facebook RSS # #

22.01.2020 12:45

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2013-07-12 16:47       aktualizacja: 2013-07-12 16:47       Licencje
  A A A

Ogólne warunki udzielania licencji

Ogólne warunki udzielania licencji do Materiałów Redakcyjnych Serwisu Samorządowego PAP

§ 1
Definicje
Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosowane są poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje:
1. "Regulamin" - niniejsze "Ogólne warunki udzielania licencji do Materiałów Redakcyjnych Serwisu Samorządowego PAP;

2. "PAP” - Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie, adres 00-502 Warszawa, ul. Bracka 6/8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067663, NIP 526-02-50-742, o kapitale zakładowym w wysokości 30 695 520 zł (słownie: trzydzieści milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia), wpłaconym w całości, wydawca Serwisu Samorządowego PAP;

3. " Serwis Samorządowy PAP" - portal internetowy prowadzony przez PAP pod aktualnymi adresami URL w ramach subdomeny www.samorzad.pap.pl;

4. "Licencjobiorca" - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, nabywająca licencję na korzystanie z Materiału Redakcyjnego na zasadach określonych w Regulaminie;

5. "Materiały Redakcyjne" - pochodzące z Serwisu Samorządowego PAP tekstowe materiały dziennikarskie, w stosunku do których przysługują PAP prawa własności intelektualnej w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji na warunkach określonych w Regulaminie;


§ 2
Postanowienia Ogólne

1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest ustalenie zasad i warunków udzielania licencji na korzystanie z Materiałów Redakcyjnych.

2. Materiały Redakcyjne podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo autorskie, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211).

3. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności dozwolonego użytku, Licencjobiorca uprawniony jest do korzystania z Materiałów Redakcyjnych wyłącznie w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, odpowiednio do rodzaju nabytej licencji.

4. Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielania dalszej licencji na korzystanie z Materiałów Redakcyjnych jakiemukolwiek podmiotowi trzeciemu.

5. Licencjobiorca zobowiązany jest do oznaczenia źródła pochodzenia Materiału Redakcyjnego oraz jego autorstwa zgodnie z sygnaturą zastosowaną przez PAP.

§ 3
Rodzaje i zakresy standardowych licencji

1. Licencjobiorca nabywający licencję na korzystanie z pojedynczego Materiału Redakcyjnego w sieci Internet na prowadzonych przez siebie ogólnodostępnych stronach internetowych uprawniony jest do:

a) wytworzenia cyfrowych kopii Materiału Redakcyjnego, w ilości i w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla publicznego udostępnienia Materiału Redakcyjnego zgodnie z pkt. c) poniżej;
b) wprowadzania cyfrowej kopii Materiału Redakcyjnego do pamięci trwałej komputera/serwera sieciowego w celu jego publicznego udostępnienia zgodnie z pkt. c) poniżej;
c) wprowadzania Materiału Redakcyjnego do sieci Internet w celu jego publicznego udostępnienia użytkownikom w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, za pomocą dowolnych urządzeń technicznych dostępu do sieci Internet, w szczególności komputerów, telefonów komórkowych, palmtopów i innych urządzeń mobilnych, przez okres nieprzekraczający 30 dni.

2. Licencjobiorca nabywający licencję na korzystanie z pojedynczego Materiału Redakcyjnego w obrębie wewnętrznej sieci Intranet, uprawniony jest do:

a) wytworzenia cyfrowych kopii Materiału Redakcyjnego, w ilości i w zakresie w jakim jest to niezbędne dla udostępniania Materiału Redakcyjnego zgodnie z pkt. c) poniżej;
b) wprowadzania cyfrowej kopii Materiału Redakcyjnego do pamięci trwałej komputera/serwera sieciowego w celu jego udostępniania zgodnie z pkt. c) poniżej;
c) wprowadzania Materiału Redakcyjnego do wewnętrznej sieci intranetowej, w celu jego udostępniania ograniczonej liczbie odbiorców, pozostających w stałej organizacyjnej relacji z Licencjobiorcą, przez okres nie przekraczający 30 dni

