facebook RSS # #

18.01.2018 04:33

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2013-07-17 16:35       aktualizacja: 2013-07-18 17:29
  A A A

Rada na wójta. Obniżenie poborów szefa gminy musi być należycie uzasadnione

Rada na wójta. Obniżenie poborów szefa gminy musi być należycie uzasadnione
Fotolia

Radni mogą obniżyć wójtowi pensję, ale pod warunkiem, że uchwała będzie uzasadniona. Nieudzielenie absolutorium nie wystarczy.


 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie unieważnił uchwałę rady gminy obniżającą wynagrodzenie wójta w trakcie kadencji. Stwierdził, że radni nie dopełnili obowiązku wyczerpującego uzasadnienia swojej decyzji.


Jak podkreślił sąd, choć zmiana wynagrodzenia wójta w zależności od oceny jego pracy leży w kompetencjach rady gminy, uchwała w przedmiocie obniżenia pensji wójta powinna zawierać uzasadnienie pozwalające na weryfikację jej legalności. W przeciwnym razie pozostaje w sprzeczności z zasadami wyrażonymi w konstytucji.


Argumentem przywołanym przez radnych w uzasadnieniu uchwały był fakt, iż rada gminy nie udzieliła wójtowi absolutorium za lata 2010 i 2011. Sąd jednak uznał tę przesłankę za niewystarczającą, a ograniczenie się do tak ogólnego stwierdzenia - za noszące znamiona arbitralności i dowolności.


Radni nie wskazali bowiem w jakich obszarach działalności zarzucają wójtowi niecelowość i nierzetelność realizacji gminnego budżetu. Nie przywołali jakkolwiek ocen, nie podali, których z zaplanowanych istotnych dla wspólnoty zamierzeń szef gminy nie zrealizował lub w jakich przypadkach nienależycie wydatkował środki z budżetu gminnego.


Zdaniem sądu miało to o tyle znaczenie, że skarżący uchwałę wójt - w opozycji do argumentacji rady gminy - przywołał sprawozdania za lata 2010 i 2011 pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową.


Dlatego - według sądu – należałoby nie tylko szczegółowo przywołać motywy podjęcia uchwały, umożliwiające analizę toku rozumowania rady gminy, ale także odpowiednio udokumentować uchwałę. Stworzyłoby to możliwość oceny pojawienia się faktycznych podstaw zasadności obniżenia wynagrodzenia wójta.


Natomiast brak uzasadnienia takiej uchwały, bądź posłużenie się jedynie ogólnymi stwierdzeniami na poparcie podjętego rozstrzygnięcia, w ocenie sądu naraża samorządowy organ uchwałodawczy na zarzut arbitralności, podjęcia "decyzji politycznej", oderwanej od rzeczywistej oceny pracy wójta gminy.


WSA podkreślił, że wymóg działania na podstawie prawa, w połączeniu z zasadą zaufania, rodzi po stronie organów władzy publicznej obowiązek argumentowania jej rozstrzygnięć.


 Uzasadniając wyrok dodał, że wymóg motywowania uchwał rady gminy jest też elementem zasady jawności działania władzy publicznej. Natomiast działanie organu władzy publicznej mieszczące się w określonych prawem kompetencjach, ale noszące znamiona arbitralności i niepoddające się kontroli i nadzorowi, nie może być zdaniem sądu uznane za zgodne z prawem.


 Tym bardziej, że podobne rozstrzygnięcie wywołują daleko idące skutki prawne w sferze stosunku pracy, który dodatkowo w tym zakresie jest kształtowany jednostronnie.


Sąd podzielił natomiast stanowisko sformułowane w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 listopada 2004 r. (sygn. akt OSK 873/04), który stwierdził, że odebranie radzie gminy możliwości zmiany wynagrodzenia wójta w zależności od ilości i jakości świadczonej przez niego pracy, podważałoby jej kompetencje.

Wyrok nie jest prawomocny.


Wyrok WSA z dnia 28 czerwca 2013 r., II SA/Wa 755/13


/kic/Seriws Samorządowy PAP
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich     Związek Powiatów Polskich

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25