facebook RSS # #

17.10.2019 17:35

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-08-03 14:34       aktualizacja: 2018-08-06 12:26       WOJEWODA
  A A A

Teraz RIO. Ile gmin podjęło uchwały w sprawie pensji włodarzy

Teraz RIO. Ile gmin podjęło uchwały w sprawie pensji włodarzy
Fot. Fotolia
W Wielkopolsce jeszcze w 73 samorządach nie podjęte zostały uchwały dostosowujące wynagrodzenie wójta czy burmistrza do niższych stawek; w woj. kujawsko-pomorskim w 51, a w woj. opolskim - w 36.

W miesiąc od obowiązywania nowych tabel wynagrodzenia zasadniczego m.in. wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i starostów zapytaliśmy w urzędach wojewódzkich, ile uchwał obniżających pensje zostało już podjętych. Ustalenie wysokości płacy wójta na podstawie widełek z tabeli należy do rady gminy; do tej pory nie wszędzie samorządy zdecydowały się na dostosowanie uchwał do obecnie obowiązujących stawek.

W województwie opolskim do wojewody wpłynęło jak dotąd 59 uchwał na 95 nadzorowanych jednostek. Jedynie 21 gmin na 71 w województwie opolskim nie podjęło uchwał w sprawie nowego wynagrodzenia organów wykonawczych; nieco gorzej idzie powiatom – do wojewody nie wpłynęły jeszcze uchwały od 7 powiatów na 11 w województwie. Brak również uchwały Sejmiku Województwa oraz 2 związków gmin. Ogółem.

„W dalszym ciągu oczekujemy na działania gmin, w kilku przypadkach mamy informacje, że uchwały będą przedkładane na najbliższych sesjach. W związku z powyższym organ nadzoru nie ustalił jeszcze jednolitego sposobu postępowania” – informuje Martyna Kolemba, rzecznik prasowy wojewody opolskiego. „Kwestia właściwego wydatkowania środków publicznych w związku ze zmianą maksymalnych stawek wynagrodzenia organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego należy do kompetencji Regionalnej Izby Obrachunkowej” - zaznacza.

Na Dolnym Śląsku uchwały podjęło 35 samorządów. Nadzór prawny wojewody nie zakwestionował żadnej z nadesłanych.

„Kwestia oceny sytuacji, w której mamy do czynienia z wypłatą kwot wyższych niż dopuszczalne rozporządzeniem, leży w gestii Regionalnej Izby Obrachunkowej” – wskazuje Sylwia Jurgiel, rzecznik prasowy wojewody dolnośląskiego. I dodaje: „Wypłacający narażają się na odpowiedzialność z tytułu dyscypliny finansów publicznych, gdyż rozporządzenie w hierarchii aktów prawnych stoi wyżej niż uchwała”.

Do wojewody lubelskiego wpłynęło dotychczas 152 uchwał w sprawie wynagrodzenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka. W stosunku do żadnej z przedłożonych uchwał nie zostało wszczęte postępowanie nadzorcze.

„Do organu nadzoru nadal wpływają uchwały dostosowujące wysokość wynagrodzeń do nowych przepisów. Rozstrzyganie kwestii działań, jakie będzie podejmował organ nadzoru wobec gmin, które takich uchwał nie podejmą, byłoby zatem przedwczesne” – podkreśla Joanna Szwedo ze służb prasowych wojewody lubelskiego.

W Wielkopolsce 185 organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego podjęło uchwały w przedmiocie wynagradzania pracowników samorządowych, w 73 samorządach takich uchwał jeszcze nie podjęto. Uchwały, które już do wojewody wpłynęły, nie zawierały w swej treści postanowień skutkujących wydaniem rozstrzygnięcia nadzorczego.

„Wojewoda jako organ nadzoru w obecnie obowiązującym porządku prawnym nie posiada instrumentów prawnych umożliwiających wyegzekwowanie podjęcia przez organy jednostek samorządu terytorialnego uchwał w ww. przedmiocie” – zaznacza Anna Czuchra z urzędu wojewódzkiego w Poznaniu.

