facebook RSS # #

22.06.2018 16:46

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-04-18 16:58       aktualizacja: 2017-04-18 21:30       ŚRODOWISKO
  A A A

Czas na reformę. Ministerstwo wyjaśnia wątpliwości dotyczące okresu przejściowego tzw. kolorowej reformy

Czas na reformę. Ministerstwo wyjaśnia wątpliwości dotyczące okresu przejściowego tzw. kolorowej reformy
Fot. Fotolia
Po 1 lipca br. w niektórych gminach mogą przez pewien czas funkcjonować różne modele segregacji odpadów komunalnych - wynika z wyjaśnień resortu środowiska.

Ministerstwo Środowiska przygotowało odpowiedzi na pytania zgłaszane przez samorządy w związku z wejściem w życie rozporządzenia dotyczącego szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, czyli tzw. kolorowej reformy śmieciowej.

Nowe przepisy wprowadzają we wszystkich gminach model selektywnego zbierania odpadów „u źródła" w podziale na pięć frakcji: szkło, papier w tym tektura, metale, tworzywa sztuczne, a także odpady ulegające biodegradacji. Na wprowadzenie pojemników lub worków na odpady w określonych kolorach gminy będą miały czas do 5 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia, czyli od 1 lipca 2017 r.

Szereg wątpliwości samorządów wzbudza okres przejściowy dla nowych rozwiązań. Szczegółowych wyjaśnień w tym zakresie udzielił wiceminister środowiska Sławomir Mazurek.   

1. Czy przepisy przejściowe - § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia - odnoszą się wyłącznie do gmin, które wprowadziły selektywną zbiórkę odpadów komunalnych zgodną z podziałem na frakcje wynikające z rozporządzenia, ale nie spełniają wymogów kolorystycznych co do pojemników i worków czy też przepisy te odnoszą się także do gmin, które w sposób odmienny prowadzą obecnie selektywną zbiórkę odpadów komunalnych - z podziałem na inne frakcje aniżeli określone w rozporządzeniu?


Przepisy przejściowe określone w § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19) odnoszą się do gmin, które zapewniły zgodną z rozporządzeniem liczbę pojemników, natomiast nie są one w odpowiednim kolorze i nie posiadają odpowiedniego napisu. Okres przejściowy pozwala na dostosowanie pojemników do oznaczenia napisem zgodnym z rozporządzeniem w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia oraz dostosowanie lub zastąpienie pojemników niespełniających wymagań rozporządzenia w zakresie koloru w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Przepisy przejściowe nie odnoszą się do worków. Jeżeli więc gmina podejmie decyzję o zbieraniu odpadów w workach powinna zapewnić odpowiednią kolorystykę i napisy w terminie wejścia w życie rozporządzenia czyli od dnia 1 lipca 2017 r.  

2. Czy gminy, których dotyczy § 6 ust. 3 rozporządzenia, zobowiązane są w okresie vacatio legis (do 1 lipca 2017 roku) dokonać nowelizacji uchwał rad gmin w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie czy też nowelizacja uchwał w tym zakresie może nastąpić z dniem rozpoczęcia świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie nowej umowy zawartej w okresie obowiązywania rozporządzenia?


Gminy, które będą korzystały z okresu przejściowego, o którym mowa w § 6 ust. 3 ww. rozporządzenia powinny dokonać zmian w stosownych uchwałach nie później niż w momencie rozpoczęcia funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na zasadach zgodnych z przepisami rozporządzenia. Nie został określony termin podjęcia uchwał natomiast gmina powinna pamiętać o wcześniejszym ich podjęciu ze względu m.in. na konieczność poinformowania właścicieli nieruchomości z terenu gminy o nowych zasadach selektywnego zbierania odpadów np. w ramach działań informacyjnych i edukacyjnych, do których jest zobligowana art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, z późn. zm.).

3. Czy w przypadku podziału gminy na sektory okres przejściowy wynikający z § 6 ust. 3 rozporządzenia dotyczy całej gminy i liczony jest do czasu zakończenia ostatniej z umów zawartych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia czy też okres ten należy odnosić do każdego z poszczególnych sektorów?

W przypadku podziału obszaru gminy na sektory termin obowiązywania okresu przejściowego wynikającego z § 6 ust. 3 ww. rozporządzenia należy określać indywidualnie do każdego z sektorów, ze względu na odniesienie okresu przejściowego do umowy, a nie gminy.

4. Czy w związku z przepisem przejściowym - § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia - na terenie jednej gminy mogą funkcjonować dwa różne modele selektywnej zbiórki odpadów komunalnych?

Różne modele selektywnego zbierania odpadów komunalnych mogą funkcjonować na terenie gminy jedynie w przypadku podziału jej obszaru na sektory. Natomiast w związku z § 6 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia do końca 2017 r. należy oznaczyć napisami pojemniki stosowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, a w terminie nie dłuższym niż do 30 czerwca 2022 r. zapewnić pojemniki w kolorze spełniającym wymagania określone w rozporządzeniu.