3. Licencjobiorca nabywający licencję na zamieszczenie pojedynczego Materiału Redakcyjnego w wydawanym przez siebie dzienniku lub czasopiśmie, uprawniony jest do:

a) wprowadzenia kopii Materiału Redakcyjnego do pamięci trwałej komputera, w zakresie w jakim jest to niezbędne dla wytworzenia egzemplarzy Materiału Redakcyjnego zgodnie z pkt. b) poniżej;
b) wytworzenia egzemplarzy Materiału Redakcyjnego techniką drukarską w celu ich jednorazowego wprowadzenia do obrotu w ramach egzemplarzy dziennika lub czasopisma, zgodnie z pkt. c) poniżej;
c) jednorazowego wprowadzenia do obrotu wytworzonych egzemplarzy Materiału Redakcyjnego w ramach wprowadzania do obrotu egzemplarzy dziennika lub czasopisma, w nakładzie nieprzekraczającym 30 tys. egzemplarzy.

§ 4
Procedura udzielania standardowych licencji

1. Korzystanie z Materiałów Redakcyjnych na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie wymaga nabycia licencji oraz wniesienia opłaty licencyjnej.

2. W celu nabycia licencji na korzystanie z Materiału Redakcyjnego w zakresie opisanym w § 3 powyżej, podmiot zainteresowany wypełnia stosowny formularz kontaktowy, dostępny na stronach internetowych Serwisu Samorządowego PAP (link), w którym:

a) podaje swoje dane (imię, nazwisko, nazwę firmy, siedzibę, formę prawną prowadzonej działalności, adres e-mail, NIP);
b) wskazuje Materiał Redakcyjny, który chce wykorzystać;
c) wskazuje cel i sposób jego wykorzystania w szczególności ze wskazaniem adresu URL portalu internetowego/tytułu dziennika lub czasopisma, w którym ma nastąpić wykorzystanie.

3. W terminie 3 dni od dnia otrzymania od PAP stosownej faktury VAT Licencjobiorca wnosi przelewem, na wskazany na fakturze numer rachunku bankowego, jednorazową opłatę licencyjną w wysokości 300 zł netto (słownie: trzysta złotych) za każdy opisany w § 3 powyżej rodzaj licencji standardowej. Kwota netto opłaty licencyjnej powiększoną zostanie o obowiązującą w dacie wystawienia faktury VAT stawkę podatku od towarów i usług.

4. W przypadku, w którym podmiot zainteresowany jest nabyciem licencji niestandardowej, której zakres wykracza poza ramy określone w § 3 powyżej, jej warunki będą każdorazowo uzgadniane w drodze stosownych negocjacji. W celu nabycia takiej licencji należy się skontaktować z Działem Sprzedaży PAP tel. (22) 509 2225, e-mail PAP@pap.pl, fax (22) 509 2272.

5. PAP zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia licencji na korzystanie z Materiału Redakcyjnego w przypadku, w którym nie dysponuje w stosunku do Materiału Redakcyjnego prawami własności intelektualnej w zakresie niezbędnym do jej udzielenia.

6. O odmowie udzielenia licencji standardowej z przyczyn określonych w ust. 5 powyżej PAP poinformuje zainteresowany podmiot wysyłając na wskazany przez niego w formularzu adres e-mail stosowną informację. Nastąpi to niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin od otrzymaniu wypełnionego formularza, chyba że PAP otrzyma zapytanie w dniu wolnym od pracy, wówczas odpowiedź zostanie udzielona najpóźniej w pierwszym dniu roboczym.

§ 5
Postanowienia końcowe

1. PAP przysługuje prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od chwili zamieszczenia na stronach Serwisu Samorządowego PAP, chyba że PAP określi inny termin ich wejścia w życie, nie wcześniejszy jednak niż dzień zamieszczenia na stronach Serwisu Samorządowego PAP.

2. Niniejsze Ogólne warunki udzielania licencji do Materiałów Redakcyjnych Serwisu Samorządowego PAP wchodzą w życie z dniem 22 kwietnia 2013 roku.
TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25