facebook RSS # #

16.02.2020 23:11

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-01-17 18:05       aktualizacja: 2018-02-05 15:02       RADNY
  A A A

Nowe obowiązki. Najważniejsze zmiany w ustawach samorządowych

Nowe obowiązki. Najważniejsze zmiany w ustawach samorządowych
Fot. PAP/K. Świderski
Wójt będzie przedstawiał radnym raport o stanie samorządu, sesja rady będzie musiała być transmitowana, a wykazy głosowań upubliczniane – takie m.in. rozwiązania wprowadza nowelizacja podpisana przez prezydenta.

We wtorek prezydent podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Tego samego dnia nowelizacja ukazała się w Dzienniku Ustaw.

Omawiamy krok po kroku najważniejsze zmiany w ustawach samorządowych (ustawie o samorządzie gminnym, ustawie o samorządzie powiatowym i ustawie o samorządzie województwa):

Dłuższa kadencja. Nowelizacja wydłużyła kadencję organów samorządu terytorialnego z czterech do pięciu lat.

Budżet obywatelski formą konsultacji z mieszkańcami. Wysokość budżetu obywatelskiego wynosić ma co najmniej 0,5 proc. wydatków jednostki samorządowej, a o przeznaczeniu środków decydować będą corocznie mieszkańcy. W miastach na prawach powiatu utworzenie budżetu obywatelskiego będzie obowiązkowe.

Obowiązek transmisji sesji rad i sejmików. Obrady mają być transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a nagrania udostępniane na stronach internetowych jst.

Obowiązek rejestrowania i upubliczniania wykazów głosowań. Głosowania na sesjach rad oraz sejmików mają odbywać się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Jeśli będzie to niemożliwe z przyczyn technicznych, należy przeprowadzić głosowanie imiennie. Wykazy głosowań należy niezwłocznie upublicznić.

Powołanie nowej komisji organu stanowiącego. Chodzi o komisję skarg, wniosków i petycji, która rozpatrywać ma skargi na działania organów wykonawczych i samorządowych jednostek organizacyjnych.

Obowiązek wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały zgłoszonej przez przewodniczącego klubu radnych. Warunkiem jest, że projekt będzie musiał być złożony co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem sesji. W tym trybie będzie można zgłosić nie więcej niż jeden projekt uchwały na każdą sesję.

Przewodniczący rady zwierzchnikiem.
Przewodniczący organu stanowiącego będzie miał prawo wydawania poleceń służbowych pracownikom urzędu jednostki samorządowej, wykonującym zadania związane z funkcjonowaniem rady gminy; tym samym będzie miał możliwość wykonywania wobec nich uprawnień zwierzchnika służbowego.

Uprawnienia kontrolne radnych. Nowelizacja przyznała radnym uprawnienia kontrolne analogiczne do uprawnień parlamentarzystów. Będą mieli prawo do uzyskiwania informacji i materiałów oraz prawo wstępu do pomieszczeń instytucji samorządowych, w tym spółek handlowych z udziałem samorządowych osób prawnych.

Ustawowe umocowanie interpelacji i zapytań radnych. W sprawach dotyczących danego samorządu właściwi radni będą mogli kierować interpelacje i zapytania odpowiednio do wójta, starosty, marszałka województwa. Na odpowiedź na piśmie będzie 14 dni.

Ustawowe określenie minimalnej liczebności klubów radnych we wszystkich organach stanowiących (w małych jednostkach – co najmniej 3 radnych, w dużych – 1/10 ogółu radnych).

Bez wójta w zarządzie. Ustawa rozszerzyła o wójta krąg podmiotów, które nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby.

Coroczna debata o stanie samorządu. Organy wykonawcze zobowiązane zostały do przedstawiania radzie/sejmikowi do 31 maja każdego roku corocznego raportu o stanie danej jednostki samorządowej. Raport ten rozpatrywany będzie podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium organowi wykonawczemu.

