facebook RSS # #

24.01.2018 06:35

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2013-07-15 16:17       aktualizacja: 2013-07-16 20:16       ODPADY
  A A A

Błędy śmieciowe. Nieprawidłowości stanowiące podstawę rozstrzygnięć nadzorczych

Błędy śmieciowe. Nieprawidłowości stanowiące podstawę rozstrzygnięć nadzorczych
Fotolia

Brak regulacji umożliwiających składanie deklaracji śmieciowych przez internet oraz wprowadzanie zwolnień z opłaty śmieciowej w zależności od wieku dzieci – to jedne z najczęstszych błędów uchwał śmieciowych.

Na podstawie dotychczas przeanalizowanych uchwał 15 Regionalnych Izb Obrachunkowych przygotowało zestawienie nieprawidłowości stanowiących podstawę podjęcia rozstrzygnięć nadzorczych w stosunku do uchwał podejmowanych na podstawie ustawy śmieciowej.  Wykaz opracowano wg stanu na dzień 23 maja 2013r.


1. uchwały w sprawie wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki za pojemnik (art. 6k ustawy):


- przekazanie organowi wykonawczemu uprawnień do wyboru metody ustalenia opłaty w odniesieniu do niektórych kategorii podmiotów (na podstawie indywidualnych wniosków osób fizycznych (RIO Szczecin), czy też uprawnień do określenia procedury udzielania dopłat (RIO Białystok),

- przekazanie właścicielowi nieruchomości uprawnień do wyboru metody ustalenia opłaty wśród metod wskazanych w uchwale (RIO Zielona Góra),

- wprowadzenie stosowania ulgi procentowej w ramach różnicowania stawek opłaty (RIO Szczecin, RIO Gdańsk),

- wadliwie określona data wejścia w życie uchwały - uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013r. (RIO Białystok, RIO Łódź),

- ustalenie metody, stawki i okresu, za który pobiera się opłatę w przypadku nieruchomości zamieszkałych czasowo (np. domków letniskowych) ograniczając obowiązek jej uiszczania do kilku wybranych miesięcy w roku (RIO Białystok) lub proporcjonalnie do okresu powstawania odpadów (RIO Lublin),

- określenie stawki opłaty dla lokali niezamieszkałych w budownictwie wielorodzinnym przy przyjęciu metody naliczania opłaty od powierzchni lokalu mieszkalnego (RIO Białystok),

- ustalenie stawki opłaty za pojemniki o wielkości nie znajdującej umocowania w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie (RIO Białystok),

- nieprecyzyjność zapisów uchwały uniemożliwiająca jej zastosowanie (RIO Białystok) lub sprzeczność zapisów uchwały (RIO Łódź, RIO Lublin),

- uzależnienie zastosowania niższych stawek opłaty (przewidzianych dla odpadów zbieranych selektywnie) od spełnienia dodatkowych warunków nie przewidzianych w ustawie (RIO Bydgoszcz),

- określenie procentowe obniżenia górnych stawek opłat w przypadku selektywnej zbiórki odpadów zamiast ich określenia kwotowego (RIO Bydgoszcz),

- określenie procentowe obniżenia górnych stawek opłat w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym (RIO Gdańsk, RIO Zielona Góra),

- zróżnicowanie stawek opłaty w zależności od wieku poszczególnych osób zamieszkujących daną nieruchomość przy przyjęciu metody od ilości osób zamieszkujących nieruchomość (RIO Olsztyn, RIO Warszawa, RIO Zielona Góra, RIO Rzeszów),

- wprowadzanie zwolnień podmiotowych - np. dzieci w zależności od ich wieku, czy ilości w rodzinie (RIO Bydgoszcz, RIO Olsztyn, RIO Katowice, RIO Łódź, RIO Opole, RIO Gdańsk, RIO Lublin, RIO Poznań) lub nieustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami od trzeciego i kolejnych dzieci uczących się w wieku do 24 roku życia (RIO Lublin) lub zwolnień przedmiotowych – nieruchomości zamieszkałych położonych na określonym terenie (RIO Kielce) lub zwolnień w opłacie dla nieruchomości niezamieszkałych lub przy zbiórce selektywnej (RIO Rzeszów),

- brak ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami przy jednoczesnym ustaleniu metody lub stawki opłaty za pojemnik (RIO Olsztyn, RIO Warszawa, RIO Gdańsk),

- rozbieżność między tytułem uchwały a jej treścią normatywną (RIO Olsztyn),

- zróżnicowanie stawki opłaty w zależności od jej położenia – tereny rekreacyjne i pozostałe (RIO Olsztyn),

- zróżnicowanie stawki za pojemnik według innych kryteriów niż ustawowe (RIO Łódź),

- zawarcie w uchwale definicji „gospodarstwa domowego” (RIO Łódź) lub nieruchomości usytuowanej w budynkach wielorodzinnych (RIO Lublin),

