facebook RSS # #

24.08.2019 07:41

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-04-05 12:14       aktualizacja: 2019-04-05 13:06       ŚRODOWISKO
  A A A

ZPP postuluje. Powiaty w obronie środowiska

ZPP postuluje. Powiaty w obronie środowiska
Fot.ZPP
Wzmocnienie kompetencji organów administracji w zakresie wykrywania i karania winnych zanieczyszczenia powietrza, zapewnienie samorządom odpowiednich środków na gospodarowanie odpadami, zmiany w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych - to postulaty XXV Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, zawarte w stanowisku w sprawie wsparcia realizacji zadań powiatów w zakresie ochrony środowiska.

W zakresie zabezpieczenia produkcji energii ZPP zwraca uwagę, że od kilku lat, błędnie, tylko węgiel – którego spalanie jest w kolizji z polityką Unii Europejskiej – traktowany jest jako nasze jedyne narodowe paliwo. Zapomina się lub lekceważy polskie paliwa, takie jak odpady komunalne spalane w spalarniach, biogaz produkowany z ogólno pojętej frakcji biodegradowalnej, biomasę, energię słoneczną oraz wiatrową. Z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego zasadne jest wsparcie lokalnych działań, zapewniających samowystarczalność energetyczną poszczególnych wspólnot - podkreślono w stanowisku.

Odnosząc się do walki ze smogiem, ZPP zwraca uwagę, że warto byłoby rozważyć wprowadzenie zachęt fiskalnych w podatku od towarów i usług, które preferowałyby postawienie na źródła ciepła przyjazne środowisku. ZPP ponadto uważa za zasadne termomodernizację obiektów użyteczności publicznej. "W celu zmniejszenia zużycia energii w ostatnich latach uczyniono wiele w tym zakresie, lecz potrzeby nadal istnieją. Koniecznym jest wzmocnienie kompetencji organów administracji publicznej pozwalające na wykrywanie i karanie tych, którzy generują niedopuszczalne albo nadmierne zanieczyszczenia zarówno do powietrza, gruntów jak i wód" - akcentują powiatowi samorządowcy.
 
ZPP przyznaje, że udało się uporać z emisją zanieczyszczeń do wód ściekami bytowymi, natomiast pozostaje problem gospodarowania odpadami komunalnymi i przemysłowymi. W tym zakresie na pierwszy plan, z punktu widzenia samorządu powiatowego, wysuwa się problematyka właściwego ich składowania. Nielegalne składowiska, ich samozapłony czy prowadzenie działalności z naruszeniem przepisów i aktów administracyjnych, to poważne zagrożenie dla właściwego stanu środowiska. "Dostrzegając projektowane zmiany legislacyjne w tym zakresie, podnosimy konieczność zapewnienia samorządom odpowiednich środków na realizację zadań w tym obszarze – albowiem w części przypadków posiadacz odpadów może nie mieć ustanowionego zabezpieczenia lub owe zabezpieczenie może być niewystarczające do pokrycia kosztów usunięcia odpadów. Wtedy to skutki finansowe podjętych przez organy działań będą musiały zostać pokryte z własnych środków pozostających na niezmienionym poziomie, co należy ocenić negatywnie" - głosi stanowisko Zgromadzenia ZPP.

W sprawie rekultywacji gruntów przypomniano, że NIK, w ramach kontroli realizowania przez starostów obowiązków nałożonych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawą Prawo geologiczne i górnicze, wskazała, że ma miejsce m.in. nieokreślanie terminu wykonania rekultywacji gruntów po eksploatacji kopalin, czy też niewywiązywanie się w pełni z obowiązku przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli wykonania rekultywacji obszarów poeksploatacyjnych. Starostowie, odpowiadając na wnioski pokontrolne, zwracali uwagę na konieczność uproszczenia przepisów ustawy oraz braki kadrowe uniemożliwiające pełną realizację jej postanowień. W związku z tym ZPP zaapelował o podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do uczynienia  ustawy bardziej czytelną oraz o adekwatne finansowanie zadań wynikających z tego aktu.

"Bez odpowiedniego finansowania trudno będzie doprowadzić do poprawy stanu środowiska - konkluduje ZPP. - Finansowanie musi służyć wsparciu dla podjęcia konkretnych działań inwestycyjnych oraz wzmocnieniu kompetencji i doposażeniu urzędów. Ponadto niezbędne jest podjęcie odpowiednich prac legislacyjnych. Powyższe postulaty opierają się na przekonaniu o tym, że nie możemy dopuścić do tego, iż następne pokolenia będą musiały swoje działania koncentrować na usuwaniu skutków naszej dzisiejszej niedostatecznej aktywności. Stojące przed nami wyzwania są często trudne, jednak nie wolno nam przejść nad nimi do porządku dziennego. Przyszłość zaczyna się dziś, nie jutro. Pamiętajmy, że jesteśmy odpowiedzialni przed następnymi pokoleniami zgodnie z zasadą władztwo nad ziemią odziedziczyliśmy po naszych rodzicach, a dzierżawimy je od naszych dzieci i wnuków" - głosi stanowisko Zgromadzenia ZPP.

woj/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25