facebook RSS # #

13.12.2019 15:07

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-06-03 15:35       aktualizacja: 2019-06-03 15:46
  A A A

WPF do reformy. MF: od 2020 r. wieloletnia prognoza finansowa JST według nowego wzoru

WPF do reformy. MF: od 2020 r. wieloletnia prognoza finansowa JST według nowego wzoru
Fot. PAP Samorząd
O 20 pozycji skurczy się wzór wieloletniej prognozy finansowej JST – zakłada projekt nowego rozporządzenia w tej sprawie przygotowany przez resort finansów.  

Opublikowany na stronie RCL projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego zakłada przede wszystkim zmniejszenie ilości pozycji wykazywanych w tych dokumentach. 

Jak tłumaczą autorzy projektu, wieloletnie analizy tych dokumentów wykazały, że niektóre ze szczegółowych danych tam prezentowanych charakteryzują się dużą zmiennością i szybko się dezaktualizują, bądź dotyczą wąskiej grupy samorządów. Dodatkowo, jak podkreślono w uzasadnieniu projektu, „obowiązek wyliczania dość szczegółowych pozycji prognozy w perspektywie wieloletniej skutkuje koniecznością dokonywania częstych zmian wieloletniej prognozy finansowej”. 

W efekcie MF zaproponowało, aby z nowego wzoru wieloletniej prognozy finansowej zniknęły m.in. szczegółowe dane dotyczące kwot spłat zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej przejęte na podstawie poprzedniej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (część z tych danych można uzyskać na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów). Ponadto z WPF-ów wypadną dane dotyczące finansowania projektów UE wynikających wyłącznie z już zawartych umów o dofinansowanie (pozostawiono finansowanie ze środków UE bez podziału na umowy zawarte i planowane).

W rezultacie nowy wzór WPF, po uwzględnieniu pozycji wynikających z konieczności dostosowania do rozwiązań zawartych w nowelizacji ustawy o finansach publicznych zawierać będzie mniej o 20 pozycji niż wzór dotychczasowy.

Jednoczesnie w porównaniu do dotychczasowego stanu prawnego – wzór WPF uzupełniono o wiersze dotyczące wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy oraz spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka zaciągniętych po 1 stycznia 2019 r., w tym dokonywanej w formie wydatków bieżących.

Nowe terminy

Projektowana regulacja wprowadza zmiany w harmonogramie przekazywania Ministrowi Finansów wieloletnich prognoz finansowych przez regionalne izby obrachunkowe (RIO).

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami RIO są zobowiązane do przekazywania samorządowych WPF-ów wraz z wynikami rozstrzygnięć nadzorczych w terminach do dnia 10 marca, 5 maja, 5 sierpnia, 5 listopada w odniesieniu do WPF wynikających z uchwał i zarządzeń organów JST, otrzymanych odpowiednio do dnia 1 lutego, do ostatniego dnia pierwszego, drugiego i trzeciego kwartału roku budżetowego. 

W efekcie resort finansów otrzymuje te dane z ponad miesięcznym opóźnieniem. Dlatego w nowym rozporządzeniu zaproponowano, aby RIO przekazywały WPF-y w terminie do 5 dni roboczych od dnia wydania rozstrzygnięć nadzorczych.

Nowa WPF od 2020 r. 

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, a przepisy w zakresie nowego wzoru WPF mają mieć zastosowanie po raz pierwszy do projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej, przedstawianego wraz z projektem budżetu na rok 2020.

Podstawowym celem wprowadzenia, począwszy od 2011 r. wieloletniej prognozy finansowej, było umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego planowania gospodarki finansowej w długookresowej perspektywie. Z biegiem czasu w celu usprawnienia monitorowania sytuacji finansowej samorządów i zwiększenia zakresu informacji o ich prognozowanej sytuacji finansowej wprowadzono jednolity wzór WPF. Ustawa o finansach publiczny w art. 226 ust. 1 określiła, że wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna.

mp/

TAGI: FINANSE
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25