facebook RSS # #

17.10.2019 21:01

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-06-21 14:12       aktualizacja: 2018-06-21 14:22       WIEŚ
  A A A

Postulaty wsi. Zgromadzenie ZGW RP domaga się opracowania krajowej polityki wiejskiej

Postulaty wsi. Zgromadzenie ZGW RP domaga się opracowania krajowej polityki wiejskiej
Fot.PAP/J.Ochoński
Pięć stanowisk odnoszących się do najżywotniejszych problemów obszarów wiejskich przyjęto podczas dwudniowych obrad w Poznaniu XXXII Zgromadzenia Ogólnego ZGW RP oraz XVIII Kongresu Gmin Wiejskich. Samorządowcy domagają się m.in. opracowania kompleksowej, krajowej polityki wiejskiej, zmiany przepisów regulujących zmianę granic gmin, wsparcia najsłabszych samorządów z budżetu państwa, rezygnacji z opodatkowania dotacji na instalacje OZE.

W stanowisku ws. finansów publicznych Zgromadzenie zaproponowało wprowadzenie w dochodach JST subwencji drogowej, która naliczana za każdy km drogi publicznej urealni szansę modernizacji i utrzymania dróg lokalnych. Przypomniano, że połowa dróg wciąż jest nieutwardzona, a doraźne programy rządowe w tym zakresie wymagają wkładu własnego.

ZGW RP wskazał też, że niezbędne jest systemowe wsparcie najsłabszych samorządów z budżetu państwa. 1/3 z nich posiada mniej niż 5 proc. nadwyżki operacyjnej, a wartość ta systematycznie maleje ze względu na demografię i migrację - podkreślono w stanowisku.

Zgromadzenie domaga się likwidacji wszystkich ulg ustawowych obniżających dochody JST, a szczególnie z ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym, która wprowadziła szereg zmian również w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Oceniono, że ta nowelizacja zagraża bezpieczeństwu finansowemu wielu gmin i może doprowadzić do utraty ich płynności. Szacowane straty w podatkach od nieruchomości gmin liczone są w milionach złotych. Niektóre z gmin stracą całą nadwyżkę.

ZGW RP dostrzegł pozytywne aspekty projektu nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Chodzi m.in. o usunięcie ograniczeń wynikających z art. 243, w postaci możliwości wcześniejszej spłaty długu, w przypadku posiadania przez JST nadwyżki środków gotówkowych ponad potrzeby zapewnienia bieżącej płynności finansowej jednostki i planowanych wydatków majątkowych lub możliwości zamiany długu JST na korzystniejsze warunki jego obsługi.

W stanowisku w sprawie zmian prawa dot. podziału i zmiany granic gmin Zgromadzenie Ogólne ponowiło apel o zmianę ustawy o samorządzie gminnym wraz z przepisami wykonawczymi, odnoszącymi się do zmian granic gminy oraz jej podziału, celem przyłączenia do innej gminy. Z uwagi na brak woli politycznej w tej sprawie zaproponowało ustanowienie przepisów regulujących przede wszystkim skutki ekonomiczne zmian granic gmin. Chodzi o określenie zasad rozliczeń finansowych i majątkowych pomiędzy gminami objętymi zmianami granic, uregulowanie procesu przejęcia długów i zobowiązań prawnofinansowych gminy likwidowanej, zwolnienie z opłat i podatków z tytułu przeniesienia własności mienia. Zaproponowano także ograniczenie częstotliwości referendów i konsultacji publicznych ws. zmiany granic do jednego razu w kadencji samorządu.

Zgromadzenie skrytykowało stanowiska ministerstw rozwoju oraz finansów, w myśl których "przekazane dotacje na budowę instalacji OZE mają bezpośredni wpływ na cenę świadczonych przez gminę usługi, w związku z tym powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT”. Zaproponowano, by Minister Finansów wydał w tej sprawie interpretację ogólną - iż przyznana dotacja nie ma bezpośredniego związku z ceną wykonywanych przez gminy czynności, a zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Zgromadzenie wniosło także o zmianę stanowiska rządu w procedowanej przez parlament nowelizacji ustawy o OZE lub też przyszłej nowelizacji ustawy o VAT dotyczącej prosumentów, którymi są także jednostki samorządu terytorialnego. Projekt rządowy tej ustawy wprowadza opodatkowanie podatkiem VAT energii elektrycznej oddawanej do sieci oraz energii pobieranej z sieci przez prosumentów, właścicieli mikroinstalacji i małych instalacji. Przerzuca także na prosumentów, zamiast na operatorów sieci, koszty zainstalowania drogich inwertorów oraz ryzyko przerw w dostawach energii elektrycznej.

W stanowisku dotyczącym oświaty samorządowcy podkreślili, że podjęte przez nich działania pozwoliły wprowadzić reformę systemu edukacji bez widocznych zakłóceń. Zaapelowali też o zaufanie i  zaniechanie nadmiernej centralizacji w procesie zarządzania oświatą. „Samorządy potrafią samodzielnie podejmować racjonalne decyzje dotyczące organizacji sieci szkolnej i zajęć lekcyjnych” – oceniło Zgromadzenie. Przypomniało też, że nadal aktualny jest „stały postulat” zwiększenia nakładów na realizację zadań oświatowych.

„Przy obecnym systemie naliczania części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego nie jesteśmy w stanie utrzymać szkół z mało licznymi oddziałami. Stąd  nasz  wniosek, powtarzany od dawna w wielu naszych stanowiskach, o finansowanie „ucznia przeliczeniowego w oddziale”, a nie tylko „ucznia przeliczeniowego” – wskazało Zgromadzenie. Zauważono, że obawa o przesunięcie środków subwencyjnych na oddziały wiejskie kosztem oddziałów miejskich spowodowała, że przypomniały się zapomniane już dawno animozje między miastem, powiatem i wsią. „Jesteśmy przekonani, że porozumienie w tej sprawie jest możliwe” – zaznaczono.

W stanowisku w sprawie wyzwań dla rozwoju obszarów wiejskich odnotowano, że przez 25 lat transformacji ustrojowej w Polsce na większości obszarów wiejskich dokonał się skok cywilizacyjny. Zmiany polskiej wsi dotyczą każdej dziedziny życia i aktywności gospodarczej. Obejmują one zarówno infrastrukturę, politykę oraz sferę społeczną. Jednak - dla równomiernego rozwoju kraju - wezwano do opracowania krajowej polityki wiejskiej - na wzór polityki miejskiej. To obydwie polityki rozwojowe: miejska i wiejska powinny razem i komplementarnie tworzyć: politykę rozwoju kraju. Zasadnym by było, aby za rozwój całego kraju odpowiadał jeden resort - rozwoju. ZGW RP postuluje także zastosowanie w programach wspierających rozwój obszarów wiejskich takich instrumentów finansowych, które realnie wpłyną na zmniejszenie dysproporcji w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej pomiędzy obszarami wiejskimi a miejskimi, w tym utworzenie krajowego Funduszu Rozwoju Polskiej Wsi.

Źródło: ZGW RP

woj/
TAGI: WIEŚ
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25