypliną finansów publicznych potrafi cały czas. Przepisy są tek niespójne i nieczytelne, że szkoleniowcy maja cały czas niezłe żniwa. Kto winien -jak zwykle skarbnik za wszystko.
 
2017-11-13 11:00:23
Jarek: Skoro nie zgłosił tego do odpowiednich organów to i słusznie ponosi za to odpowiedzialność. Przy tak skontrowanych przepisach pozycja skarbnika jest żadna, nie będzie miał żadnych możliwości blokowania bezsensownych decyzji szefa, ponadto ustawia go od razu politycznie bo zawsze będzie kojarzony z poprzednim burmistrzem, następny burmistrz, nie będzie patrzył na umiejętności skarbnika, tylko dla zasady pozbędzie się nieswojego.
 
2017-11-13 10:48:36
urzędas: Pokaż mi skarbnika, który się przeciwstawia burmistrzowi. Choć nasza skarbniczka do poprzednika pyskowała, ustnie sprzeciwiała się wielu jego decyzjom, to nigdy tego na piśmie nie zrobiła. Za obecnego podpisuje już wszystko jak leci, nawet to, co za poprzedniego wetowała.
 
2017-11-13 10:40:50
Jarek: Ok, niech będzie tylko dlaczego nie zmienił sie sposób powoływania skarbników powiatów i województw.
 
2017-11-13 09:52:28
s: Odwołanie Burmistrza powinno następować automatycznie w przypadku braku absolutorium. Wymagało by to współpracy z rada a nie walkę. Skarbki jeśli utarci powoływanie przez gminę, utraci możliwość przeciwstawianiu się Burmistrzowi kiedy ten podejmuje złe decyzje, bo straci posadę z automatu.
 
2017-11-12 22:38:33
zaufanie: I słusznie, skarbnik powinien być tak samo powoływany przez burmistrza, jak jego zastępca. Burmistrz mieć zaufanie, że powołany przez niego skarbnik nie podłoży mu przysłowiowej "świni" i swoich zaniedbań w nadzorze nad gospodarką finansową nie będzie przerzucał na niego. To burmistrz, a nie rada, ponosi finansową i karną odpowiedzialność za działania skarbnika. W naszej gminie pod nadzorem skarbnika doszło do wieloletnich strat dla gminy, burmistrz nie wyciągnął wobec niego żadnych konsekwencji i nigdzie tego nie zgłosił i teraz sam za to odpowiada karnie i finansowo, bo akceptował takie działanie. Rada jako organ kolegialny nie ponosi żadnych sankcji za działania skarbnika, choć to ona go powołuje.
 
2017-11-12 21:06:03
Tomasz Wojtania: POPIERAM TE ZMIANY

ale czy znów PAD ich nie zawetuje?
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25