facebook RSS # #

19.02.2019 22:42

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-06-14 11:55       aktualizacja: 2017-06-15 22:57       SEJM
  A A A

RIO a konstytucja. Posłowie wzywają premier do wycofania zmian ustawy o RIO

RIO a konstytucja. Posłowie wzywają premier do wycofania zmian ustawy o RIO
Fot. Wikimedia
Przepisy nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych są sprzeczne z konstytucją – ocenili członkowie parlamentarnego zespołu ds. obrony polskiej samorządności. Posłowie zaapelowali o wycofanie „niekonstytucyjnych rozwiązań prawnych”.

W dezyderacie skierowanym do Prezesa Rady Ministrów, zespół zwrócił uwagę, że rozwiązania, w których regionalne izby obrachunkowe będą mogły kontrolować samorząd na podstawie kryterium gospodarności i rzetelności, są sprzeczne z art. 171 ust. 1 ustawy zasadniczej. Posłowie zaznaczyli również, że nowelizacja narusza zasadę samodzielności samorządu oraz zasadę pomocniczości i proporcjonalności.

Zespół podkreślił, że „przyjęcie kryterium gospodarności i rzetelności spowoduje możliwość podważenia każdej decyzji inwestycyjnej, każdego najdrobniejszego zakupu. W skrajnych przypadkach możliwa będzie sytuacja, że RIO będzie wnioskować o odwołanie wójtów, burmistrzów lub prezydentów z wyimaginowanych powodów”.

W ocenie posłów rozwiązanie z mocy ustawy obecnych stosunków pracy prezesów RIO i ich zastępców, wprowadzając jednocześnie przepis, że Prezes Rady Ministrów według własnego uznania powoła nowych szefów izb, jest niedopuszczalne.

W dezyderacie wystosowano apel do polityków PiS o niewprowadzanie rozwiązań prawnych, które w ocenie zespołu, ograniczą możliwość funkcjonowania samorządu.

„Parlamentarny Zespół ds. Obrony Polskiej Samorządności apeluje o (…) niewprowadzanie kolejnej ustawy kadrowej, która wpłynie negatywnie na państwową instytucję, cieszącą się opinią bezstronnego, zewnętrznego i niezależnego organu kontroli” - zaznaczono w dokumencie.

Członkowie zespołu wezwali premier do poinformowania: jakie są planowane dalsze kroki ograniczające samodzielność jednostek samorządu terytorialnego, jakie kryteria będą przyświecały powoływaniu nowych członków kolegiów regionalnych izb obrachunkowych oraz czy polityka rządu ma polegać na tolerowaniu łamania ustaleń poczynionych w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Kwestionowana przez środowisko samorządowe nowelizacja ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych została uchwalona przez Sejm w czwartek. Rozszerza ona kompetencje kontrolne izb oraz zmienia zasady wyłaniania ich kierownictwa. Izby będą mogły kontrolować gospodarkę finansową samorządów, w tym realizację zobowiązań podatkowych oraz zamówienia publiczne, na podstawie kryterium zgodności z prawem, gospodarności i rzetelności. Kontrola w zakresie zadań zleconych przez administrację rządową będzie mogła być prowadzona także pod względem kryterium celowości.

mm/ woj/
TAGI: RIO , SEJM
 
KOMENTARZE: 4 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-06-16 14:37:28
exkontroler: Stanowczo sprzeciwiam się ocenie, że "to co wygadują posłowie to czysta propaganda". Nie jest tak, że każdy "kto robi szum wokół zmian ustawy o RIO" nie przeczytał projektu noweli.

Argumentacja krytycznej oceny noweli przez posłów opozycji jest w pełni uzasadniona oraz nie jest stanowiskiem odosobnionym (fundamentalne uwagi krytyczne do projektu noweli przedstawiło również Biuro Legislacji Sejmu RP), co nie miało jednak jakiegokolwiek znaczenia dla posłów - ekspertów od prawa i sprawiedliwości ... ustawa przeszła zgodnie z planem!

Tymczasem nowela nie spełnia elementarnych zasad prawidłowego aktu prawnego, stając się co najwyżej prawem powielaczowym. Sprawa nielegalnego rozszerzenia kryteriów oceny (w tym kryterium gospodarności) jest tylko czubkiem góry lodowej nieprawidłowości i przykładem na rażącą kolizję z Konstytucją RP.

Chodzi również o wszystkie inne zmiany, w tym dotyczące samej organizacji RIO, polegające na usunięciu pierwotnych zapisów ustawy z dnia 7 października 1992 r., które to zmiany oceniać należy jako błędy i wypaczenia, uzasadnione wyłącznie realizacją tendencji centralizacji władzy, co w praktyce oznacza powrót do władzy jednej partii rodem z PRL-u.
 
2017-06-16 10:53:11
Tomasz Wojtania: Państwo Polskie to m.in. sektor rządowy i samorządowy.

Odpowiedzialność za całość Państwa ponosi jednak nie samorząd lecz rząd.

Państwowy dług publiczny obejmuje przecież zobowiązania gmin, powiatów, województw i chyba zrozumiałe jest, że rząd odpowiedzialny za Państwo musi mieć narzędzia kontroli samorządu.

A zatem zmiany ustawy o RIO są jak najbardziej uzasadnione.


 
2017-06-14 13:25:42
Tomasz Wojtania: Zastanawiam się,czy ktokolwiek kto robi szum wokół zmian ustawy o RIO przeczytał te zmiany?

I szczerze w to wątpię.

Przecież zgodnie z nowymi przepisami kontrola gospodarki finansowej jednostek, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1–6, w zakresie tytułów określonych w art. 72 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.2)) dokonywana jest także z uwzględnieniem kryterium gospodarności.

A zatem nowe przepisy dotyczą:
1) jednostek samorządu terytorialnego;
1a) związków metropolitalnych;
2) związków międzygminnych;
3) stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów;
4) związków powiatów;
4a) związków powiatowo-gminnych;
5) stowarzyszeń powiatów;
6) samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych;

i obejmują zgodnie z art. 72 ustawy o finansach sposób liczenia państwowego długu publicznego

Zgodnie z art 72 UOFP państwowy dług publiczny obejmuje zobowiązania sektora finansów publicznych z następujących tytułów:
1) wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne;
2) zaciągniętych kredytów i pożyczek;
3) przyjętych depozytów;
4) wymagalnych zobowiązań:
a) wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,
b) uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem.

To co wygadują posłowie to czysta propaganda...przecież kryterium gospodarności obejmuje analizę kontrolowanej działalności pod kątem gospodarności która ma wskazać, czy pieniądze wykorzystywane były oszczędnie i wydajnie, a nakłady były proporcjonalne do uzyskanych efektów i czy nie doszło do zbędnego zadłużenia państwa. W razie stwierdzenia szkód kontrolerzy sprawdzają, czy zostały wykorzystane wszelkie możliwości, aby im zapobiec lub ograniczyć ich wielkość.

Przecież dług publiczny obejmuje samorządy.
 
2017-06-14 13:05:21
bzdura: Gdyby tak na to patrzeć, to NIK też nie miałby prawa badać samorządów pod innym kątem niż legalność. Ustawodawca ma prawo powierzać odpowiednim organom zadania nadzorcze i kontrolne a zwłaszcza wszędzie tam, gdzie mowa o dysponowaniu publicznymi pieniędzmi.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25