facebook RSS # #

15.02.2019 23:19

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-02-09 12:27       aktualizacja: 2017-02-09 16:05       SĄD
  A A A

Wykształcenie jawne. Urząd musi udostępnić informację o wykształceniu swoich pracowników

Wykształcenie jawne. Urząd musi udostępnić informację o wykształceniu swoich pracowników
Fot. Fotolia
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uznał, że burmistrz gminy dopuścił się bezczynności, nie udostępniając portalowi internetowemu informacji o wykształceniu pracowników urzędu.

W lipcu 2016 r. redaktor naczelny portalu internetowego zwrócił się z prośbą do burmistrza miasta i gminy o wydanie zestawienia pracowników urzędu, ze wskazaniem ukończonych przez nich szkół.

Dane nie zostały udostępnione dziennikarzowi. Jednocześnie burmistrz podkreślił, że informacja, której domagał się portal nie została wytworzona w celu publikacji w prasie, jak również, że komercyjne wykorzystywanie informacji publicznych jest wypaczeniem idei ustawy o dostępie do informacji publicznej.

W konsekwencji w sierpniu redaktor naczelny wniósł skargę do sądu administracyjnego na bezczynność burmistrza.

Po rozpatrzeniu sprawy sąd zdecydował, że burmistrz był zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej na wniosek dziennikarza, oraz że cel wykorzystania informacji publicznej był zasadny.

Ponadto sędzia stwierdził, że informacje dotyczące wykształcenia pracowników instytucji publicznych odzwierciedlają kompetencje i przydatność do wykonywania funkcji publicznych.

Ostatecznie burmistrz został zobowiązany do wydania w całości zestawienia pracowników z uwzględnieniem ich wykształcenia oraz zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Jednocześnie sąd stwierdził, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa.

mm/Serwis Samorządowy PAP
TAGI: PRAWO , SĄD
 
KOMENTARZE: 14 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-02-15 08:07:32
goral: Większość wójtów ma wykształcenie średnie
ale są rodzynki którzy mają zawodówki jedynie
więc nie dziwcie się ze nie chcą odpowiadać
 
2017-02-13 07:32:45
mały udipczyk: @urzędnik_niepubliczny
Nie ma sensu cytować fragmentów komentarzy, bo chyba nikt zajmujący się inf. publ. nie ma wątpliwości, że ograniczenia istnieją.
W urzędach większość pracowników pełni funkcję publiczną. Nie są takimi osoby takie jak np.: sprzątające, zajmujące się wewnętrzną obsługą urzędu (płace), kierowcy, konserwatorzy.
Każda osoba, która ma uprawnienie do sporządzania pism do obywateli, bierze udział w jakimś postępowaniu, zajmuje się czymś, co dotyczy praw i obowiązków petentów urzędu - pełni funkcję publiczną.
Z pewnością w odpowiedzi urzędu nie będzie więc podawana informacja jaką szkołę kończyła sprzątaczka.
 
2017-02-10 10:15:19
urzędnik_niepubliczny: OGRANICZENIA W DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Istnieją pewne ograniczenia w dostępie do informacji publicznej. Po pierwsze, w sytuacji, gdy istnieje ustawa szczegółowa określająca odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej, przepisy tej innej ustawy mają pierwszeństwo przed przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej. Po drugie, jak wskazano powyżej, nie ma obowiązku udostępniania wnioskodawcy informacji przetworzonej – ale tylko wtedy, gdy nie wykaże on szczególnego interesu publicznego w uzyskaniu przedmiotowej informacji. Po trzecie, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Po czwarte wreszcie, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, jednakże ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz w sytuacji, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. W trzech ostatnich przypadkach podmiot zobowiązany wydaje decyzję odmawiającą udostępnienia informacji publicznej.
W przypadku, gdy wnioskodawca zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji, które nie zostaną zakwalifikowane jako informacje publiczne, podmiot zobowiązany do udostępnienia powiadamia wnoszącego, iż jego wniosek nie znajduje podstaw w przepisach prawa. W tej sytuacji nie mają zastosowania przepisy o odmowie udostępnienia informacji publicznej, a więc nie stosuje się formy decyzji administracyjnej, a jedynie informuje się wnioskodawcę o niniejszym fakcie w zwykłej formie korespondencyjnej.

Prywatność regulują przepisy:
-sferę prywatności (art. 5,30,31 ust. 3, 45 ust. 2, 49, 51, 53 i 76 Konstytucji RP) ,
-sferę dóbr osobistych (art. 23, 24 Kodeksu cywilnego),
-dane osobowe (art. 1, 6, 23, 26, 27, 30, 36 ustawy o ochronie danych osobowych),
-dane pracownicze (art. 298(1) Kodeksu pracy).