Inicjatywa uchwałodawcza. Przyznanie mieszkańcom gminy, powiatu i samorządu województwa prawa inicjatywy uchwałodawczej (obecnie takie prawo fakultatywnie może być przewidziane w statucie danej jednostki samorządowej); grupa mieszkańców występująca z inicjatywą musi liczyć: w gminie do 5 000 mieszkańców – co najmniej 100 osób, w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 200, a w gminach większych – co najmniej 300 osób.

Oświadczenie o poparciu zarządu województwa. Niezwłocznie po utworzeniu klubu radnych i wyborze zarządu województwa, klub będzie przekazywał przewodniczącemu sejmiku oświadczenie o udzieleniu albo odmowie udzielenia poparcia zarządowi województwa. Informacje te będą podawane do publicznej wiadomości.

Przewodniczący komisji rewizyjnej w samorządzie województwa z opozycji.
Przewodniczącym komisji rewizyjnej będzie mógł być radny największego klubu radnych, który złożył oświadczenie o odmowie udzielenia poparcia zarządowi województwa.

Nowelizacja we wtorek została opublikowana w Dzienniku Ustaw; wejdzie w życie 31 stycznia 2018 r. Nowe obowiązki wynikające z nowelizacji ustaw samorządowych jednostki samorządu terytorialnego będą musiały wypełniać od następnej kadencji.

Czytaj też: Zadanie na potem. Zmiany w ustawach samorządowych od nowej kadencji oraz Co oprócz. 31 stycznia wejdą w życie zmiany w prawie wyborczym

Anna Banasik
 
KOMENTARZE: 29 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-05-13 08:36:25
Edwin: Za wyjątkiem ( inicjatywy mieszkańców i klubu radnych ) w ustawie nie ma nawet słowa o tym kto może wnieść projekt uchwały. Nie ma w tej kwestii nic o wójcie i radnych. Dlaczego radny nie może wnieść pod obrady projektu uchwały? - przecież on jest przedstawicielem wszystkich mieszkańców.
 
2018-02-15 22:25:06
Edwin: Kluby radnych w małych gminach powinny mieć mimimum 2 -uch a nie trzech radnych. Co będzie jeśli w radzie będzie np. 5 przedstawicieli komitetów wyborczych po 2 osoby każdy, to co nie będzie klubów i ich przedstawicieli w komisji rewizyjnej - no to dla koalicji rządzącej woda na młym - cała komisja ich. i tak jest teraz wszędzie. Nie ma obowiązku aby w komisji rewizyjnej był radny opozycyjny, a tak naprawdę to właśnie on powinien być przewodniczącym takiej komisji. Wówczas Komisja rewizyjna miałaby sens. Poza tym inicjatywa uchwałodawcza w moje gminie to 50 osób,bo zbyt wysoki próg ogranicza demokrację, jeśli np. mieszkańcy małej ulicy chcą coś zrobić i składają projekt uchwały to skąd zbiorą 200 osób.
 
2018-01-25 14:51:52
janka: do samorządowiec: odnośnie wykształcenia radnych- burmistrz również może mieć wykształcenie podstawowe ;)
 
2018-01-24 12:54:52
jerry: Ale w zmianach mamy tak:
w art. 12:
a) § 2–4 otrzymują brzmienie:
„§ 2. Podziału gminy na stałe obwody głosowania dokonuje komisarz wyborczy.

to jak to w końcu jest??
 
2018-01-23 15:59:36
mariano: Zmiany,zmiany ..wszystko wyjdzie w praktyce.
 
2018-01-23 07:35:42
samorządowiec: Skoro rada gminy będzie miała takie duże uprawnienia to może pora wprowadzić wymagania co do radnych, chodzi mi tu o minimalne wykształcenie ( co najmniej średnie). Na dzień dzisiejszy co niektórzy radni nie potrafią czytać ze zrozumieniem, robią kolosalne błędy, szkoły żadnej nie skończyli a urzędnika , który musi mieć wyższe wykształcenie chcą kontrolować.
 
