facebook RSS # #

28.01.2020 05:33

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-12-05 10:32       aktualizacja: 2019-12-05 10:34       ROZMAITOŚCI
  A A A

Spór o studium. WSA uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody ws. studium zagospodarowania Białegostoku

Spór o studium. WSA uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody ws. studium zagospodarowania Białegostoku
Fot.PAP/M.Obara
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uchylił w czwartek rozstrzygnięcie nadzorcze, którym wojewoda podlaski unieważnił uchwałę w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku. Orzeczenie nie jest prawomocne, stronom służy skarga do NSA.

Studium, którego dotyczyło rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, to najważniejszy dokument wskazujący, jak ma rozwijać się Białystok np. pod względem zabudowy czy przyszłego układu drogowego, które tereny pozostaną chronione itp. Studium stanowi później bazę do szczegółowych planów zagospodarowania przestrzennego danej części miasta, np. części któregoś z osiedli.

W czerwcu rada miasta obecnej kadencji takie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku uchwaliła. W drugiej połowie lipca wojewoda podlaski, który pełni nadzór prawny nad działalnością uchwałodawczą samorządów, swoim rozstrzygnięciem nadzorczym uchwałę tę jednak unieważnił.

Jego prawnicy uznali bowiem, że w pracach rady doszło do "istotnego" naruszenia ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W uzasadnieniu była mowa m.in. o tym, że bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę został sporządzony bez zachowania ustawowych wymogów (zbyt ogólnie), a ponadto, że nie zachowano procedury w pracach nad uwagami do studium, w trakcie ich przyjmowania przez radnych.

W ocenie urzędu wojewódzkiego, jedną uchwałą radni odnieśli się bowiem i do uwag, i do całego studium.

Magistrat stoi na stanowisku, że nie było żadnych podstaw prawnych, by stwierdzić nieważność. Zwracał też uwagę, że taki sposób głosowania procedury planistycznej jest stosowany od 2003 roku, w tym czasie sądy administracyjne wielokrotnie badały uchwały planistyczne przy takiej samej formie głosowania i jej nie zakwestionowały. Stanowisko to poparła większość rady miasta, decydując pod koniec sierpnia o zaskarżeniu rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody.

WSA w Białymstoku skargę gminy Białystok w czwartek uwzględnił i rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody uchylił.

W ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia Marek Leszczyński zwracał uwagę, że studium nie jest aktem prawa miejscowego (to tzw. akt kierownictwa wewnętrznego); przesłankami decydującymi o nieważności takiej uchwały rady gminy są m.in. istotne naruszenia zasad i trybu sporządzania studium. Chodzi m.in. o sekwencję czynności, które muszą być podjęte (począwszy od uchwały o przestąpieniu do sporządzenia studium, aż do jego uchwalenia).

"Nie każde zatem naruszenie trybu lub zasad powoduje nieważność studium lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a tylko naruszenie istotne" - mówił sędzia. "Stanowisko wojewody jest nieprawidłowe" - tak ocenił argumentację prawników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącą bilansu opracowanego na potrzeby uchwalenia studium, przypomniał że ta część dokumentacji zajmuje kilkanaście stron. "Precyzyjnie, zgodnie z przepisami ustawy wszystkie czynności zostały podjęte i wykazane w formie wyliczeń, konkretnych analiz, ustalania konkretnych wariantów" - mówił sędzia Leszczyński.

Dodał, że sąd nie dopatrzył się w tym żadnych naruszeń czy nieprawidłowości. Podobnie ocenił kwestię głosowania przez radę miasta uwag do studium.

Sędzia Leszczyński kilka razy powtórzył w uzasadnieniu, że zapotrzebowanie na tereny pod nową zabudowę w mieście jest większe, niż tzw. chłonność terenów, które studium obejmuje.

Wyrok nie jest prawomocny. Stronom niezadowolonym z rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Na razie nie wiadomo, czy wojewoda złoży taką skargę. Będzie miał na to 30 dni po otrzymaniu wyroku WSA wraz z pisemnym uzasadnieniem.

rof/ woj/
TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

ANKIETA

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25