facebook RSS # #

18.07.2018 23:45

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-09-07 12:14       aktualizacja: 2017-09-07 12:22       REFORMA EDUKACJI
  A A A

Co z podręcznikami?. MEN: brak książek należy zgłosić dyrektorowi

Co z podręcznikami?. MEN: brak książek należy zgłosić dyrektorowi
Fot. Fotolia
Pozyskanie dotacji na podręczniki przez gminy zostało tak określone, aby zdążyć przed pierwszym dzwonkiem – uważa MEN.

W związki z pojawiającymi się w mediach informacjami na temat braku podręczników dla części uczniów, resort edukacji podkreślił, że w przypadku braku podręczników rodzice powinny zwrócić się do dyrektora szkoły i organu prowadzącego placówkę z prośbą o wyjaśnienie sytuacji.

MEN podkreślił, że podręcznik jest jednym z materiałów, który pomaga uczniom i nauczycielom realizować podstawę programową. Nauczyciel ma w tym zakresie pełną dowolność, może korzystać z podręcznika, ale nie musi.

„Uczniowie realizują podstawę programową kształcenia ogólnego dla danego typu szkoły – etapu edukacyjnego – nie zaś podręcznik. Nauczyciele mogą zatem w normalnym trybie realizować zajęcia dydaktyczne i wychowawcze” - czytamy w komunikacie.

Jak poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej , pierwszy wniosek o dopuszczenie podręczników trafił do ministerstwa 22 lutego, natomiast 25 kwietnia została dopuszczona do użytku szkolnego pierwsza książka.
„Najwięcej podręczników ( 68 ) zostało dopuszczonych do użytku szkolnego w czerwcu. (…) Obecnie wszystkie podręczniki zostały już dopuszczone przez MEN” – wskazało ministerstwo.

Resort zaznaczył, że przypomniał dyrektorom, aby ustalili szkolny zestaw podręczników i ćwiczeń odpowiednio wcześniej „tak, żeby zdążyć z uzyskaniem dotacji i zamówieniem książek oraz ćwiczeń dla uczniów przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego”.

„ (…) w połowie lipca poprosiliśmy dyrektorów szkół, aby zapewnili uczniom dostęp do podręczników i ćwiczeń od pierwszych dni września” – zaznaczył MEN.

Wskazał, że w tym samym miesiącu zwrócił się do kuratorów oświaty, aby przypomnieli dyrektorom szkół, którzy nie wystąpili jeszcze o dotację, o jak najszybsze przekazywanie wniosków o środki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Według ministerstwa, pozyskanie dotacji przez samorządy na książki i ćwiczenia dla uczniów zostało tak określone, żeby zdążyć przed pierwszym dzwonkiem. Gminy mogły aplikować o finansowanie na ten cel od 15 marca. „To od dyrektora każdej ze szkół zależało, jak szybko otrzymał dotację” – zaznacza resort.

Do 5 września minister edukacji dopuścił do użytku w sumie 184 podręczniki: w tym 31 podręczników do klas I–III (do edukacji wczesnoszkolnej – 17 podręczników oraz 14 – do języków obcych), do klas IV-VIII – 153 podręczniki.
MEN wskazał, że pod koniec sierpnia przewodniczący Sekcji Wydawców Edukacyjnych Polskiej Izby Książki (PIK) poinformował, że podręczniki dla uczniów na nowy rok szkolny są gotowe. Dodał, że do ponad 95 proc. szkół trafią one najpóźniej w pierwszych tygodniu września, a wydawnictwa są w stałym kontakcie z dyrektorami szkół.

Przewodniczący PIK zaznaczył, że pod koniec sierpnia zaledwie kilka procent szkół nie zamówiło jeszcze książek. Były to przede wszystkim książki do tzw. kontynuacji, w szczególności do klas II i III gimnazjum, czyli roczników uczniów, których nie obejmuje reforma edukacji. Podkreślono również, że ten rok szkolny w zakresie zamawiania podręczników przez szkoły nie odbiega od lat poprzednich.

Minister edukacji Anna Zalewska zwróciła się z prośbą do kuratorów oświaty o monitorowanie sytuacji w szkołach.
W roku szkolnym 2017/2018 prawo do bezpłatnych, z punktu widzenia rodziców, podręczników mają uczniowie klas I, II, III, IV, V, VI i VII szkół podstawowych oraz klas II i III gimnazjów, czyli wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjów (programem nie są objęci uczniowie szkół ponadgimnazjalnych). Książki te są własnością szkół użyczaną uczniom. Mają służyć co najmniej trzem rocznikom. Kupowane są przez szkoły z dotacji z budżetu państwa.

W tym roku zupełnie nowe podręczniki otrzymają uczniowie klas I, IV i VII szkół podstawowych, którzy pierwsi będą się uczyć zgodnie z nową podstawą programową, oraz uczniowie klas VI i III gimnazjów, którzy nie byli objęci programem w latach wcześniejszych. I to właśnie dla uczniów tych klas szkoły zamawiały podręczniki. Niezależnie od tego zamawiano też ćwiczenia dla wszystkich roczników uczących się w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Źródło: MEN
jma/
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-09-08 08:02:35
mireko66: To, że podręczniki do większości szkół trafiły o czasie to m. in. zasługa nauczycieli-bibliotekarzy, którzy kosztem wielu dni pracy w czasie urlopu wykonali nałożone na nich obowiązki. A jest to niemałe zadanie logistyczne (oczywiście w większych szkołach).

Niestety Karta Nauczyciela nie przewiduje, żeby udzielić im urlopu uzupełniającego, bowiem:

Art. 64. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania.
2. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 1, może być zobowiązany przez dyrektora do wykonywania w czasie tych ferii następujących czynności:
1) przeprowadzania egzaminów;
2) prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego;
3) opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w określonej formie.
Czynności, o których mowa w pkt 1-3, nie mogą łącznie zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni.

Art. 66. 1. W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego - nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni. Urlop uzupełniający w ciągu roku szkolnego przysługuje również dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły, którzy na polecenie lub za zgodą organu prowadzącego szkołę nie wykorzystali urlopu w czasie ferii szkolnych z powodu wykonywania zadań zleconych przez ten organ lub prowadzenia w szkole inwestycji albo kapitalnych remontów.

Dlatego, drogi Prawodawco, jak wprowadzamy przepis to myślmy troszkę szerzej i uzupełnijmy zapisy w innych aktach prawnych. Bo nie tylko w czasie wakacji pracują dyrektorzy i wicedyrektorzy.
Należy też określić sposób ewidencji czasu pracy w tym okresie, bo jest to nieuregulowane.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25