facebook RSS # #

17.01.2019 06:51

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-06-06 15:30       aktualizacja: 2017-06-06 15:42       RIO
  A A A

RIO skontroluje. Posłowie za wprowadzeniem dodatkowych kryteriów kontrolnych wobec samorządów

RIO skontroluje. Posłowie za wprowadzeniem dodatkowych kryteriów kontrolnych wobec samorządów
Fot. Fotolia
Posłowie chcą, aby RIO mogły kontrolować  gospodarkę finansową samorządów nie tylko pod względem legalności, ale także gospodarności i rzetelności.

Połączone sejmowe komisje finansów publicznych i samorządu terytorialnego przegłosowały we wtorek poprawkę w projekcie ustawy nowelizującej ustawę o regionalnych izbach obrachunkowych, zgodnie z którą izby będą mogły kontrolować gospodarkę finansową samorządów, w tym realizację zobowiązań podatkowych oraz zamówienia publiczne (...), na podstawie kryterium zgodności z prawem, gospodarności i rzetelności. Zmiana zakłada też, że kontrola w zakresie zadań  zleconych przez administrację rządową, będzie mogła być prowadzona także pod względem kryterium celowości.

Piotr Uściński, jeden z autorów zmiany przekonywał, że w praktyce nie wprowadza ona żadnych dodatkowych kryteriów kontroli poza obecnie obowiązującymi już w innych przepisach. „To że samorządowcy mają działać gospodarnie i rzetelnie wynika nie z tej ustawy, a z ustaw kompetencyjnych samorządowych, w tym z ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz prawa karnego, gdzie są przewidziane sankcje za niegospodarność. My tutaj tylko doprecyzowujemy, że RIO ma się zajmować zgodnością z prawem, rzetelnością i gospodarnością, w szczególności tam gdzie jest mowa o realizacji   zobowiązań finansowych, podatkowych oraz gdzie jest mowa o zamówieniach publicznych - tłumaczył Uściński.

Przeciwko tej zmianie byli m.in. posłowie Platformy Obywatelskiej i wszystkie największe korporacje samorządowe.

Poseł Jacek Protas przekonywał, że przepis w takim brzmieniu będzie niezgodny z art. 171 Konstytucji RP, który stanowi, że działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia legalności. Poseł Izabela Leszczyna pytała autorów poprawki dlaczego wprowadzono ją, pomimo, że wycofał się z niej rząd. „Kto z posłów PiS chce kontrolować samorządy pod innym kątem niż legalność, kto z PiS chce podpisać się pod przepisem, który jawnie łamie Konstytucję. (...) Jakim prawem chcecie państwo ograniczać autonomię samorządów i podejmować decyzje za samorządy w zakresie tego w jaki sposób wydają swoje pieniądze, jeśli to jest legalne, czyli zgodne z prawem" - mówiła Leszczyna.

Poseł przypomniała obowiązujące przepisy ustawy o finansach publicznych w zakresie dopuszczalnych limitów zadłużenia w samorządach, które, jej zdaniem powodują, że samorządy zarządzają swoimi finansami bardzo dobrze. Zwróciła uwagę, że samorządy mają nawet nadwyżki budżetowe.

Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich podkreślił, że ta zmiana będzie miała ogromne znaczenie dla filozofii funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. Apelując do posłów o odrzucenie poprawki przekonywał, że jej przyjęcie spowoduje odwrócenie tego co od 27 lat w polskim samorządzie funkcjonowało dobrze.

Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich zapowiedział, że nie wyklucza skierowania sprawy do Trybunały Konstytucyjnego. „Będziemy jeszcze rozmawiać z Senatem, a potem jeszcze z Prezydentem RP, a w końcu z Trybunałem Konstytucyjnym , dlatego że uważamy, że to jest kwestia konstytucyjna" - zaznaczył Porawski.

Zasadniczym celem projektu ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw jest skuteczniejsze przeciwdziałanie zadłużaniu się jednostek samorządu terytorialnego poprzez usprawnienie i wzmocnienie kontrolnej, a zarazem pomocniczej wobec samorządu terytorialnego funkcji regionalnych izb obrachunkowych.

Projekt zakłada m.in. wprowadzenie obowiązku powiadamiania przez izby - w związku z prowadzoną działalnością nadzorczo-kontrolną - organów ścigania o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.

W noweli zaproponowano też, że rozstrzygnięciom nadzorczym podejmowanym w sytuacji braku skuteczności organów samorządowych w wykonywaniu zadań publicznych (ustanowienie zarządu komisarycznego) oraz wydawanych w sytuacji powtarzającego się naruszania prawa przez organ wykonawczy (rozwiązanie lub jego odwołanie) będzie mógł być nadawany, pod określonymi warunkami, rygor natychmiastowej wykonalności.


Marcin Przybylski
TAGI: FINANSE , RIO
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-06-06 17:39:08
samorządowiec: W ogóle, to przydałoby się uporządkować przepisy dot. kontroli jednostek samorządowych w szerszym ujęciu. Zgodnie z art. 5 ustawy o RIO, mogą one dziś kontrolować gospodarkę finansową gminy w zakresie realizacji zobowiązań podatkowych oraz zamówień publicznych na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Wykonywane na podstawie ustaw lub stosownych porozumień zadania administracji rządowej (zadania zlecone) kontrolowane są nadto z uwzględnieniem kryterium celowości, rzetelności i gospodarności.
NIK z kolei dziś ma uprawnienia, aby kontrolować samorządy pod kątem legalności, gospodarności i rzetelności, ale już nie celowości (pod tym kątem może badać jedynie jednostki państwowe). Tak więc mamy dziś dwa odrębnie funkcjonujące organy, z których żaden tak naprawdę nie ma uprawnień do kompleksowej kontroli jednostek samorządowych (pod kątem każdego kryterium). Poziom kontroli RIO też budzi wiele do życzenia, wystarczy zobaczyć na zalecenia pokontrolne-w większości na zasadzie prośby o przestrzeganie przepisów prawa. W ślad za stwierdzonymi nieprawidłowościami RIO rzadko wszczyna procedurę dyscyplinarną, czy tez zawiadamia odpowiednie organy ścigania-skuteczność takiej kontroli jest więc niewielka (prawie nikt się nią nie przejmuje). Może więc warto by się zastanowić czy nie połączyć RIO i NIK i nie uposażyć tego łącznego organu kontrolnego w szersze uprawnienia, dające większą skuteczność.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25