facebook RSS # #

15.02.2019 23:26

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-06-10 17:27       aktualizacja: 2017-06-12 10:56       RIO
  A A A

RIO po nowemu. Sejm znowelizował ustawę o RIO

RIO po nowemu. Sejm znowelizował ustawę o RIO
Fot. PAP
Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, która rozszerza kompetencje kontrolne izb oraz zmienia zasady wyłaniania ich kierownictwa. 

Po głosowaniu szef MSWiA Mariusz Błaszczak ocenił, że ustawa jest potrzebna, bo eliminuje patologie i godzi w interesy lichwiarzy i parabanków. Poseł Piotr Uściński (PiS) przekonywał, że nowe przepisy o RIO są pilnie potrzebne, bo niektóre samorządy zadłużają się bez opamiętania. „To jest w tym momencie gaszenie pożarów" - mówił podczas czwartkowego posiedzenia Sejmu.  

Zasadniczym celem nowej ustawy jest skuteczniejsze przeciwdziałanie zadłużaniu się jednostek samorządu terytorialnego poprzez usprawnienie i wzmocnienie kontrolnej, a zarazem pomocniczej wobec samorządu terytorialnego funkcji regionalnych izb obrachunkowych. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie obowiązku powiadamiania przez izby - w związku z prowadzoną działalnością nadzorczo-kontrolną - organów ścigania o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.  

W noweli zaproponowano też, że rozstrzygnięciom nadzorczym podejmowanym w sytuacji braku skuteczności organów samorządowych w wykonywaniu zadań publicznych (ustanowienie zarządu komisarycznego) oraz wydawanych w sytuacji powtarzającego się naruszania prawa przez organ wykonawczy (rozwiązanie lub jego odwołanie) będzie mógł być nadawany, pod określonymi warunkami, rygor natychmiastowej wykonalności.   Nowe przepisy przewidują też, że premier nie będzie już musiał zasięgać opinii sejmików wojewódzkich przed wydaniem rozporządzenia w sprawie m.in. siedzib izb, zasięgu terytorialnego ich działania, organizacji izb, czy liczby członków kolegium w każdej z nich. 

Nowelizacja wprowadza też zmiany w zasadach przeprowadzania konkursu na prezesa izby. Do tej pory kandydata na prezesa wybierało w konkursie kolegium izby spośród członków kolegium i pozostałych kandydatów spełniających wymogi, które pozwalają zasiadać w kolegium; konkurs ogłaszany był przez kolegium w ogólnopolskim dzienniku, a w skład komisji konkursowej wchodziło trzech członków kolegium. Wybranego w konkursie kandydata powoływał zaś na funkcję prezesa RIO premier na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji.  

Nowelizacja określa też, że prezesem izby może zostać osoba, która spełnia określone w ustawie wymogi pozwalające na zasiadanie w kolegium izby, a ponadto posiada: znajomość obowiązujących przepisów prawa w zakresie działania izb; wiedzę prawną i ekonomiczną z zakresu finansów publicznych; kompetencje kierownicze.

Sejm przyjął również szereg poprawek do noweli, m.in. ustanowiono sześcioletnią kadencję dla wszystkich członków kolegiów RIO oraz rozszerzono kompetencje kontrolne izb.

RIO będą teraz mogły kontrolować gospodarkę finansową samorządów, w tym realizację zobowiązań podatkowych oraz zamówienia publiczne (...), nie tylko na podstawie kryterium legalności jak obecnie, ale także gospodarności i rzetelności. Zmiana zakłada też, że kontrola w zakresie zadań  zleconych przez administrację rządową, będzie mogła być prowadzona także pod względem kryterium celowości.   Zapisy te były ostro krytykowane przez korporacje samorządowe oraz przedstawicieli opozycji zrzeszonych w parlamentarnym zespole ds. obrony polskiej praworządności, zdaniem których oznaczają one podporządkowanie RIO administracji rządowej - m.in. poprzez wybór ich prezesa.

Zdaniem Zygmunta Frankiewicza, prezydenta Gliwic i prezesa Związku Miast Polskich rozszerzenie nadzoru RIO o kwestie gospodarności i rzetelności jest zmianą rewolucyjną. „To w zasadzie zniesienie samorządności. Konstytucja określa samodzielność gminy oraz nadzór powołanych do tego instytucji państwa jedynie w zakresie zgodności podejmowanych decyzji z prawem. To jest fundamentalna sprawa" - podkreślił prezydent.

