facebook RSS # #

21.10.2019 05:49

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-06-19 12:54       aktualizacja: 2019-06-19 13:01       WOJEWODA
  A A A

Uchylony zakaz. Wojewoda: rada nie ma kompetencji do podjęcia uchwały o zakazie reklam w pasie drogowym

Uchylony zakaz. Wojewoda: rada nie ma kompetencji do podjęcia uchwały o zakazie reklam w pasie drogowym
Fot. PAP/A.Ciereszko
Ani ustawa o drogach publicznych, ani ustawy ustrojowe nie dają radnym kompetencji do podjęcia uchwały zakazującej umieszczania reklam w pasie drogowym – wynika z rozstrzygnięcia wojewody małopolskiego.

Wojewoda małopolski uchylił w całości uchwałę rady miasta Krakowa wprowadzającą zakaz umieszczania nowych reklam na słupach oświetleniowych i słupach energetycznych zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych położonych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków. 

Poza wprowadzeniem ogólnego zakazu, który miał dotyczyć jedynie nowych reklam umieszczonych w pasie drogowym radni chcieli dopuścić w uchwale zamieszczanie tablic kierunkowych uzgodnionych z zarządcą drogi.

W rozstrzygnięciu nadzorczym wojewoda stwierdził, że przywołane w podstawie prawnej uchwały przepisy prawa nie przyznają radzie gminy kompetencji do podjęcia uchwały zakazującej umieszczania reklam w pasie drogowym. 

Chodzi o art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) który stanowi, iż do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. W ocenie organu nadzoru przepis ten nie stanowi samodzielnej podstawy do stanowienia przez radę gminy aktów prawa miejscowego ani też podejmowania uchwał, a jedynie odesłanie do innych ustaw regulujących kompetencje rady gminy. 

Zdaniem wojewody również pozostałe przepisy przywołane w ocenianej uchwale nie uprawniały rady miasta Krakowa do jej podjęcia. „W szczególności ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych nie uprawnia rady gminy do wprowadzania zakazów umieszczania reklam na słupach tak oświetleniowych, jak i energetycznych zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych położonych w graniach administracyjnych gminy” – stwierdził organ nadzoru.

Wojewoda podkreślił, że przepisy ustawy o drogach publicznych wprost określają na jakich zasadach i co można umieszczać w pasie drogowym. I tak np. zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie reklamy bez zezwolenia zarządcy drogi skutkować może wymierzeniem kary pieniężnej w drodze wydanej decyzji administracyjnej przez zarządcę drogi (art. 40 ust. 12 ustawy).

Według organu nadzoru przywołane unormowania w zakresie zarządzania pasem drogowym nie przyznają radzie gminy w tym zakresie kompetencji, bowiem o wykorzystaniu pasa drogowego decyduje zarządca drogi. „Rada gminy nie może zatem określać zasad i sposobu wykorzystania dróg publicznych, gdyż nie należy to do jej kompetencji. Organ stanowiący gminy może, co najwyżej, apelować do zarządcy dróg, podjąć tzw. uchwałę intencyjną, wskazując pewien cel działań, np. ograniczanie liczby reklam w pasie drogowym” – podkreślono w rozstrzygnięciu nadzorczym. 

Rozwiązaniem uchwała reklamowa 

W dodatkowych wyjaśnieniach wojewoda zwrócił uwagę, że w dniu 11 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (zwana dalej: ustawą krajobrazową). Regulacja wprowadziła do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: upzp)
przepisy uprawniające radę gminy do podjęcia tzw. „uchwały reklamowej” (art. 37a i następne). 

Na podstawie ww. upoważnienia organ stanowiący gminy może określić na terenie gminy zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, w tym tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. 

Uchwała ta stanowi akt prawa miejscowego i dotyczy obszaru całej gminy z wyłączeniem
terenów zamkniętych, ustalonych przez inne organy niż ministra właściwego do spraw transportu (art. 37a ust. 4 i 5 upzp). Zgodnie z art. 37a ust. 3 upzp w uchwale, o której mowa w ust. 1, rada gminy może ustalić zakaz sytuowania ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, z wyłączeniem szyldów.

Inaczej mówiąc zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych oraz ogrodzeń, z określeniem ich gabarytów, standardów jakościowych i rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą one być wykonane, rada gminy może ustalać w formie uchwały podjętej na podstawie art. 37a ustawy upzp (w brzmieniu nadanym przez ustawę krajobrazową). 

„Jeżeli zatem rada gminy chce wprowadzić zakaz lokalizacji tablic reklamowych i urządzeń reklamowych (bo zakazu lokalizacji szyldów wprowadzić nie może), to winna to uczynić na podstawie art. 37a upzp, z przeprowadzeniem szeregu czynności, o których mowa w art. 37b tej ustawy” – zaznaczył wojewoda.

mp/
TAGI: PRAWO , WOJEWODA
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25