- kompilacja dwóch metod ustalenia opłat (RIO Łódź),

- zastosowanie terminów nie wynikających z ustawy np. „nieselektywny”, „nieruchomość 2, 3, 4, 5-osobowa” (RIO Łódź),

- przyjęcie dwóch różnych metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość do pięciu mieszkańców metody w oparciu o liczbę mieszkańców, powyżej pięciu – w oparciu o ryczałt (RIO Lublin),

- uregulowanie kwestii związanych z niewywiązywaniem się przez właściciela nieruchomości z zadeklarowanego selektywnego sposobu gromadzenia odpadów (RIO Poznań)

2. uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6 n ustawy):


- wadliwie określona data wejścia w życie uchwały - uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013r. (RIO Szczecin, RIO Olsztyn, RIO Opole, RIO Gdańsk) lub uchwała nie zawiera informacji o obowiązku publikacji (RIO Warszawa),

- wzór deklaracji wewnętrznie sprzeczny lub dotyczy tylko osób fizycznych (RIO Szczecin, RIO Białystok, RIO Poznań),

- obowiązek corocznego składania deklaracji (RIO Szczecin, RIO Poznań),

- przekazanie kompetencji do określenia w drodze decyzji wysokości opłaty na rzecz gminnego zakładu budżetowego (RIO Białystok),

- wzór deklaracji uniemożliwia prawidłowe ustalenie wielkości opłaty (RIO Białystok),

- zawarcie w deklaracji pouczenia o odpowiedzialności karnej z art. 233 kk (RIO Białystok, RIO Lublin, RIO Olsztyn, RIO Opole, RIO Warszawa, RIO Wrocław, RIO Gdańsk, RIO Zielona Góra, RIO Kielce, RIO Rzeszów, RIO Poznań),

- obowiązek składania nowej deklaracji w przypadku zmiany stawek opłaty (RIO Białystok),

- obowiązek składania korekty deklaracji, a nie nowej deklaracji w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty (RIO Zielona Góra),

- obowiązek składania deklaracji przez właściciela nieruchomości zamieszkałej uzależniony od powstania na nieruchomości odpadów komunalnych (RIO Lublin),

- brak regulacji dotyczących warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (RIO Białystok, RIO Olsztyn, RIO Łódź, RIO Warszawa, RIO Poznań),

- ograniczenie obowiązku składania deklaracji jedynie do jednego współwłaściciela nieruchomości (RIO Białystok),

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (RIO Białystok, RIO Warszawa, RIO Gdańsk),

- obowiązek składania deklaracji i uiszczania opłat kwartalnie (RIO Opole),

- wykluczenie w objaśnieniach do deklaracji spółdzielni mieszkaniowych jako zarządców nieruchomości (RIO Białystok),

- określenie terminów wnoszenia opłat z góry (RIO Białystok),

- powtórzenie zapisów ustawowych (RIO Białystok, RIO Poznań),

- zastrzeżenie, że część deklaracji dotyczącej ustalenia wysokości opłaty wypełnia urząd gminy (RIO Bydgoszcz),

- uzależnienie wysokości opłaty od ilości dzieci w gospodarstwie domowym – pochodna rozwiązania przyjętego w uchwale w sprawie metody i stawki (RIO Bydgoszcz, RIO Zielona Góra),

- sprzeczność postanowień uchwały w sprawie wzoru deklaracji z uchwałą w sprawie metody i stawki (RIO Olsztyn, RIO Lublin, RIO Poznań) lub uchwałą w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (RIO Lublin),

- bezprzedmiotowość z uwagi na orzeczenie nieważności uchwały w sprawie metody i stawki (RIO Olsztyn, RIO Gdańsk) lub niepodjęcie takiej uchwały (RIO Lublin, RIO Rzeszów, RIO Poznań),

- wymóg podania w deklaracji danych niezwiązanych z zapewnieniem prawidłowego obliczenia wysokości opłaty np. PKD, imion i nazwisk osób zamieszkujących nieruchomość, imienia ojca właściciela nieruchomości, numeru telefonu i adresu meilowego (RIO Olsztyn, RIO Katowice, RIO Łódź, RIO Warszawa, RIO Poznań), czy też informacji o fakcie segregacji odpadów przez właściciela lub jej braku (RIO Olsztyn, RIO Poznań),


- wymóg dołączenia dokumentów niepotwierdzających danych zawartych w deklaracjach, np. kopii faktury za wodę (RIO Łódź) lub dokumentu potwierdzającego zamieszkanie poza nieruchomością objętą deklaracją czy podania lokalizacji punktów gromadzenia odpadów wraz z planem sytuacyjnym (RIO Lublin) albo wykazu osób zamieszkałych z podaniem nazwisk, imion, numeru PESEL (RIO Zielona Góra) czy decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości lub łącznego zobowiązania pieniężnego (RIO Rzeszów) lub umowy zawartej wcześniej z przedsiębiorcą odbierającym odpady (RIO Poznań),


