facebook RSS # #

28.01.2020 04:21

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-03-01 14:18       aktualizacja: 2019-03-01 12:54       RIO
  A A A

Uwaga na długi. RIO: skarbnicy powinni na bieżąco analizować zdolność JST do zaciągania zobowiązań

Uwaga na długi. RIO: skarbnicy powinni na bieżąco analizować zdolność JST do zaciągania zobowiązań
Fot. Fotolia
Obowiązująca od 1 stycznia 2019 r. nowa ustawa o finansach publicznych w pełnym zakresie zacznie obowiązywać od 2026 r. RIO w Opolu zwróciła jednak uwagę, że skarbnicy powinni już teraz na bieżąco analizować zdolność samorządu do zaciągania i spłaty zobowiązań w kontekście nowego brzmienia art. 243 w okresie przejściowym, tj. w latach 2020-2025 i po 2026 r.

RIO w Opolu przygotowała wyjaśnienia dotyczące przepisów przejściowych znowelizowanej ustawy o finansach publicznych. Jak zaznacza RIO nowe przepisy mają istotne znaczenie dla budżetów i wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja zmieniła m.in. zasady zaciągania i spłaty zobowiązań dłużnych, sposób ustalania maksymalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w kolejnych latach, katalog tytułów dłużnych, zasady programów postępowania naprawczego, katalog źródeł finansowania deficytu, a także reguły bilansowania części operacyjnej (bieżącej) budżetu. Więcej: Wchodzi w życie nowela ustawy o finansach publicznych

RIO tłumaczy, że mimo iż nowe przepisy weszły w tycie z dniem 1 stycznia 2019 roku, to ich stosowanie zostało rozłożone na kilka lat. „W pełnym zakresie przepisy ustawy znajdą zastosowanie od 2026 roku. Terminy wejścia w życie zmienianych przepisów w okresie przejściowym określono w art. 7-10 ustawy zmieniającej ustawę o finansach publicznych" - wskazała Izba.

RIO wyjaśniła, że do budżetu, wieloletniej prognozy finansowej i gospodarki finansowej JST, w tym zaciągania zobowiązań w 2019 roku mają zastosowanie dotychczasowe przepisy ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem wybranych przepisów wskazanych w nowelizacji ustawy.

Od 1 stycznia 2019 r. ma zastosowanie m.in. art. 72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych, który zmienia ustawowo określony katalog tytułów dłużnych poprzez zaliczenie do tytułów dłużnych, o których mowa w art. 71 ust. 1 pkt 1-3 również zobowiązań finansowych wynikających ze stosunków prawnych, które nazwą odpowiadają tym tytułom dłużnym, oraz z innych stosunków prawnych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, umów kredytów i pożyczek oraz przyjętych depozytów (przykładowo: subrogacje, leasing, finansowanie kapitałowe).

RIO przypomniała, że konsekwencją tych zmian jest wprowadzenie obowiązku uzyskania przez zarząd JST opinii RIO również w odniesieniu do „innych zobowiązań" zaliczanych do tytułów dłużnych.

Jednocześnie Izba wskazała, że w przepisach określono dwa wyłączenia od tej zasady. Po pierwsze, uzyskanie opinii nie będzie wymagane w przypadku zobowiązań krótkoterminowych podlegających spłacie lub wykupowi w tym samym roku, w którym zostały zaciągnięte lub wyemitowane. Po drugie, opiniowaniu nie będą podlegały zobowiązania o wartości nieprzekraczającej 0,5 proc. planowanych dochodów bieżących, o ile suma zaciągniętych zobowiązań z tego tytułu w roku budżetowym nie przekroczyła 1 proc. planowanych dochodów bieżących.

Zmiany te wpłynęły na modyfikację dokumentów wymaganych przez RIO do wydania opinii o możliwości spłaty zobowiązań i wykupu papierów wartościowych.

Ponadto RIO przypomniała, że JST, które planują zaciągnięcie długoterminowych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, powinny respektować postanowienia art. 212 ust. 1 pkt 6a powołanej ustawy. „Zgodnie z ustawami ustrojowymi, właściwym organem do podjęcia decyzji w tym zakresie jest organ stanowiący JST" - zaznaczyła Izba.

RIO wskazała też na nowe przepisy w zakresie ustalania w kolejnych latach budżetowych dopuszczalnego poziomu spłaty zobowiązań przez JST. Izba podkresliła, ze indywidualnej ocenie i bieżącej analizie „powinna podlegać zdolność jednostki do spłaty zobowiązań zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia".

Izba zwróciła również uwagę służbom finansowym w samorządach, aby w świetle zmian w ustawie o finansach publicznych, „na bieżąco analizowały sytuację finansową jednostki, w tym zdolność do zaciągania i spłaty nowych zobowiązań, w aspekcie wykonanych i prognozowanych wielkości wpływających na ustalenie w kolejnych latach relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu przewidzianym odpowiednio dla okresu przejściowego (2020 - 2025) oraz od roku 2026 do końca okresu objętego prognozą kwoty długu".    

mp/
TAGI: FINANSE , RIO
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-03-27 15:34:43
też Skarbnik: Brzmi poważnie i wiarygodnie "Izba zwraca uwagę złużbom fi....". Co za troska, musi być to bardzo głębokie i przemyślane. Takie rady to nie Izba wymyśliła tylko konkretny człowiek. Człowiek który nie wie co mówi a raczej bełkocze myśląc że jest złotoustym.
Otrzymując uchwały WPF nie widzą że jest to analizowane biorąc pod uwagę aktualny stan materialny i prawny. Ale w dłuższej perspektywie zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne znane i na dany moment nieznane...., widzę jak autor redagując w Izbie tę uwagę śmieje się w głos i stwierdza: jestem geniuszem i dobry w te klocki.
A to nie zabawa.
Chociaż patrząc na te wzory to ktoś się fajnie bawi. Czy byłby w stanie uzasadnić dlaczego właśnie tak. Skoro wstecz 7 lat to nie rozumiem dlaczego jest to porównywane do 1 roku a nie analogicznie średniej do 2,3,4... do przodu. Jest to bardziej obiektywne. Wysokie wydatki bieżące, konieczne do poniesienia w danym roku, blokujące możliwość uchwalenia budżetu, w latach następnych nie muszą wystąpić (np remonty lub inne jednorazowe)i wtedy już wszystko jest ok.
 
2019-03-18 14:42:55
Arek: jeszcze żeby Minister (albo RIO) narzędzia dali do tego analizowania. Bo Besti@ wymięka i na przyszłość nic nie powie ("głupsza" od arkusza, który sam sobie ułożyłem, ale mój arkusz działa dla lat trzech i aktualizować go nie zamierzam, bo poziom skomplikowania przepisów już jest nieakceptowalny). Już w tej chwili funkcjonowanie skarbnika coraz bardziej przypomina działalność sapera na polu minowym. Jeszcze chwila, a tylko nieodpowiedzialni ludzie będą godzili się być skarbnikami....

ANKIETA

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25