facebook RSS # #

22.02.2019 08:09

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-06-12 16:10       aktualizacja: 2017-06-12 16:23       RIO
  A A A

Strach przed RIO. Samorządy obawiają się nowych uprawnień izb obrachunkowych

Strach przed RIO. Samorządy obawiają się nowych uprawnień izb obrachunkowych
Fot. PAP/M.Kaliński
Po zmianie ustawy o RIO samorządy obawiają się większej liczby kontroli, także w zakresie podatków i opłat oraz dodatkowej pracy związanej z comiesięcznymi sprawozdaniami.

Jeszcze przed uchwaleniem w czwartek ustawy o RIO Związek Gmin Lubelszczyzny przyjął stanowisko, w którym wyraził szereg poważnych obaw związanych z nowymi przepisami. Samorządowców zaniepokoiło m.in. poszerzenie działalności kontrolnej RIO o kontrole spółek gminnych (o spółki w których samorządy posiadają ponad 50 proc. udziałów lub akcji).

„Dotychczas regionalne izby obrachunkowe kontrolowały jedynie samorządowe osoby prawne czyli spółki, w których JST miały 100 proc. udział. Rozszerzenie tych kompetencji spowoduje nakładanie się kontroli na podmioty prawa handlowego, które już w obecnym stanie prawnym podlegają licznym kontrolom (NIK, UKS, US, ZUS, PIP)" - zaznaczył Jan Mołodecki, przewodniczący Zgromadzenia Regionalnego Związku Gmin Lubelszczyzny.

Jego zdaniem przyznanie dodatkowo uprawnień kolejnemu podmiotowi do przeprowadzania kontroli, w sytuacji ich spiętrzania się, może spowodować zakłócenia w działalności kontrolowanych spółek. „Dodatkowo zmiany te mogą wprowadzić nadmierną ingerencję RIO w działalność spółek prawa handlowego, prowadzącą do ograniczenia swobody ich działania" - ocenił szef ZGL.

Czytaj także: Sejm uchwalił ustawę o RIO. Co się zmieni?

Samorządowcom nie podoba się też poszerzenie obowiązków kontrolnych izb o sprawozdania miesięczne z wykonania budżetów JST. „Istnieją obawy, że konieczność sporządzania comiesięcznych sprawozdań przez samorządy spowoduje nadmierne obciążenie pracą nie tylko wszystkich JST, ale również regionalnych izb obrachunkowych" - podkreślił Mołodecki.

ZGL negatywnie ocenił też rozszerzenie kompetencji nadzorczych RIO o uchwały i zarządzenia podejmowane w sprawach  ustalania podatków i opłat. Dotychczas w zakresie podatków i opłat kompetencje RIO ograniczone były jedynie do tych, do których zastosowanie mają przepisy ordynacji podatkowej. Według samorządowców zmiana ta spowoduje, że izby postępowaniem nadzorczym będą mogły obejmować wszystkie uchwały dotyczące podatków, opłat, cen i taryf, wynikających z różnych merytorycznych ustaw.

„Dotyczyć to może bardzo szerokiego zakresu np. opłat czynszowych, opłat za wodę i odbiór ścieków, opłat za przedszkola, żłobki, opłat parkingowych, adiacenckich i planistycznych. Będzie to powodowało nakładanie się kompetencji, bowiem uchwały dotyczące tych opłat podlegają nadzorowi wojewody" - zaznaczył Mołodecki.

Uchwalona w czwartek przez Sejm nowelizacja ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych wprowadza m.in. zmiany w zasadach przeprowadzania konkursu na prezesa izby. Do tej pory kandydata na prezesa wybierało w konkursie kolegium izby spośród członków kolegium i pozostałych kandydatów spełniających wymogi, które pozwalają zasiadać w kolegium; konkurs ogłaszany był przez kolegium w ogólnopolskim dzienniku, a w skład komisji konkursowej wchodziło trzech członków kolegium. Wybranego w konkursie kandydata powoływał zaś na funkcję prezesa RIO premier na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji.  

Nowa ustawa rozszerza tez kompetencje kontrolne izb. RIO będą teraz mogły kontrolować gospodarkę finansową samorządów, w tym realizację zobowiązań podatkowych oraz zamówienia publiczne (...), nie tylko na podstawie kryterium legalności jak obecnie, ale także gospodarności i rzetelności. Zmiana zakłada też, że kontrola w zakresie zadań  zleconych przez administrację rządową, będzie mogła być prowadzona także pod względem kryterium celowości.

mp/
TAGI: FINANSE , RIO
 
KOMENTARZE: 6 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-07-09 10:28:50
sitek: bowiem uchwały dotyczące tych opłat podlegają nadzorowi wojewody" a wojewoda spycha kontrolę komisji rady, a tu kruk krukowi oka nie wykole.
 
2017-06-16 10:56:45
Tomasz Wojtania: Proszę pomyśleć:

przecież Polska to rząd i samorząd. Państwowy dług publiczny obejmuje przecież zobowiązania samorządu. Za ten dług odpowiada Państwo a tworzy go, m.in. samorząd.

Absurdem jest brak kontoli państwa nad działalnością samorządów w sferze ich gospodarności w zakresie długu.

Zmiany ustawy o RIO są jak najbardziej uzasadnione, gdyż ten kto odpowiada za dług musi kontrolować tego co go generuje.

 
2017-06-13 15:27:27
dziara: W kraju praworządnym tak powinno być od zawsze, a nie jakieś wyimaginowany wyobrażenia tych co za uszami pewnie maja nie jedno.
 
2017-06-13 14:25:17
Tomasz Wojtania: Najważniejsza zmiana jest tu:

po art. 10a dodaje się art. 10b w brzmieniu:

„Art. 10b. 1. W razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub
wykroczenia izba zawiadamia organ powołany do ścigania przestępstw lub
wykroczeń oraz informuje o tym kierownika jednostki kontrolowanej i właściwy
organ sprawujący nad nią nadzór.
2. W razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa skarbowego
lub wykroczenia skarbowego izba zawiadamia organ powołany do ścigania tych
przestępstw lub wykroczeń oraz informuje o tym kierownika jednostki
kontrolowanej i właściwy organ sprawujący nad nią nadzór.
3. Organ powołany do ścigania przestępstw lub wykroczeń oraz organ
powołany do ścigania przestępstw skarbowych lub wykroczeń skarbowych
zawiadamiają izbę o wynikach postępowania.
4. W razie ujawnienia innych czynów niż określone w ust. 1 i 2, za które jest
ustawowo przewidziana odpowiedzialność, izba zawiadamia o tym właściwe organy.
Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.”;
 
2017-06-13 12:05:00
czytelnik: według uchwalonej przez Sejm dnia 8 czerwca 2017 r. ustawy
o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw wypadło kryterium gospodarności. RIO będzie kontrolować samorządy pod względem kryterium legalności i rzetelności.
 
2017-06-13 09:51:37
roza: Bardzo dobrze. RIO powinna kontrolować i często i dokładnie i z stosować sankcje dla winnych
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25