Jeżeli dane osobowe staną się treścią dokumentu urzędowego lub wejdą w zakres sprawy publicznej, wtedy dopiero mogą stać się ewentualnie przedmiotem informacji publicznej.
Jeżeli jednak nie występuje któraś z ustawowych przesłanek pozwalająca na ujawnienie danych osobowych, to dane te podlegają ochronie jako sfera prywatności i mają zastosowanie art. 5 ust. 2, art. 8 ust. 5 i art. 16 ust. 2 pkt. 2 Ustawy.
Źródło tu:
http://www.freepress.org.pl/old/Wyklad.doc
Reasumując:
Nie każdy pracownik pełni funkcję publiczną.
Prywatnie uważam, że gdyby dziennikarz wnioskował o poziom wykształcenia ewentualnie kierunek studiów to informację powinien otrzymać. Niestety odnoszę wrażenie, że intencje dziennikarza nie były dobre, ponieważ chciał zestawienia pracowników urzędu, ze wskazaniem ukończonych przez nich szkół a to już w mojej ocenie przesada. Po co dziennikarzowi informacja jaką szkołę kończyła sprzątaczka?
 
2017-02-10 09:58:29
Samorządowiec: Stan zatrudnienia pracowników samorządowych wynosi niejednokrotnie ponad 1000 osób. Tak jest w przypadku wszystkich dużych miast. Sporządzenie listy obejmującej imiona i nazwiska, stanowiska i kwalifikacje wymaga przetworzenia danych z teczek akt osobowych. To wymaga przetworzenia informacji prostych i sporządzenia stosownego zestawienia. W opisanej w artykule sprawie chodziło tylko o jedno stanowisko w odniesieniu do konkretnej jednej osoby i jej kwalifikacji. I w takim przypadku można się zgodzić, że jest to informacja prosta nie wymagająca przetworzenia.
 
2017-02-10 09:37:49
urzędnik... nietety jeszcze: Pewnie, i jeszcze do informacji o wykształceniu powinno być podane wynagrodzenia pracowników, to by się tym wszystkim wielce zazdrosnym o pracę w urzędzie oczy otworzyły: Inspektor z 15 letnim doświadczeniem studia wyższe plus dwie podyplomówki - 2500 brutto!!!!
 
2017-02-10 09:06:09
mały udipczyk: @kolega
Do wniosku o podanie wykształcenia pracowników urzędu nie trzeba nic wykazywać, bo to informacji prosta. Litości.

Czy naprawdę trzeba toczyć taką batalię, by uzyskać podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania urzędu obsługującego organ wykonawczy gminy?

Proszę wskazać, ile wniosków o inf. publ. złożono w Pana urzędzie w 2016 r. (z podaniem liczby mieszkańców gminy) skoro twierdzi Pan, że "fala" wniosków "zalewa".
 
2017-02-10 09:00:34
mały udipczyk: @samorządowiec
Podanie wykształcenia pracowników urzędu nie jest podaniem informacji przetworzonej, to informacja prosta. Nic tu nie wymaga przekształcenia w rozumieniu takim, jaki nadają mu orzeczenia sądów adm.
Trzeba tylko chcieć je udostępnić. I tyle.
Zamiast tego wypisuje się jakieś miazmaty do wnioskodawcy, z których nie wynika nic poza tym, że pracownicy urzędu widocznie wolą odpowiadać bez sensu niż wypełnić wymagania przepisów prawa.
Orzeczenie OSK 2111/13 dotyczy zupełnie innego stanu faktycznego. Proszę najpierw przeczytać uzasadnienie zanim cokolwiek z wyroków zacznie się używać jako argument cytując z niego jedno, dwa zdania.
 
2017-02-10 08:23:45
pracownik samorządowy: "Ponadto sędzia stwierdził, że informacje dotyczące wykształcenia pracowników instytucji publicznych odzwierciedlają kompetencje i przydatność do wykonywania funkcji publicznych."
Najlepszymi "kompetencjami" są koligacje rodzinne niezależnie od ukończonej szkoły i posiadanego wykształcenia. Im wyżej tym lepiej to widać.
 
2017-02-10 08:02:50
obywatel: @mały udipczyk
"... powinni zdawać wcześniej egzamin z czytania ze zrozumieniem, wykładni prawa, umiejętności analizy sądowych orzeczeń ..."
Masz za „duże” wymagania. Z doświadczenia zakładam, że 80% z nich by go oblało.
 
2017-02-10 08:00:32
Kolega: Samorządowiec trafnie wyłożył jak postępować przed zalewającą falą żądań informacji publicznej przez osoby, które działają z premedytacją tylko po to aby dołożyć pracy pracownikom urzędu. Przytoczenie np. Art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku żądania informacji przetworzonej, to za mało. Trzeba wykazać szczególnie istotny interes publiczny, tak jak w komentarzu kolegi samorządowca. Dotyczy to z resztą wszystkich instytucji publicznych, urzędów organów administracji rządowej i samorządowej, ich jednostek organizacyjnych itp.
 