- upoważnienie organu wykonawczego do żądania dołączenia do deklaracji bliżej nieokreślonych dokumentów (RIO Poznań),

- zawarcie w deklaracji niewystarczających danych do wystawienia tytułu wykonawczego (RIO Łódź),

- zróżnicowanie opłaty za pojemnik według innych kryteriów niż ustawowe – pochodna uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik (RIO Łódź),

- określenie we wzorze deklaracji kwoty „brutto” opłaty, tj. traktowanie jej jak zapłatę za wykonaną usługę, a nie jak daninę publiczną (RIO Łódź),

- brak we wzorze deklaracji rubryki umożliwiającej wpis wysokości opłaty (RIO Gdańsk, RIO Poznań),

- ustalenie w uchwale nieznanej ustawie kategorii nieruchomości – czasowo zamieszkałej (RIO Lublin),

- przyjęcie dwóch różnych metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość do pięciu mieszkańców metody w oparciu o liczbę mieszkańców, powyżej pięciu – w oparciu o ryczałt – pochodna uchwały w sprawie wyboru metody i stawki opłaty (RIO Lublin),

- zawężenie katalogu osób zobowiązanych do złożenia deklaracji jedynie do: właściciela, dzierżawcy, najemcy lokalu i użytkownika nieruchomości (RIO Zielona Góra, RIO Poznań),

- brak objaśnień w zakresie zawartego w niej pojęcia „osoby zamieszkujące nieruchomość” (RIO Poznań),

- zaniechanie możliwości uiszczenia opłaty u inkasentów, przy jednoczesnym zarządzeniu jej poboru w drodze inkasa (RIO Poznań),

- postanowienie o obowiązku uiszczania opłaty na rachunek bankowy z pominięciem wskazania jego numeru oraz przez kogo ma być wniesiona (RIO Poznań),

3. uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6l ustawy):


- ustalenie płatności z góry np. raz na miesiąc, raz na dwa miesiące, raz na kwartał (RIO Białystok, RIO Łódź),

- ustalenie, że inkasenci są upoważnieni do pobierania opłaty zarówno od osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość, jak i od ich właścicieli (RIO Łódź),

- przekroczenie delegacji ustawowej wynikającej z art. 6l ustawy poprzez ustalenie wynagrodzenia za inkaso zaległych kwot opłaty i odsetek (RIO Poznań), terminów rozliczania inkasentów i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso lub ustalenie poboru w drodze inkasa należności z tytułu opłaty (RIO Lublin, RIO Rzeszów),

- określenie terminów wniesienia opłat bez zastrzeżenia, że opłaty wnosi się dopiero za okres od dnia 1 lipca 2013r. (RIO Kielce),

- powtórzenie zapisów ustawowych (RIO Poznań) np. dotyczących odpowiedzialności materialnej inkasenta (RIO Kielce),

- określenie innego niż wynikający z Ordynacji podatkowej terminu wpłaty opłaty przez inkasentów (RIO Rzeszów, RIO Poznań),

- ograniczenie wnoszenia opłaty w drodze inkasa wyłącznie dla właścicieli wnoszących opłaty w formie łącznego zobowiązania pieniężnego (RIO Rzeszów),

- brak precyzyjnego terminu uiszczania opłaty (RIO Poznań),

- wyznaczenie inkasentów i wynagrodzenia za inkaso bez zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa (RIO Poznań),

- określenie sołtysów jako inkasentów bez wskazania ich z imienia i nazwiska (RIO Poznań),

- podjęcie uchwały bez uprzedniego wyboru metody i ustalenia stawki opłaty (RIO Poznań).mp/Serwis Samorządowy PAP 
 
KOMENTARZE: 3 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2013-08-05 17:04:21
ania135: jak to jest z poborem opłat z góry ?? można czy nie? rio w poznaniu pozwoliło niektórym gminom na pobór opłaty smieciowej do 10 dnia każdego miesiaca i w efekcie mieszkancy musieli zapłacic do 10 lipca zanim firma dostarczyla im kubly, worki itp. a na koncu miesiaca zostali i tak ze swoimi smieciami
 
2013-07-17 09:48:55
Wojtania: RIO myli się co do art 6n.
Akty prawa miejscowego wchodzą w zycie po ich ogłoszeniu.

RIO narusza Konstytucję RP i jej art 88.
 
2013-07-17 08:08:49
Pierr Dzoncy: Nie określenie z imienia i nazwiska sołtysów w uchwale to grzech śmiertelny - bo co będzie jak obywatel nie zna swojego sołtysa? Każdy będzie mógł wyłudzać opłatę twierdząc, że jest sołtysem-sołtyską...

newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich     Związek Powiatów Polskich

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25