Frankiewicz zwrócił uwagę, że ocena i nadzór merytoryczny należy dzisiaj do mieszkańców (w drodze wyborów i ewentualnych referendów) oraz radnych, którzy zgodnie z prawem sprawują również funkcje nadzorcze wobec wójta. „To są sprawy zapisane wprost w Konstytucji. Niestety posłowie, ignorując głosy środowiska samorządowego, a nawet biura legislacyjnego Sejmu, o niezgodności tej propozycji z Konstytucją, postanowili wpisać do projektu ustawy o RIO ten zapis" - ocenił szef ZMP.

Czytaj także: RIO skontroluje. Posłowie za wprowadzeniem dodatkowych kryteriów kontrolnych wobec samorzadów

Marcin Przybylski
TAGI: FINANSE , RIO
 
KOMENTARZE: 8 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-06-19 10:26:13
Tomasz Wojtania: W uzasadnieniu do zmian ustawy o RIO jest m.inn. napisane, że:


Zmiany w art. 23 ust. 2 i 3 mają na celu doprecyzowanie i ujednolicenie używanych w nich pojęć z nomenklaturą zawartą w art. 1 ust. 2 ustawy. Zastępując wyrazy „jednostek, o których mowa w art. 1 ust. 2” wyrazami „podmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 2” zostanie zrealizowana, związana z zagwarantowaniem pełnej niezawisłości i bezstronności członków oraz pracowników izb, intencja prawodawcy objęcia zakazem antykorupcyjnym zatrudnienia lub działalności zarobkowej we wszystkich podmiotach wymienionych w art. 1 ust. 2, nie zaś tylko w podmiotach nazwanych w art. 1 ust. 2 „jednostkami”. Dzięki temu zabiegowi norma mająca charakter zakazu antykorupcyjnego nie będzie już budziła wątpliwości co do przedmiotowego zakresu stosowania.
Niezbędne jest również uszczelnienie antykorupcyjnego zakazu wykonywania na podstawie umowy cywilnoprawnej pracy na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 2, o wykonywanie takiej pracy w ramach dodatkowego stosunku pracy.
Jednocześnie proponuje się dopuszczenie, w ramach wyjątku, członkostwa, zatrudnienia lub działalności zarobkowej prezesa izby, zastępcy członkom kolegium i pracownikom izby, ale tylko pod warunkiem, by czynności te były wykonywane na rzecz podmiotów niepodlegających działalności nadzorczej i kontrolnej izby, której te osoby są członkami, a także pod warunkiem nienaruszania przepisów innych ustaw. W takiej sytuacji jednak będzie wymagana pisemna zgoda odpowiednio: Prezesa Rady Ministrów – wobec prezesa izby, jego zastępcy oraz pozostałych członków kolegium, prezesa izby – wobec pozostałych pracowników izb. Przyjąć należy, iż wiedza i kompetencje członków i pracowników izb może być wykorzystana z pożytkiem dla zainteresowanych podmiotów samorządowych, tym niemniej istnieć muszą zabezpieczenia gwarantujące bezstronność i niezawisłość w szczególności członków kolegiów. Jako przykład dopuszczenia takiej działalności podać można opracowanie w ramach umowy zlecenia przez członka kolegium ekspertyzy prawnej na rzecz samorządowej osoby prawnej mającej swoją siedzibę i prowadzącej działalność na terenie gminy usytuowanej w województwie niebędącym w obszarze właściwości izby, w której jest powołany członek. Każdorazowo jednak dopuszczenie takiej działalności będzie podlegało wnikliwej ocenie odpowiednio Prezesa Rady Ministrów lub prezesa izby, przy czym z uwagi na określony w przepisie jego wyjątkowy charakter, będą brane pod uwagę wszelkie okoliczności związane np. z zapewnieniem bieżącego funkcjonowania izby, niepodważania zaufania do służby publicznej w państwowym organie kontroli.

...POJAWIA SIĘ ZATEM PYTANIE: Czy to nie patologia lub choroba systemu aby organ kontroli państwowej mógł dorabiać na ekspertyzach i szkoleniach?