2018-01-22 00:57:19
krzysztof: do Piotra z 2018-01-18 12:11:04
Ależ oczywiście Piotr masz rację a mój komentarz dotyczył części artykułu który (przed zmianą tej części artykułu) sugerował że opisane w artykule zmiany (właśnie między innymi dotyczące rad) wchodzą w życie od 31 stycznia. Stąd też mój komentarz, że to ustawa wchodzi w życie 31 stycznia z pewnymi wyjątkami. Przytoczyłeś dokładnie ten fragment, który miałem na myśli.. :) dzięki..
 
2018-01-19 13:16:41
też jeszcze urzędnik wyborczy: Do: jeszcze urzędnik wyborczy
W art. 12 termin to 60 dni od 31.01.2018 r., czyli 01.04.2018 r. Wypadałoby na 31.03.2018 r., gdyby był termin 2 miesięcy.
 
2018-01-19 11:07:00
jeszcze urzędnik wyborczy: art. 12 i 13 - tzn. że Rada Gminy ma obowiązek podjąć "nowe" uchwały ? z art. 12 do 31 marca 2018 r.
 
2018-01-18 17:23:30
Koben: Od tego się zaczęło https://www.youtube.com/watch?v=I7zZzRLjB94. To nic, że teza nie znalazła uzasadnienia.
 
2018-01-18 16:44:08
Kodeks pracy: Przewodniczący może sobie wydawać polecenia, ale nie może ani karać, ani zwalniać, bo nie jest pracodawcą i nie reprezentuje pracodawcy (nie jest kierownikiem urzędu gminy zatrudniającego pracowników samorządowych).
 
2018-01-18 14:39:11
ja: Artykuł wprowadza w błąd (jak mniemam stosując skrót myślowy.
Przewodniczący ma być zwierzchnikiem, ale wyłącznie pracowników wykonującym zadania organizacyjne, prawne oraz inne zadania związane z funkcjonowaniem rady gminy, komisji i radnych - czyli tych którzy w swoim zakresie obecnie mają "obsługę rady" a nie jak sugeruje tekst - "wszystkich jak leci"
 
2018-01-18 14:17:13
Piotr: Może redakcja doda też informację o terminie rozpoczęcia stosowania tych nowych przepisów zgodnie z art. 15 (patrz post Artura 2018-01-18 13:36:14), bo artykuł sugeruje, że zmiany należy wdrożyć od 31 stycznia
 
2018-01-18 13:45:36
Redakcja: @Andrzej: Racja, uzupełniliśmy. Dziękujemy!
 
2018-01-18 13:36:14
Artur: Odpowiadam sam sobie:
Art. 15.

Przepisy ustaw, o których mowa w art. 1, art. 2, art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przepisy art. 383 § 2a, art. 383a, art. 384 § 1, art. 492 § 2a, art. 492a, art. 493 § 1 ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz przepisy ustawy, o której mowa w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się do kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następujących po kadencji, w czasie której niniejsza ustawa weszła w życie.

;)
 
2018-01-18 12:26:24
Andrzej: W całym tekście wiadomości nie ma słowa o tym, która ustawa została znowelizowana. Owszem, ja wiem, ale czy każdy kto to przeczyta będzie wiedział? Wg mnie to podstawowa informacja. Sugeruję to uzupełnić.
 
2018-01-18 12:11:04
Piotr: Do Krzysztofa z 2018-01-17 23:12:07 - zachęcam do przeczytania całego projektu.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 5 pkt 5 w zakresie § 2, 4, 9 i 11-14, pkt 7, 8, 12, pkt 68 lit. a tiret drugie w zakresie pkt 3b i 3d, pkt 99, 109, 110, 129, 130, 134 i 135, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.;
2) art. 5 pkt 59 oraz pkt 60 lit. a, b i d, które wchodzą w życie z pierwszym dniem kadencji Sejmu następującej po kadencji, w czasie której niniejsza ustawa weszła w życie.

Później wchodzą zmiany do kodeksu wyborczego

 
2018-01-18 10:37:42
miki: Czyli w budżetach obywatelskich obowiązkowe głosowanie bezpośrednie, jak w wyborach.
 