2017-02-10 06:19:28
jawniak: Tu prawomocny wyrok WSA w Krakowie i RZGW powinien udostępnić:
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/74983CBFC8
 
2017-02-10 06:14:10
Wnioskodawca: W przeciwieństwie do twierdzenia organu, w orzecznictwie z łatwością odnaleźć można zaś stanowisko sądów administracyjnych, z którego wynika, iż wnioskowana informacja posiada walor informacji publicznej prostej. Za przykład może posłużyć wyrok WSA w Krakowie z dnia 4 października 2016 r. (sygn. akt II SA/Kr 831/16), na gruncie którego Sąd ocenił charakter informacji dotyczącej skanów umów zawartych przez wybraną gminę (a zatem także informacji, której udostępnienie nie wymaga dokonania dodatkowych, czasochłonnych czynności). W uzasadnieniu orzeczenia istotnie wskazano, iż od przetworzenia informacji należy odróżnić proces przekształcenia, który jest jedynie technicznym zabiegiem, a do którego należy również sięganie do materiałów archiwalnych. W dalszej części uzasadnienia Sąd przyznał również: ,,Jednakże, jak słusznie podniósł skarżący, czasochłonność oraz trudności organizacyjno-techniczne jakie wiążą się z przygotowaniem informacji publicznej, nie mogą zwalniać zobowiązanego podmiotu z obowiązku udostępnienia informacji publicznej (jakkolwiek mogą uzasadniać zastosowanie przepisów art. 14 ust. 2 oraz art. 15 ust. 1 i 2 u.d.i.p.), a tym samym kwestie te nie mogą ograniczać prawa do uzyskania informacji publicznej przewidzianego w art. 3 u.d.i.p. (por. wyrok WSA w Lublinie z dnia 18 września 2014 r. sygn. II SAB/Lu 267/14, LEX nr 1520274, wyrok WSA w Poznaniu z 22 stycznia 2015 r., sygn. II SA/Po 1111/14). Należy przy tym zaznaczyć, że art. 15 ust. 1 u.d.i.p. posługuje się sformułowaniem "konieczność przekształcenia informacji", a nie jej "przetworzenia"’’.
@Samorzadowiec
Nie ulega wątpliwości, iż powołanie się w niniejszej sprawie na art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p. na celu ma jedynie utrudnienie realizacji prawa do informacji publicznej oraz przedłużenie postępowania. Nie do zaakceptowania staje się postępowanie organu, którego całokształt działań dokonywanych w zakresie obowiązków nałożonych przepisami u.d.i.p. prowadzi do ograniczenia konstytucyjnie zagwarantowanych praw. Jednocześnie warto przypomnieć Burmistrzowi, iż pojęcie informacji publicznej przetworzonej nie zostało ustanowione w u.d.i.p. jako dodatkowa przesłanka ograniczająca prawo do informacji, a jako dodatkowe uprawnienie przysługujące Wnioskodawcom. W niniejszej sprawie wniosek dotyczył natomiast informacji publicznej prostej, z czego niewątpliwie powinien zdawać sobie sprawę również organ, który niejednokrotnie przecież rozpoznawał już sprawy o udostępnienie informacji publicznej.
 
2017-02-09 16:31:38
Samorządowiec: Urząd nie dysponuje informacja prostą o wykształceniu zatrudnionych w nim pracowników (samorządowych). Aby udostępnić informację żądaną przez portal należy ją przetworzyć. W takim przypadku pracodawca (urząd) może żądać od chcącego uzyskać informację przetworzoną - uzasadnienia szczególnie istotnego interesu publicznego,w takim zakresie, w jakim chce tę informację uzyskać. A z tym uzasadnieniem osoby żądające informacji publicznej (przetworzonej) najczęściej mają kłopoty. Bowiem nie jest to takie oczywiste i proste jakby się mogło wydawać. Uzasadnienie musi być konkretne i przekonywujące. W przeciwnym wypadku należy wydać decyzję o odmowie udostępnienia informacji uzasadniając, że strona jej żądająca nie przedstawiła szczególnie istotnego interesu publicznego dla informacji w takim zakresie, w jakim tej informacji żądała. "Wnioskodawca żądający informacji publicznej "przetworzonej"(Art. 3 ust. 1 pk1 ustawy o dostępie do informacji publicznej) dla jej uzyskania powinien wykazać nie tylko, że jest ona ważna dla dużego kręgu odbiorców ale również, że jej uzyskanie stwarza realną możliwość wykorzystania uzyskanych danych dla poprawy funkcjonowania organów administracji i lepszej ochrony interesu publicznego" (wyrok z dnia 10 stycznia 2014 r., OSK 2111/13).
 
2017-02-09 14:03:42
mały udipczyk: Jak na razie argumentacja burmistrza na niskim poziomie, by nie powiedzieć żenującym.
Być może kandydaci na wójtów czy burmistrzów powinni zdawać wcześniej egzamin z czytania ze zrozumieniem, wykładni prawa, umiejętności analizy sądowych orzeczeń (w których już dawno wskazano, że wykształcenie funkcjonariuszy publicznych jest informacją publiczną).
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25