Do wojewody zachodniopomorskiego wpłynęły natomiast 73 uchwały rad gmin, 9 uchwał rad powiatów i 2 uchwały zgromadzeń związków.

„Przepisy nie dają wojewodzie środków prawnych (ani narzędzia w postaci możliwości wydania zarządzenia zastępczego), które pozwalają na "przymuszenie" rad gmin czy powiatów do realizacji ustawy w zakresie obowiązku ustalenia wynagrodzenia samorządowców” – podkreśla także Agnieszka Muchla-Łagosz, rzecznik wojewody zachodniopomorskiego.

Jak informuje, wojewoda rozesłał tam do gmin i powiatów pismo w sprawie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Organy stanowiące JST z województwa warmińsko-mazurskiego podjęły łącznie 84 uchwały dostosowujące wynagrodzenia wójtów do kwot wynikających z nowego rozporządzenia.

„W 11 przypadkach [wynagrodzenia] ustalone w oparciu o poprzednio obowiązujące przepisy mieściły się w aktualnie obowiązujących granicach” – podaje Bożena Ulewicz, doradca wojewody olsztyńskiego. „Z informacji ustalonych przez organ nadzoru wynika również, że na terenie województwa warmińsko-mazurskie jeszcze 7 organów stanowiących samorządu terytorialnego planuje podjąć przedmiotową uchwałę” - dodaje.

„Na 144 gminy województwa kujawsko-pomorskiego uchwały takie podjęły 93 gminy” – wylicza Adrian Mól, rzecznik prasowy wojewody. „Wojewoda nie kwestionował legalności tych uchwał. Sytuacja w każdej z gmin analizowana jest indywidualnie, dalsze działania mogą być podejmowane w zależności od oceny stanu prawnego i działań faktycznych organów danej gminy” - wskazuje.

W woj. śląskim 62 rady gmin podjęły uchwały w zmieniające w sprawie wynagrodzenia; do wojewody mazowieckiego wpłynęło 247 uchwał dotyczących ustalenia wynagrodzenia.

W Małopolsce na 202 jednostki samorządu terytorialnego w 114 przypadkach podjęto uchwały dotyczące wynagradzania wójtów, burmistrzów, starostów i marszałka województwa; w 88 przypadkach nowa uchwała nie została podjęta.

"W piśmie [wojewody do samorządów] przedstawiono stanowisko organu nadzoru w tej sprawie, wedle którego jeśli dotychczasowe wynagrodzenie wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz starostów (wynikające z uchwały podjętej na podstawie poprzedniego rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych) przekracza wskaźniki poszczególnych elementów wynagrodzenia określonego treścią rozporządzenia z 15 maja 2018 r. – należy przyjąć do wypłaty stawki nie wyższe niż stawki maksymalne wynikające z aktualnie obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów, tj. ww. rozporządzenia z 15 maja 2018 r." - informuje dr Joanna Paździo, rzecznik prasowy wojewody małopolskiego.

Z kolei do wojewody podlaskiego wpłynęło 98 uchwał obniżających wynagrodzenie (na 133 jednostki); 15 samorządów przekazało informację o zgodności dotychczas obowiązujących uchwał z rozporządzeniem.

"17 jednostek zadeklarowało, iż uchwały o obniżeniu wynagrodzenia z różnych przyczyn nie podejmie" - podaje Anna Idźkowska, rzecznik prasowy.

aba/

Czytaj też: Rola rady. RIO: radni powinny uwzględnić nowe stawki wynagrodzenia
TAGI: PŁACE , WOJEWODA
 
KOMENTARZE: 6 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-08-08 09:35:43
Marcin Skonieczka, wójt gminy Płużnica: Wystarczyło przyjąć rozwiązanie, że nowe stawki obowiązują od początku nowej kadencji. Nie byłoby wtedy tego całego zamieszania. Po wyborach samorządowych każda rada ustala wynagrodzenie marszałka, starosty, wójta, burmistrza czy prezydenta. Musi stosować aktualnie obowiązujące widełki. Nie ma wątpliwości, nie ma dyskusji. A tak tracimy czas i energię na niepotrzebne przepychanki.
 