2018-01-18 10:03:27
~Infor: Dot. transmisji online.
Mam wrażenie, że youtube już "rączki zaciera" ;)
Liczę na to, że jak już się ktoś uparł na transmisję, to chociaż określi minimalne parametry sprzętu, aczkolwiek szczerze w to wątpię.
 
2018-01-18 09:54:29
Artur: I jeszcze jedno. W związku ze zmianami w ustawie o samorządzie. To jak mniemam wymaga zmian np. w regulaminach Rad itp. itd.?
A czy Redakcja mogłaby uzyskać jakieś stanowisko odpowiednich ministerstw? :)
 
2018-01-18 09:44:17
m.j.: Zarządy i rady nadzorcze spółek prawa handlowego powoływane są na 3 lata. Czy ustawa spowoduje przerwanie kadencji, czy będzie działała od nowych wyborów?
 
2018-01-18 09:21:10
Artur: Pytanie dotyczące transmisji. Czy muszę to robić już teraz? Np. mam sesję 1 lutego. I jeśli nie to na podstawie jakiego przepisu?
 
2018-01-18 08:55:10
samorządowiec: większego bałaganu i zamieszania w jst już dawno nie było, to pracowników kto w końcu zatrudniać będzie przewodniczący rady też? Radni kontrolę nad pracownikami i wszystkim ....... wójt swoje, radni swoje, jeszcze audyt swoje. Bałagan jakich mało .......
 
2018-01-18 08:15:13
Urzędnik: do obywatel: to samo mi przyszło na myśl
 
2018-01-18 07:50:28
Jan R.: Dajcie Polakom się rządzić a sami się wykończą. Ciekawe skąd książę Otto von Bismarck o tym wiedział. W tym wypadku pod słowem "Polacy" mam na myśli konglomerat 460+100+1=561 obywateli.
 
2018-01-18 07:23:52
jotka: Tego jakoś pojąć nie mogę:

"Niezwłocznie po utworzeniu klubu radnych i wyborze zarządu województwa, klub będzie przekazywał przewodniczącemu sejmiku oświadczenie o udzieleniu albo odmowie udzielenia poparcia zarządowi województwa.

Przewodniczącym komisji rewizyjnej będzie mógł być radny największego klubu radnych, który złożył oświadczenie o odmowie udzielenia poparcia zarządowi województwa".

Jeżeli bowiem żaden klub radnych nie odmówi udzielenia poparcia zarządowi, a to przecież możliwe, to komisja rewizyjna nie będzie miała przewodniczącego.
Może potrzebna jest jakaś definicja opozycji, która określa, że opozycja to ci, którzy nie rządzą? Opozycja obligatoryjna?!

I jakoś mi brakuje mechanizmu odwoływania radnych przez obywateli w trakcie kadencji.
 
2018-01-17 23:12:07
krzysztof: To ustawa wejdzie w życie 31 stycznia 2018 bo większość zmian dotyczących rad wejdzie w życie dopiero na przyszłą kadencję.
 
2018-01-17 20:31:58
rob: A kto zapłaci za urządzenia do głosowania oraz rejestracji dźwięku i wizji, pewnie sobie posłowie wyobrażają, że kamerką za 1500 zł załatwią sprawę, nie mają zielonego pojęcia jakie to będą koszty a i tak w małych gminach nikt tego nie będzie oglądał, ale to przecież środku publiczne to można je marnować.
 
2018-01-17 16:42:09
obywatel: Ciekawe jak w praktyce bedzie dzialac art. 21a o zwierzchnictwie sluzbowym nad pracownikami obslugi rady. Czy ktos z wielce szanownych (p)oslow w ogole o tym pomyslal jak ma dzialac taki model zarzadzania? Bo w przypadku konfliktu przewodniczacego z wojtem powstanie sytuacja patowa. Jeden wyda polecenie A, drugi je anuluje poleceniem B itd.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25