facebook RSS # #

20.10.2019 07:37

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-07-20 14:54       aktualizacja: 2018-07-20 15:03       SEJM
  A A A

Sejm uchwalił. Wójt nie zdecyduje o podatku; znalezione nie trafi do starosty

Sejm uchwalił. Wójt nie zdecyduje o podatku; znalezione nie trafi do starosty
Fot. PAP/L.Szymański
Zmiany w opodatkowaniu gruntów, nowelizacja ustaw o referendum lokalnym i rozwoju lokalnym, zmiany w ustawie o rzeczach znalezionych - Sejm uchwalił szereg zmian, dotykających samorządów.

Wójt nie zdecyduje

Znowelizowane zostały ustawy o podatku rolnym, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o podatku leśnym. Zgodnie z nimi wyeliminowana zostanie uznaniowość wójta w wymierzaniu podatku za grunty, na których umieszczana jest infrastruktura techniczna.

Do tej pory nie było przepisów regulujących wprost zasadę opodatkowania gruntów, przez które przebiega infrastruktura liniowa służąca do przesyłania albo dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej oraz infrastruktury telekomunikacyjnej.

Dochodziło do sytuacji, gdy w sąsiednich gminach takie same grunty mogły zostać opodatkowane inną stawką podatku, w zależności od przyjętej przez gminę interpretacji prawa. W niektórych gminach grunty, na których znalazła się taka infrastruktura, były "neutrale podatkowo", a w innych - były uznawane za zajęte na prowadzenie dzielności gospodarczej, co wiąże się z naliczeniem najwyższej stawki podatku od nieruchomości. Prowadziło to do licznych sporów między podatnikami - właścicielami infrastruktury liniowej, a organami podatkowymi.

W ostatnich latach problem ten był szczególnie widoczny w przypadku gruntów będących w zarządzie Lasów Państwowych, na których znajdują się linie energetyczne. Doprecyzowane przepisy wprowadzają jednolite zasady opodatkowania gruntów, na których posadowiona jest infrastruktura przez wskazanie, że korzystanie z tych gruntów przez przedsiębiorcę, który nie jest ich właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem – nie oznacza zajęcia ich na prowadzenie działalności gospodarczej.

Natomiast, gdy na tych terenach – oprócz posadowienia takiej infrastruktury – prowadzona będzie działalność gospodarcza (np. fabryka, parking czy wyrobisko), wtedy od tych gruntów będzie pobierana najwyższa stawka podatku od nieruchomości. Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

Nowelizacja ustawy o rozwoju lokalnym

Zmiany nastąpiły też w ustawie o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. Mają one zapewnić spójność operacji z lokalnymi strategiami rozwoju przez podmioty inne niż lokalne grupy działania, umożliwiają modyfikowanie wniosków lokalnych grup działania przez urzędy marszałkowskie, wydłużają z 7 dni do 14 dni termin na poprawienie, uzupełnienie wniosku przez podmioty ubiegające się o wsparcie finansowe. Ponadto nowe przepisy nakładają na lokalne grupy działania obowiązek, by w ciągu 60 dni przekazały zarządowi województwa kompletne wnioski podmiotów ubiegających się o wsparcie finansowe na realizację zadań.

Lokalne grupy działania (LGD) przy realizacji swoich projektów mogą korzystać z różnych unijnych funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności oraz Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014–2020.

W Polsce działają 322 grupy (LGD). Są to grupy działające jako stowarzyszenia posiadające osobowość prawną. Członkami zwyczajnymi LGD mogą być m.in. JST. Grupa może działać na terenie kilku gmin. Nadzór nad LGD sprawuje marszałek województwa.

Zmiany w referendum lokalnym

Sejm zmienił też przepisy ustawy o o referendum lokalnym oraz o referendum ogólnokrajowym wprowadzając możliwość wznowienia postępowania sądowego po prawomocnym rozstrzygnięciu w tzw. sądowym przyspieszonym trybie wyborczym.

Obecnie przepisy stanowią, że sąd okręgowy rozpoznaje wnioski o wydanie zakazu rozpowszechniania materiałów wyborczych zawierających nieprawdziwe informacje, w ciągu 24 godzin w postępowaniu nieprocesowym. Od postanowienia sądu wydanego w trybie "referendalnym" można złożyć, także w terminie 24 godzin, zażalenie do sądu apelacyjnego (druga instancja); potem nie można jednak złożyć wniosku o wznowienie postępowania. TK zakwestionował ten przepis, a uchwalona właśnie nowelizacja wprowadza możliwość wznowienia postępowania.

Znalezione 100 zł - nie do starosty

Znowelizowano też ustawę o rzeczach znalezionych. Dzięki zmianie osoba, która znajdzie niewielką kwotę pieniędzy (do 100 zł), nie będzie musiała przekazywać ich staroście. Obecnie ma taki obowiązek, gdy nie można ustalić właściciela zguby lub miejsca jego pobytu. Wszystkie uchwalone ustawy trafią teraz do Senatu.
 
Poprawki do pakietu odpadowego

W trakcie piątkowego głosowania posłowie zaakceptowali też poprawki Senatu do nowelizacji ustaw o Inspekcji Ochrony Środowiska i o odpadach. Jedna z nich umożliwi magazynowanie do trzech lat (pierwotnie był to rok) niezanieczyszczonej ziemi, która wydobywana jest w trakcie robót budowlanych i potem wykorzystywana do budowy tzw. obiektów liniowych, np. dróg.

Druga poprawka pozwoli na prowadzenie działalności związanej ze zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów również w przypadku uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu o ile uzyskanie takiej decyzji jest wymagane, co do procesów zbierania lub przetwarzania odpadów na danej nieruchomości.
 
Pakiet odpadowy wprowadza m.in. wprowadzenie obowiązkowego monitoringu na składowiskach odpadów, skraca z trzech lat do jednego roku dopuszczalny okres magazynowania odpadów oraz wprowadza tzw. kaucje gwarancyjne za składowanie śmieci. Ustawa o odpadach przewiduje też dodatkowe wymogi dla firm przetwarzających i magazynujących śmieci.

js/ mp/
TAGI: PRAWO , SEJM
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25