facebook RSS # #

21.11.2019 23:37

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-10-14 10:27       aktualizacja: 2019-10-14 12:08       ŚRODOWISKO
  A A A

Można dopłacać. Mazurek: istnieje możliwość dopłacania do systemu gospodarki odpadami i obniżania stawek opłat

Można dopłacać. Mazurek: istnieje możliwość dopłacania do systemu gospodarki odpadami i obniżania stawek opłat
Fot. PAP/W.Pacewicz
"Gminne systemy gospodarki odpadami co do zasady powinny być odpowiednio zbilansowane, tak aby były efektywne kosztowo i nie zachodziła potrzeba ich dodatkowego zasilania z innych środków własnych" - ocenił wiceminister środowiska Sławomir Mazurek. Zaznaczył przy tym, że istnieje możliwość dopłacania do systemu oraz obniżania stawek opłat.

Z interpelacją w sprawie finansowania systemów gospodarki odpadami w gminach zwrócił się do ministerstwa środowiska poseł Paweł Pudłowski. Wskazał przy tym na niejednolite stanowisko izb obrachunkowych w sprawie możliwości dopłacania do systemu przez samorządy.

Parlamentarzysta przytoczył m.in. opinię RIO w Kielcach, która wskazała, że system gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowany przez gminę powinien się samofinansować. Z drugiej strony przywołał stanowisko izby z Krakowa, która nie wykluczyła tu „wyjątków” dopuszczając konieczność dopłaty z innych źródeł.

W odpowiedzi wiceminister środowiska Sławomir Mazurek przypomniał, że zgodnie z art. 6r ust. 1aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.), środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystywane na cele nie związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminach.

Według Mazurka, ponieważ w art. 6r ust. 2 ww. ustawy wskazano zamknięty katalog kosztów, jakie gmina może pokrywać z wnoszonych opłat, "należy przyjąć, że system gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach powinien być tak zbilansowany, aby być w pełni samofinasujący się".

Zaznaczył jednak, że ustawa nie zawiera przepisów zakazujących ewentualnego dofinansowania systemu z innych środków własnych, czego potwierdzeniem jest wyrok WSA w Białymstoku z 6 listopada 2013 r. (I SA/Bk 127/13). Sąd wskazał w nim, że prawidłowo skalkulowana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna z jednej strony zapewniać sprawne funkcjonowanie systemu odbioru odpadów na terenie gminy, z drugiej zaś nie powinna stanowić źródła dodatkowych zysków gminy.

Ponadto, jak zaznaczył wiceminister, obowiązujące przepisy nie budzą wątpliwości, że rada gminy podejmując uchwałę w przedmiocie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami jest zobowiązana do dokonania rzetelnej i wnikliwej kalkulacji wysokości stawki, tak aby pobierane opłaty pokrywały rzeczywiste koszty związane z funkcjonowaniem systemu zagospodarowania odpadami na terenie gminy. 

"Rzetelna kalkulacja wysokości opłat powinna w szczególności uwzględniać liczbę mieszkańców gminy, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami" - podkreślił Mazurek.

Wiceszef MŚ przypomniał, że podobne stanowisko zajęła RIO w Kielcach w wyjaśnieniu z dnia 5 lutego 2018 r. skierowanym do wójta gminy Nowiny (znak: WI-44/430/2018) oraz Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie w piśmie z dnia 28 listopada 2017 r. skierowanym do Dyrektora Biura Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich (znak: RIO.1 i 1.072-127/2017).|

Mazurek wskazał jednocześnie, że resort środowiska wychodząc naprzeciw oczekiwaniom samorządów w zakresie możliwości dodatkowego pozyskiwania środków do budżetów gmin na gospodarkę odpadami komunalnymi, w nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaproponował możliwość obniżenia stawek opłat za zagospodarowanie odpadów ze środków uzyskanych z przychodów ze sprzedaży surowców wtórnych zebranych selektywnie.