5. Jakie konsekwencje grożą gminom, które nie wdrożą rozwiązań w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wynikających z rozporządzenia?


Konieczność wprowadzenia rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów wynika przede wszystkim z niskiego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia czterech frakcji odpadów komunalnych tj. papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, który w 2014 r. oraz w 2015 r. wyniósł 26%. Oznacza to, że poziom recyklingu odpadów w 2015 r. nie wzrósł w porównaniu do roku wcześniejszego, co jest niezwykle niepokojącym zjawiskiem.

Osiągany aktualnie poziom stanowi zaledwie połowę wymaganego przepisami unijnymi poziomu, gdyż do dnia 31 grudnia 2020 r. Polska musi osiągnąć 50 % poziom recyklingu odpadów komunalnych. Niektóre gminy zdecydowały o zbieraniu odpadów w podziale jedynie na dwie frakcje (suche-mokre), a taki sposób selektywnego zbierania nie gwarantuje dobrej jakości surowca. Przepisy określone w rozporządzeniu mają się przyczynić do zwiększenia poziomu recyklingu. Konsekwencje grożące gminie to kara pieniężna za nieosiągnięcie poziomu recyklingu, określona w art. 9z ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

6. Czy wejście w życie rozporządzenia wpłynie na obowiązywanie uchwał rad gmin w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie?


W przypadku, gdy system selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy różni się od sposobu selektywnego zbierania odpadów komunalnych określonego w ww. rozporządzeniu, wówczas konieczne będzie podjęcie uchwał w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

7. Czy rozporządzenie odnosi się do koszy ulicznych czy też wyłącznie do pojemników, w które nieruchomość zobowiązany jest wyposażyć właściciel nieruchomości, oraz pojemników na terenach przeznaczonych do użytku publicznego?
 

Rozporządzenie odnosi się do pojemników umieszczonych w miejscu wytworzenia odpadów komunalnych i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a więc również w miejscach ogólnie dostępnych dla mieszkańców danej gminy.  

8. Czy gminy mogą oddzielnie zbierać odpady zielone (rozumiane jako odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów), czy też zobowiązane są do łącznego zbierania wszystkich odpadów ulegających biodegradacji (rozumiane jako odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów)?

Jeśli możliwym jest zbieranie oddzielne odpadów zielonych, jak powinien być oznaczony pojemnik/worek przeznaczony na tę frakcję odpadów?


Zgodnie z § 3 pkt 5 ww. rozporządzenia selektywnie zbiera się odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. W ramach tego punktu należy uwzględnić zbieranie odpadów kuchennych i zielonych. Do gminy należy decyzja jak odpady będą zbierane w ramach tej frakcji, biorąc pod uwagę możliwości techniczne przetwarzania odpadów czyli dostępne instalacje oraz przepisy art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którym podmiot odbierający odpady zielone jest zobowiązany do przekazania ich bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Zatem gmina na podstawie analizy możliwości przetwarzania odpadów komunalnych powinna określić czy będzie zbierała odpady zielone łącznie z odpadami kuchennymi, czy też określi oddzielny sposób ich zbierania w ramach obowiązku selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji.

Natomiast, w przypadku podjęcia decyzji przez gminę o oddzielnym zbieraniu odpadów kuchennych i zielonych, odpady kuchenne powstające w sposób ciągły w gospodarstwie domowym (niezależnie od pory roku) należy zbierać w pojemnikach lub workach koloru brązowego z napisem „Bio", natomiast odpady zielone powinny być zbierane w sposób określony przez gminę w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.  

10. Jak należy rozumieć obowiązek zapewnienia przez gminę pojemników przeznaczonych na określone w Rozporządzeniu frakcje odpadów komunalnych zlokalizowanych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego? Czy wymóg ten będzie spełniony w przypadku umiejscowienia tych pojemników na terenie PSZOK?

Obowiązek zapewnienia selektywnego zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oznacza zapewnienie pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych spełniających wymogi określone w rozporządzeniu w ogólnodostępnych miejscach na terenie gminy, w sposób uwzględniający specyfikę każdej gminy. Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (zazwyczaj jednego na terenie gminy) trudno uznać za spełnienie tego obowiązku, gdyż PSZOK są elementem uzupełniającym system. 

11. Czy pojemniki przeznaczone na odpady zmieszane mogą być w kolorach określonych w rozporządzeniu dla innych frakcji odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny?


W rozporządzeniu nie została określona kolorystyka i nazewnictwo pojemników na pozostałe resztkowe odpady komunalne, w związku z czym na gminie spoczywa obowiązek określenia koloru i odpowiedniego oznaczenia pojemników lub worków na tego typu odpady.

mp/
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-04-19 13:43:54
dbam_o_srodowisko: Co jeżeli ktoś jest daltonistą? :) Poważnie, czy w przypadku śmieci aż tak ważne są te kolory worków? Nie prościej wziąć czarne wory (najtańsze), na worku nazwa firmy i frakcja odpadu i tyle?! Jak resort szuka oszczędności, skoro nie umie nawet liczyć.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25