facebook RSS # #

17.10.2019 23:44

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-06-13 11:21       aktualizacja: 2019-06-14 10:40       SĄD
  A A A

Samorządy w sądzie. W 2018 r. tylko niecałe 5 proc. skarg do WSA dotyczyło samorządów

Samorządy w sądzie. W 2018 r. tylko niecałe 5 proc. skarg do WSA dotyczyło samorządów
Fot.NSA
W ubiegłym roku sądy administracyjne wyeliminowały z obrotu prawnego 25,07 proc. decyzji i innych czynności organów administracyjnych. To o prawie 3 proc. więcej niż rok wcześniej i o ponad 5 proc. więcej niż w 2016 r. W 2018 r. tylko niecałe 5 proc. skarg do WSA dotyczyło samorządów.    

Z informacji o działalności sądów administracyjnych w 2018 roku wynika, że w ubiegłym roku do wojewódzkich sądów administracyjnych wpłynęło 60 247 skarg na akty i czynności oraz 5716 skarg na bezczynność organów i przewlekłe prowadzenie postępowania. Ogółem więc sądy miały do rozpatrzenia 65 963 skargi. W porównaniu z 2017 r. wpływ skarg zmniejszył się o 6463 sprawy.

Wojewódzkie sądy administracyjne załatwiły 62 2172 skarg na akty i czynności, z czego 40 637 na rozprawie oraz 21 580 na posiedzeniu niejawnym. Spośród skarg załatwionych na rozprawie sądy uwzględniły 13 335 skarg, 25 973 oddaliły, 410 odrzuciły, a 919 załatwiły w inny sposób. Na posiedzeniu niejawnym uwzględniono 2266 skarg, 6400 oddalono, a 10 717 odrzucono. W odniesieniu do skarg na bezczynność organów i przewlekłe prowadzenie postępowania sądy załatwiły 6310 skarg, z czego na rozprawie 956, a na posiedzeniu niejawnym 5354. Łącznie w 2018 r. wojewódzkie sądy administracyjne załatwiły 68 527 skarg, co stanowi 103,89 proc. wpływu skarg oraz 74,74 proc. ogółu skarg do rozpatrzenia. W porównaniu z 2017 r. wskaźniki te są odpowiednio: niższy o 3,21 proc. i wyższy o 0,35 proc.

Rozstrzygnięcia do pół roku

Z raportu wynika, że WSA załatwiły w terminie do 3 miesięcy średnio 44,85 proc. skarg na akty i inne czynności, a także bezczynność organów oraz przewlekłe prowadzenie postępowania. W terminie do 4 miesięcy załatwiono 59,49 proc. spraw, a w terminie do 6 miesięcy 76,74 proc. wskazanych skarg. Autorzy raportu zaznaczyli, że liczby te świadczą o dużej sprawności postępowań przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi.

Przedstawiając 10 czerwca br. „Informację o działalności sądów administracyjnych w 2018 roku” prezes NSA prof. Marek Zirk-Sadowski zaznaczył, że – podobnie jak w latach poprzednich - działalność sądów administracyjnych była skoncentrowana na trosce o efektywne funkcjonowanie sądów. W porównaniu z 2017 r. zauważalny był spadek wpływu skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych (9,8 proc.) oraz wzrost liczby skarg kasacyjnych do NSA (13,99 proc.), natomiast dynamika rozstrzygania spraw w pierwszej i drugiej instancji wykazuje tendencje wzrostowe. W minionym roku liczba załatwionych skarg na akty i czynności przez wojewódzkie sądy administracyjne była wyższa niż ich wpływ, zaś liczba skarg pozostałych do załatwienia zmniejszyła się. 

Prezes NSA w swoim przemówieniu wskazał, że sądy administracyjnie działają sprawnie, mimo dużej liczby nieobsadzonych stanowisk orzeczniczych przy utrzymującym się równocześnie wysokim poziomie wpływu spraw. Czas oczekiwania na rozstrzygnięcie nie tylko spełnia standardy europejskie, ale w przypadku wojewódzkich sądów administracyjnych – wręcz je przewyższa.

Kontrola działalności administracji publicznej

W 2018 roku WSA wyeliminowały z obrotu prawnego 25,07 proc. decyzji i innych czynności organów administracyjnych. Dla porównania w 2017 r. współczynnik ten wynosił 22,22 proc., w 2016 r. - 19,78 proc., w 2015 r. - 22,03 proc. 

Podobnie jak w latach poprzednich najwięcej rozstrzygnięć wojewódzkich sądów administracyjnych zapadło w sprawach podatkowych. Stanowiły one 24,81 proc. ogółu spraw załatwionych. 

Na bezczynność organów i przewlekłe prowadzenie postępowania wojewódzkie sądy administracyjne załatwiły 6310 skarg, z czego 2220 skarg uwzględniono (35,18%). W 2017 r. sądy załatwiły 6240 takich skarg, w 2016 r. - 6490, w 2015 r. - 6443, w 2014 r. - 6512, a w 2013 r. - 5721. Oznacza to, że w ciągu ostatnich lat stopniowo wzrastała liczba skarg na bezczynność organów i przewlekłe prowadzenie postępowania. 

W sprawach dotyczących samorządu terytorialnego do sądów wpłynęły 3072 skargi, tj. 4,66 proc. ogółu wpływu skarg. Wyrokiem załatwiono 2194 skarg, z czego uwzględniono 1635 skarg, tj. 74,52 proc.

Dla porównania w 2017 r. sądy załatwiły 2610 skarg, tj. 3,60 proc., uwzględnionych zostało 1016 skarg, tj. 63,54 proc., w 2016 r. załatwiono 2406 skarg, tj. 3,14 proc., uwzględnionych zostało 947 skarg, tj. 61,97 proc., w 2015 r. załatwiono 1788 spraw, uwzględnionych zostało 1078 skarg, tj. 60,29 proc. 

Spośród skarg na działalność uchwałodawczą samorządu gminnego załatwiono ogółem 2734 skarg, w tym uwzględniono 1484 skargi (54,28 proc.), samorządu powiatowego - 136 skarg, w tym uwzględniono 68 skarg (50 proc.), samorządu województwa - 205 skarg, w tym uwzględniono 83 skargi (40,49 proc.).

Zgodnie z art. 184 Konstytucji do właściwości sądów administracyjnych należy kontrola działalności administracji publicznej w zakresie określonym ustawami oraz orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej. 

mp/

TAGI: SĄD
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25