facebook RSS # #

23.01.2020 13:04

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2015-05-15 14:00       aktualizacja: 2015-05-17 16:00       
  A A A

Ryczałt na daczy. Rada decyduje o odbieraniu śmieci z działek letniskowych

Ryczałt  na daczy. Rada decyduje o odbieraniu śmieci z działek letniskowych
Odbiór śmieci zależy od woli rady gminy
Fot.www.pzd.pl
Od woli rady gminy zależy, czy objąć domki letniskowe systemem odbierania odpadów komunalnych - tłumaczy Ministerstwo Środowiska. Jeżeli jednak gmina się na to zdecyduje to musi uchwalić ryczałtową stawkę opłaty dla takich nieruchomości.

Resort opublikował na swojej stronie stanowisko, w którym przypomina najważniejsze zasady ponoszenia opłaty ryczałtowej w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Na jego wstępie ministerstwo wyjaśnia, że ustawa nie definiuje pojęcia domku letniskowego oraz nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W związku z tym wobec obu pojęć trzeba przyjmować znaczenie stosowane w języku potocznym.

Treść stanowiska Ministerstwa Środowiska:

Domki letniskowe nie służą do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkaniowych tylko do celów związanych z wypoczynkiem. Inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe stanowią dosyć otwartą kategorię nieruchomości, o zaliczeniu do której decydują pełnione funkcje - mieszczą się tu np. ogródki działkowe (zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40) podstawowymi celami rodzinnego ogrodu działkowego jest m.in. zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez umożliwianie prowadzenia upraw ogrodniczych).

Zasadniczo nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, nie są wykorzystywane do zamieszkiwania, tylko w celu czasowego przebywania w związku z wypoczynkiem.

Dlatego też są zaliczane do kategorii nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają na nich odpady komunalne. Istotne jest tu nie przeznaczenie nieruchomości (np. w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego), tylko faktyczne funkcje, jakie pełnią, faktyczny sposób ich wykorzystania.

Jeżeli nieruchomości te są wykorzystywane w celu zamieszkiwania - wówczas podpadają pod kategorię nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w stosunku do których gmina jest obowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych.

W takim też przypadku właściciel nieruchomości jest obowiązany ponosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stawek określonych dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a nie stawkę ryczałtową.

 Istotny dla powstania tego obowiązku jest bowiem stan faktycznego zamieszkiwania.

Należy zwrócić uwagę, że nowelizacja ustawy wprowadzona ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) daje możliwość ustalenia ryczałtowej stawki opłaty  od nieruchomości, na których są domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (nowo dodany art. 6j ust. 3b), z tym, że przepis ten dotyczy nieruchomości, w stosunku do których rada gminy podjęła uchwałę  o odbieraniu odpadów komunalnych na podstawie art. 6c ust. 2.

Zgodnie z art. 6c ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w stosunku do nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, gmina ma możliwość przejęcia odbierania odpadów komunalnych wytwarzanych na tych nieruchomościach (przy czym może też taką uchwałę podjąć w stosunku do wszystkich lub tylko niektórych kategorii nieruchomości).

Ponieważ nieruchomości z domkami letniskowymi i inne wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zasadniczo stanowią nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, od woli rady gminy zależy objęcie ich zorganizowanym przez gminę systemem odbierania odpadów komunalnych lub nie.

Jeżeli rada gminy podejmie na podstawie art. 6c ust. 2 uchwałę obejmującą te nieruchomości - jest obowiązana także uchwalić ryczałtową stawkę opłaty, dla takich nieruchomości
.

Jeżeli rada gminy takiej uchwały nie podejmie - właściciele tych nieruchomości są obowiązani do pozbywania się odpadów komunalnych zgodnie z zasadami określonymi w art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - poprzez zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W takim przypadku oczywiście właściciele nieruchomości nie składają deklaracji i nie wnoszą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, tylko płacą opłatę za usługę wykonywaną przez wybrany przez tegoż właściciela podmiot oraz są obowiązani posiadać dowody potwierdzające wykonanie tych obowiązków (umowa i dowody płacenia za usługi).

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy określa, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wyżej wymienione usługi (ceny ustalane przez przedsiębiorców nie mogą tego limitu przekroczyć).

Jeżeli właściciele tych nieruchomości nie korzystają z usług podmiotu odbierającego odpady komunalne, wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję, o której mowa w art. 6 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za odbieranie odpadów „zastępczo" przez gminę.

W przypadku objęcia przez gminę zorganizowanym przez nią systemem odbierania odpadów komunalnych nieruchomości z domkami letniskowymi i innych wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przez część roku, na gminie ciąży obowiązek podjęcia uchwały określającej ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Art. 6j ust. 3b i 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zawierają następujące wytyczne do ustalenia ryczałtowej stawki opłaty:

1) jest uchwalana za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

2) jest ustalana jako iloczyn średniej ilości odpadów powstających na nieruchomościach, o których mowa w ust. 3b, na obszarze gminy, wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2 (jest to stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności).

Wprowadzenie tego przepisu ma ułatwić ustalanie opłaty - ma ono mieć charakter ryczałtowy bez ustalania okresu przebywania na danej nieruchomości i faktycznego czasu wytwarzania odpadów na niej czy ustalania faktycznie wytworzonej ilości odpadów.