PRZECIEŻ TO SKANDALICZNE ROZWIĄZANIE, ABY PRACOWNIK ORGANU KONTROLI MÓGŁ DORABIAĆ I BRAĆ PIENIĄDZE OD JEDNOSTEK KONTROLOWANYCH....NAWET Z INNEGO WOJEWÓDZTWA.

W RIO BĘDĄ SIĘ PRZECIEŻ WYMIENIAĆ WYKŁADOWCAMI POMIĘDZY IZBAMI.

SKANDAL
 
2017-06-14 08:12:00
ila: Większość komentarzy tu zamieszczonych to głupie złośliwe treści, nie godne żadnej uwagi. I po co się tak wyzłośliwiać, jak się nie zna tematu?
 
2017-06-11 17:23:28
sjf: Ciekawe, jak się to rozwinie. Niektóre samorządy już pewnie trzęsą portkami. Może skończy się bezsensowny wyścig, o to kto więcej tabliczek na urzędzie powiesi z realizacji projektów z kasy UE. Może RIO sprawdzi celowość tych projektów. Oj, będzie się działo.
 
2017-06-09 20:09:26
urzędnik: nareszcie skończy się trwonienie publicznych pieniędzy na pijar
 
2017-06-09 17:03:21
skarbnik: Bzdura totalna. Samorządy zadłużają się realizując inwestycje opodatkowane podatkiem VAT, którego w większości nie można odliczyć.Cała infarstruktura wodno kanalizacyjna to zadanie samorządu. Drogi gminne to zadania samorządu... itp itd. Rząd natomiast zadłuża się wydatkami bieżącymi. Proszę porównać wynagrodzenia w spółkach skarbu państwa, diety i inne przywileje posłów i senatorów...... ech.... z kim rozmawiać i komu tłumaczyć???
 
2017-06-09 13:54:52
kij: To na czym teraz będzie polegał samorząd , skoro jakiś urzędniczyna RIO będzie badał celowość, rzetelność i gospodarność poczynań samorządu. Wszystkie te kryteria są wybitnie uznaniowe i jednej osobie kontrolującej może wydawać się inaczej niż władzom lokalnym. Oj , będzie się działo !!!! Ciekaw jestem instrukcji dla kontrolujących przygotowanych przez ministra Błaszczaka????
 
2017-06-09 11:24:48
Suweren: Bywa różnie ... przepis ustawy może być zgodny z Konstytucją RP, może nie być zgodny z Konstytucją RP albo - zwyczajnie - być niezgodny z Konstytucją RP.
Jeżeli zachodzą wątpliwości co do zgodności przepisu z Konstytucją RP - Prezydent RP kieruje wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności takiego przepisu.
Zakładając, że Prezydent RP otrzyma do podpisu nowelizację ustawy w uchwalonym brzmieniu, przy uwzględnieniu stopnia świadomości prawnej Prezydenta RP, wydaje się oczywiste, że:
1) Prezydent RP nie skieruje sprawy do TK (brak uprawnień bo sprawa jest oczywista)
2) nie podpisze się pod taką ustawą, bo nie ulega wątpliwości, że dodanie kryteriów nadzorczych pozostaje w rażącej kolizji z art. 171 ust. 1 Konstytucji RP,gdzie nie ma mowy o innych kryteriach nadzorczych za wyjątkiem jedynego kryterium - legalności.
W przeciwnym wypadku będziemy mieli do czynienia z nielegalną zgodą na wykastrowanie samorządu i profanacją Konstytucji RP.
 
2017-06-09 11:09:04
Anka: Nareszcie, bo o to aż się prosiło-w końcu do włodarzy i niektórych "ślepych" skarbników dotrze, że zarządzają publicznym majątkiem. Może i nasza skarbniczka przestanie już zwalać na wszystkich dookoła swoje zaniedbania w nadzorze i kontroli nad wykonaniem budżetu po stronie dochodowej (wpływami z dochodów własnych) i wydatkowej (na realizację zadań, na które brak ustawowej delegacji prawnej, lub niegospodarnie realizowane) i zacznie sporządzać rzetelne sprawozdania finansowe i budżetowe-odzwierciedlające stan rzeczywisty.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25