2018-08-07 17:30:12
prawnik: Drugi dodatek specjalny to oczywiście naruszenie prawa, natomiast zmiana wynagrodzenia od 1 września, czy nawet 1 października to działanie jak najbardziej zgodne z prawem i dopuszczone przez część wojewodów. Istotnie, nowe rozporzadzenie weszło w życie od 1 lipca 2018. W zasadzie dopiero po tej dacie rady maja obowiązek podjęcia uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta, celem dostosowania do stawek rozporządzenia. Ustalenie wynagrodzenia to jedno, natomiast czynność z zakresu prawa pracy w postaci wypowiedzenia dotychczasowych warunków płacy (wbrew twierdzeniom niektórych zmiana wynagrodzenia nie nastąpiła z mocy prawa) jest już czynnością na podstawie art. 42 Kodeksu pracy. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 października 2006 r. (sygn. akt II PK 27/06) podkreślił, że systemowa
analiza przepisów prawa pracy (w rozumieniu art. 9 Kodeksu pracy) prowadzi do wniosku, że zasadą prawa
pracy jest konieczność zachowania odpowiedniego okresu między wprowadzeniem dopuszczalnej zmiany
warunków płacy na niekorzyść pracownika, a skutkiem w postaci obniżenia wynagrodzenia.
Na ten. min. wyrok powoływali się do niedawna wojewodowie unieważniając w całości lub w części uchwał rad gmin w sprawie obniżenia wynagrodzenia wójta np. wojewoda dolnośląski NR NK-N.4131.150.32.2017.AS. Zatem skarbnik gminy, nie może naruszyć dyscypliny finansów publicznych wypłacając wójtowi wynagrodzenie w dotychczasowej wysokości, jeśli rada nie podjęła stosownej uchwały, lub gdy nie upłynął okres wypowiedzenia. Odmienne stanowisko niektórych wojewodów, jest w istocie próbą zamaskowania, że uchwalone przepisy w istocie dotyczyć będą dopiero wójtów kolejnej kadencji. W każdym przypadku, w którym wójtowi (staroście itd.) zostanie wypłacone obniżone wynagrodzenie przed upływem okresu wypowiedzenia i przy braku stosownej uchwały rady, może on wystąpić z pozwem do sądu pracy. Gmina nie tylko nie zaoszczędzi, ale poniesie dodatkowe koszta w postaci odsetek, kosztów zastępstwa procesowego, a w niektórych przypadkach również kosztów postępowania. W Rio mają tego świadomość, stąd ich komunikaty, jak i MSWiA mają przestraszyć skarbników i zniechęcić do działania zgodnie z prawem. Wszak nowe przepisy to sukces.
 
2018-08-06 11:35:46
Sekretarz: Nie wiem, o czym mówi wojewoda. Chyba jednak coś mu się pomyliło. Otóż podstawą do podjęcia przez Rady uchwał jest art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym. Chyba jest to podstawa stojąca wyżej rangą od rozporządzenia. Ciekaw jestem, na jakiej podstawie Wojewoda ogranicza wyłączną właściwość rady gminy. Określenie "do wyłącznej właściwości rady gminy" traci chyba na wartości, skoro uważa się, że ktoś ma jednak wyłączniejszą właściwość.
 
2018-08-06 09:03:36
goralka: „Wypłacający narażają się na odpowiedzialność z tytułu dyscypliny finansów publicznych, gdyż rozporządzenie w hierarchii aktów prawnych stoi wyżej niż uchwała”.
ALE USTAWA jest wyżej niż rozporządzenie ,,, czyli Sejm może łamać prawo i PAD ale jest zakaz dla samorządów
 
2018-08-06 08:11:47
BMK: Urzędasie ciesz się, że jesteś urzędasem bo mógłbyś być bezrobotnym. Zawsze można rozwiązać rady tych gmin łącznie z radnymi tzw. Prawa i tzw. Sprawiedliwości.
 
2018-08-03 21:05:59
urzędas: Oprócz dyscypliny, powinien być też zarządzony zwrot z odsetkami nadmiernie i bezpodstawnie pobranych wynagrodzeń. To publiczne pieniądze.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25