Przy ustalaniu średniej ilości odpadów wytwarzanych na nieruchomościach, o których mowa w art. 6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach należy uwzględnić treść obowiązującego w danej gminie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 tej ustawy. Określane w regulaminie wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmują:

1) rodzaj i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, przy uwzględnieniu:

a)  średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

2)    częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości.

W związku z podejmowaniem uchwały na podstawie art. 6j ust. 3b koniecznym może okazać się wprowadzenie niezbędnych zmian także w regulaminie.

I tak w przypadku ogrodów działkowych średnia ilość odpadów przeliczona na liczbę  pojemników może zostać ustalona z uwzględnieniem liczby działek i terenu ogólnego.

Zgodnie z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych przez rodzinny ogród działkowy należy rozumieć wydzielony obszar lub obszary przeznaczone na cele rodzinnych ogrodów działkowych, składające się z działek i terenu ogólnego, służące do wspólnego korzystania przez działkowców, wyposażone w infrastrukturę ogrodową.

Działka to podstawowa jednostka przestrzenna rodzinnego ogrodu działkowego, której powierzchnia nie może przekraczać 500 m2, służąca zaspokajaniu potrzeb działkowca i jego rodziny w zakresie prowadzenia upraw ogrodniczych, wypoczynku i rekreacji.

Istotą opłaty ryczałtowej jest ustalenie rocznej stawki za odebranie odpadów komunalnych z uwzględnieniem liczby niezbędnych do ich zebrania i odebrania pojemników ustalonych w oparciu o regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Oprac na podst. MŚ

mp/Serwis Samorządowy PAP
 
KOMENTARZE: 4 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2016-03-03 18:13:21
levy: Też mam działkę podlegającą pod ZGR Płock. Opłata była 16zł i zadeklarowałem od wiosny do jesieni. 16 stycznia przysłali pismo, że opłata wzrasta do 18 zł i nic nie trzeba robić tylko więcej płacić. Wczoraj dostałem wezwanie do złożenia nowej deklaracji, którą niby powinienem złożyć do końca stycznia :) z postraszeniem o konsekwencjach jak się nie wyrobię w ciągu 7 dni. Zadzwoniłem dzisiaj do Pani której numer był podany pod tymi groźbami z pytaniem skąd te dwie wykluczające się informacje. Powiedziała mi, że jako właściciel działki powinienem na bieżąco śledzić wszystkie związane z nią ustawy/uchwały itp :). Deklarację muszę złożyć ze względu na zwiększenie przez nich opłaty (o której nie poinformowali w jakikolwiek sposób, moje dane się nie zmieniły, a tylko w takim przypadku miałem składać nową deklarację). Na dodatek w nowej deklaracji dodali pole w którym wskazujemy pracodawcę (żeby wiedzieli gdzie ściągnąć jak ktoś nie zapłaci :), oni nie czują się w obowiązku poinformować o bzdurnie wyliczonej naciąganej opłacie 7x240litrów na działkę, ale podatnik musi ułatwić im ściąganie kasy). Uczciwe gminy potrafiły wyliczyć to racjonalnie np. cieszyn: segregowane 46zł, niesegregowane 56,80 zł za rok dla działek. Jednak idioci jak się dorwą do zarządzania to mamy takie kwiatki, że spędzając trochę czasu latem i weekendy na działce wychodzi że zużywamy ponad 2 razy więcej śmieci niż cały rok śmiecąc w miejscu w którym mieszkamy. Na dodatek wydawali na działki pojemniki 120 litrowe, a do obliczeń wzięli 240 (razy siedem) :). Ech, dać im tylko możliwość to się poślinią i wydymają co się da.
 
2016-02-29 20:53:47
bil: Posiadam działkę z domem niezamieszkałym tylko rekreacja weekendowa Gmina Radziechowy- Wieprz koło Żywca radni zdecydowali że pieniążki można wyciągnąć ok 360zl śmieci segr, 430zl niesegr.Przez ostatnie lata było tylko wybrane miesiące ale było im mało,dodać muszę że mimo że kasę płaciłem to śmieci zabierałem ze sobą do domu (tam też płacę pełną opłatę)śmieciarzy nigdy nie spotkałem ani oni śmiecia najmniejszego ode mnie nie widzieli.Czy ktoś zna sposób na takie draństwo, czy uwaga w tvn może pomoże nagłośnić takie naciąganie w świetle prawa.Pozdrawiam radnych takich gmin.
 
2016-02-28 11:31:33
emeryt: Je stem wlascicielem domku mieszkalnego w gminie Czerwik nad Wisla.Niedawno dostałem wezwanie od złodziejskiego tworu "Zwiazku Gmin Regionu Plockiego"o wypelnienie nowej deklaracji-ryczałtowej 525 zl.rocznie,do tej pory placilem po 16 zl.od pojemnika przez 6-miesiecy.Uwazam,ze te złodziejskie-biurokratyczne twory powinny zostać zlikwidowane tylko kto tego dokona w tym dzikim kraju?
 
2015-09-01 14:48:33
Czupur: Następny podatek, złodziejskie nasienia, ci radni przy korytach mają wszystkich podatników w dupie. Aby tylko wydrzeć kasę. zabiorą i fotoradary to odbiją sobie na śmieciach. Z tym, że teraz nie zapłacą bezpośrednio upolowani, ale wszyscy, którym się lepiej powiodło i mają działkę. Wszystko jedno komu ukraść. Chociaż to nie kradzież, bo sami im zaniesiemy w zębach.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25