Podsumowując, Mazurek ocenił, że gminne systemy gospodarki odpadami co do zasady powinny być odpowiednio zbilansowane, tak aby były efektywne kosztowo i nie zachodziła potrzeba ich dodatkowego zasilania z innych środków własnych. Jednakże istnieje możliwość dopłacania do systemu oraz obniżania stawek opłat.

Odnoszac się do pytania o różnice w wysokości obowiązujących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców wiceszef MŚ wyjaśnił, że ich wysokość ustalają autonomicznie rady gmin, a na ich wysokość mają wpływ m.in.:

a) dostęp do instalacji zagospodarowujących odpady, zastosowane w nich technologie
do przetwarzania odpadów,
b) działania samorządów w zakresie budowy i unowocześniania własnej infrastruktury
do zagospodarowania odpadów,
c) dotychczasowa polityka cenowa gmin (nie zawsze uwzględniająca realne koszty
zagospodarowania odpadów, a często jedynie usługę transportową),
d) stopień selektywnej zbiórki odpadów w gminie (im większy strumień odpadów podlega
recyklingowi, tym mniej odpadów zmieszanych jest deponowanych na składowiskach
i opłaty za ich zagospodarowanie są niższe).

Zdaniem Mazurka samorządy, które inwestowały w poszczególne elementy składowych oraz prowadziły dotychczas racjonalną politykę ustalania stawek opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych, ustalają niższe stawki niż te, które nie wprowadziły selektywnego zbierania odpadów.

"Zatem poszczególne jednostki samorządu terytorialnego w kraju powinny dążyć do zoptymalizowania własnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi tak, aby wypełniać obowiązek w zakresie uzyskania stosownych poziomów odzysku i recyklingu odpadów przy możliwie najmniejszych obciążeniach finansowych właścicieli nieruchomości" - dodał Mazurek.

mp/


 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-10-22 08:46:52
obywatel: A wystarczy:
1) zlikwidować tzw. wolny rynek i utworzyć przedsiębiorstwa komunalne, których zadaniem będzie tylko i wyłącznie odbiór odpadów po kosztach
2) znieść tzw. opłatę marszałkowską i inne opłaty "urzędowe" związane z zagospodarowaniem odpadów
3) w końcu zmusić producentów ustawowo od zaraz do stosowania ekologicznych opakowań, aby w łatwy sposób dało się je przetworzyć
4) w końcu zmusić producentów od zaraz do odbioru i recyklingu tej samej ilości opakowań, ile towarów w nie zapakowanych sprzedali
5) znacząco zwiększyć liczbę RIPOK-ów,
6) inwestować w nowe technologie pozwalające na wykorzystanie do tej pory niezagospodarowanych rodzajów odpadów,
7) opłatę (znacznie pomniejszoną z uwagi na powyższe) za wywóz śmieci pokrywać bezpośrednio z budżetu jst, bez konieczności wnoszenia dodatkowych opłat przez mieszkańców. Najwyżej w/b/p nie wybuduje jakiejś zachcianki wyborczej, a zaoszczędzone pieniądze przeznaczy na to co ważne.

Radykalne, ale doprowadzi do zmniejszenia kosztów dla mieszkańców.
 
2019-10-15 08:44:01
wójt: W praktyce największe koszty jednostkowe występują w najuboższych gminach, tych oddalonych o 50-60 km od RIPOK-ów, o rzadkiej zabudowie i na dużym obszarze. Zamieszkują je głównie starsi ludzie o najniższych emeryturach KRUS-owskich. Młodzi dawno wyjechali za pracą. Niskotowarowe rolnictwo dogorywa, a brak przemysłu zmusza do szukania pracy w ośrodkach wielkomiejskich. Gminy podnoszą podatki lokalne, ściągając z jednych ubogich podatników, aby dopłacić do innych/systemu gospodarki odpadami/.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25