facebook RSS # #

17.01.2019 06:53

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-02-06 13:51       aktualizacja: 2018-02-06 22:43       ŚRODOWISKO
  A A A

Kolejna nowela. PiS przygotowało projekt nowelizacji Prawa wodnego

Kolejna nowela. PiS przygotowało projekt nowelizacji Prawa wodnego
Fot. PAP/J.Bednarczyk
Posłowie PiS proponują zmianę obowiązującego od zaledwie kilku tygodni nowego Prawa wodnego. Chodzi m.in. o zmianę w procesie wydawania decyzji środowiskowych, które zostały wszczęte i niezakończone przed 1 stycznia 2018 r.

PiS złożyło w Sejmie projekt nowelizacji ustawy Prawo wodne, który zakłada, że do postępowań w sprawach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w sprawach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie obowiązującej ówcześnie ustawy, stosowane były przepisy obowiązujące przed dniem wejścia w życie ustawy - Prawo wodne, to jest dniem 1 stycznia 2018 r.

Jak tłumaczą posłowie, obecna ustawa Prawo wodne, która nakazują stosowanie „nowych" przepisów - również w przypadku postępowań będących w toku, powoduje „liczne wątpliwości interpretacyjne".

Chaos w ocenach oddziaływania na środowisko

Wątpliwości, na które zwrócili uwagę autorzy projektu dotyczą m.in. tego, czy czynności procesowe dokonane pod rządami ówcześnie funkcjonujących przepisów (tj. do dnia 31 grudnia 2017 r.), np. wydanie postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, powinny być dokonywane powtórnie.

Zdaniem projektodawców konieczność stosowania obowiązujących regulacji powoduje, że aktualnie organy pierwszej i drugiej instancji, prowadząc postępowania w sprawach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ponownej ooś, zobowiązane są do uzyskania od organów właściwych w sprawach ocen wodnoprawnych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, opinii i uzgodnień wprowadzonych ww. ustawą.

W uzasadnieniu projektu podkreślono też, że zaistniała sytuacja prawna utrudnia prowadzenie postępowań administracyjnych wszczętych według przepisów w brzmieniu przed dniem wejścia w życie ustawy - Prawo wodne. Chodzi m.in. o konieczność odsyłania dokumentacji i uzupełnienia stanowisk organów w sprawach ocen wodnoprawnych po zakończeniu postępowania dowodowego, a także na etapie postępowania drugoinstancyjnego, oraz powtarzania wybranych czynności administracyjnych, m.in. ponowne informowanie stron postępowania na podstawie art. 10 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, udział społeczeństwa, kolejne zawiadomienia o niemożliwości załatwienia sprawy w ustawowo przewidzianym terminie i inne.

Praktyka stosowania wprowadzonych do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.) regulacji, wynikających ze zmiany ustawy - Prawo wodne, wskazuje na znaczące oraz narastające opóźnienia postępowań będących w toku.

Projektodawcy wskazali też na niespójność obecnej regulacji, która wprowadziła obowiązek stosowania „nowych" przepisów w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, która jest postępowaniem cząstkowym w ramach postępowania zmierzającego do wydania decyzji inwestycyjnej, podczas gdy samo postępowanie główne dotyczące decyzji inwestycyjnej prowadzone ma być w oparciu o przepisy obowiązujące przed dniem wejścia w życie ustawy - Prawo wodne.

Nieważne decyzje Wód Polskich?

W uzasadnieniu projektu zwrócono też uwagę, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które uzyskało nowe kompetencje w zakresie opiniowania i uzgadniania decyzji środowiskowych jest jeszcze w trakcie tworzenia struktury organizacyjnej, co będzie generowało opóźnienia w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.

Wskazano też, że w obecnej ustawie Prawo wodne nie uregulowano wszystkich kwestii dotyczących właściwości rzeczowej i miejscowej Wód Polskich, co zdaniem autorów projektu, „może prowadzić do obarczenia wydawanych, na podstawie obowiązujących przepisów, decyzji kwalifikowaną wadą nieważności".

Inwestycje przeciwpowodziowe wyjątkiem

Autorzy projektu proponują, aby wyjątkiem wprowadzonym od ww. reguły był ust. 1a, który nakazuje stosowanie art. 64 ust. 2 pkt 3, art. 74 ust. 1 pkt 5, art. 77 ust. 2 pkt 3 i art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w brzmieniu nadanym art. 509 ustawy - Prawo wodne.

„Powyższe ma na celu uwzględnienie korzystniejszych wymogów prawnych względem inwestycji realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1377 i 1381)" - napisano w uzasadnieniu.

Ponadto w ust. 1b wyłączono stosowanie przepisu art. 428 ustawy - Prawo wodne względem decyzji wymienionych w ust. 1, wydanych na podstawie dotychczasowych przepisów. Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 428 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (lub decyzja poprzedzona przeprowadzeniem ponownej oceny oddziaływania na środowisko) zastępuje ocenę wodnoprawną. Wyłączenie, o którym mowa powyżej, dotyczy postępowań, w których nie brał udziału organ właściwy w sprawach ocen wodnoprawnych.

Obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. nowe Prawo wodne zastąpiło ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne. Nowe przepisy zreformowały system zarządzania zasobami wodnymi, zastępując dotychczasowe organy właściwe w sprawach gospodarki wodnej jednym podmiotem - „Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie". Ustawa uregulowała też m.in. kwestie udzielania zgód wodnoprawnych gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, zawarte w dziale VI ustawy. W świetle przyjętych rozwiązań oraz kwestie praw właścicielskich w stosunku do wód publicznych.

 
Marcin Przybylski    
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-02-13 12:14:33
Tomasz Królicki: Mało komentowaną konsekwencją jest wprowadzone przez art 546 ust.1 nowego prawa wodnego unieważnienie wszystkich decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości, których choćby niewielka część znajduje się w tzw obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego. Dotyka to praktycznie wszystkich działek leżących nad rzekami , morzem lub w pobliżu wałów przeciwpowodziowych nawet jeśli dotychczasowe warunki zabudowy uwzględniały obszar zagrożony i wyraźnie pokazywały na jakim obszarze działki można się budować.Wielu właścicieli nie ma szans na otrzymanie ponownych WZ bo w międzyczasie zmieniły się również zasady wydawania np nie dostanie WZ działka z gruntem klasy I-III a to oznacza że wartość całego mnóstwa działek, które do 1 I 2018 mogły uchodzić za atrakcyjne z racji interesującego położenia np nad rzeką spadnie do zera. Nowe prawo wodne wyraźnie narusza zasadę niedziałania prawa wstecz bo uchyla prawa nabyte obywateli. Jaką zatem wartość ma urzędowa pieczęć na warunkach zabudowy głosząca, że "Decyzja niniejsza jest ostateczna i podlega wykonaniu". Czy nie należałoby również tego artykułu wycofać lub zmienić by nie podważać zaufania obywatela do instytucji państwowych?

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25