facebook RSS # #

19.02.2020 13:47

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-09-09 23:33       aktualizacja: 2019-09-10 12:04
  A A A

Kongres tuż. Za nieco ponad tydzień odbędzie się XIX Kongres Gmin Wiejskich RP

Kongres tuż. Za nieco ponad tydzień odbędzie się XIX Kongres Gmin Wiejskich RP
Fot. PAP/J.Kaczmarczyk
Kilkuset wójtów i burmistrzów, dziesiątki wystąpień ekspertów, samorządowców i przedstawicieli rządu – tak zapowiada się kolejny Kongres Gmin wiejskich RP. Jedno z największych dorocznych spotkań samorządowców rozpocznie się już za nieco ponad tydzień. 

W dniach 18/19 września 2019r. w  Hotelu Ossa Congress & SPA**** Ossa 1, Gmina Biała Rawska odbędzie się XIX Kongres Gmin Wiejskich. Główną osią dyskusji tegorocznego Kongresu będzie szeroko pojęta tematyka ochrony środowiska.

W spotkaniu zadeklarowały udział setki przedstawicieli gmin: wójtów, burmistrzów, przewodniczących rad, skarbników. Minister Środowiska objął Kongres honorowym patronatem. Udział swój potwierdził: Henryk Kowalczyk, Minister Środowiska, Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Poniżej szczegółowy program wydarzenia.

18 września 2019 r. (środa)
Godz. 11:00

Otwarcie Kongresu:

- Wystąpienie Krzysztofa Iwaniuka Przewodniczącego ZGWRP
- Wystąpienie wprowadzające Henryka Kowalczyka Ministra Środowiska
- Wystąpienie Jana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wystąpienia tematyczne połączone z debatą
Godz. 12:00 – 15:00

I. Odnawialne źródła energii, ochrona powietrza, gospodarka niskoemisyjna, inteligentna gmina
(prowadzenie: Dominik Szymański – Abrys, Mirosław Lech - ZGWRP).

1. Udział OZE w bilansie energetycznym Polski, stan i wyzwania. Nowelizacja ustawy o OZE, kierunki
zmian i ich wpływ na samorządy (przedstawiciel ME)
2. Nowe ramy prawne i finansowe UE na lata 2021-2030 na rzecz rozwoju OZE na wsi i w rolnictwie
(Grzegorz Wiśniewski Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej)
3. Program „Czyste powietrze”, zadania Państwa i samorządów. Finansowanie i pomoc dla
przedsięwzięć OZE i ochrony powietrza, aktualne i planowane programy wsparcia finansowego
(Henryk Kowalczyk Minister Środowiska, Artur Michalski - Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW)
4. Budownictwo pasywne – wpływ na poprawę stan środowiska, zmniejszenie kosztów energii
poprzez zastosowanie OZE i inteligentnych rozwiązań (przedstawiciel Wielkopolskiego
Przedsiębiorstwa Inżynierii Przemysłowej)

II. Gospodarka wodna, ochrona wód i zagospodarowanie ścieków komunalnych (prowadzenie: Piotr
Talaga – Abrys, Dariusz Kubus – ZGWRP)

1. Wyzwania w gospodarce wodnej w Polsce. Nowe Prawo wodne: zadania dla samorządów (Joanna
Kopczyńska Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym)
2. Opłaty za korzystanie z wód (przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie).
3. Dyrektywa w sprawie jakości wody do picia oraz kierunki zmian w zakresie nowelizacji ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Agnieszka Kosińska,
Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia ludności w wodę oraz pani Sylwia Taszarek, starszy specjalista -
Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej MGWiŻŚ).
4. Wyzwania w zakresie likwidacji białych plam w racjonalnym zagospodarowaniu ścieków na
terenach wiejskich (Anna Klisowska, Naczelnik Wydziału Ochrony Wód MGWiŻŚ).

Dyskusja z udziałem uczestników
Przesłanie Henryka Kowalczyka, Ministra Środowiska, do Wójtów, Burmistrzów w sprawie pomocy polskim repatriantom.

Godz. 15:00 – 16:00 przerwa na obiad.
Godz. 16:00 – 18:30

III. Panele dyskusyjne:

Panel A: Jak zmniejszyć koszty energii na obszarach wiejskich i poprawić stan środowiska na wsi:
odnawialne źródła energii, ochrona powietrza, inteligentna gmina. (wspólna moderacja: Dominik
Szymański – Abrys, Mirosław Lech - ZGWRP).
- Koszty energii elektrycznej i koszty ciepła dla mieszkańców gmin z obszarami wiejskimi i rolnictwa:
- które OZE mają aktualnie największy potencjał na obszarach wiejskich a które obniżają
ceny energii elektrycznej i ciepła? Jakie instrumenty wsparcia OZE służą mieszkańcom wsi
i rolnictwu (Grzegorz Wiśniewski Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej)
- jak ograniczyć koszty zakupu energii – centra usług wspólnych, grupy zakupowe (Henryk Kowalczyk
Minister Środowiska, przedstawiciel Pomorskiej Grupy Kapitałowej)
- Źródła energii wzbogacające miks energetyczny – podejście tradycyjne i nowe koncepcje:
- biogazownie wykorzystujące odpady komunalne i osady z oczyszczalni ścieków oraz
biomasę, biometan (Jakub Pulka – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – tbc)
- fotowoltaika i nowe technologie w energetyce wiatrowej (Grzegorz Wiśniewski Prezes
Instytutu Energetyki Odnawialnej).
- współpraca z podmiotami komercyjnymi (termomodernizacja, modernizacja ciepłowni,
kogeneracja) (przedstawiciel Krajowej Agencji Poszanowania Energii).
- jak włączyć frakcję energetyczną w odpadach komunalnych do pracy w lokalnych
zakładach energetyki cieplnej? (przedstawiciel Pomorskiej Grupy Kapitałowej)
- Samodzielność energetyczna gmin. Zarządzanie energią na poziomie lokalnym:
- energetyka prosumencka (przedstawiciel ME).
- spółdzielnie energetyczne i klastry energii (Jarosław Wiśniewski, Zastępca Dyrektora
Departamentu Gospodarki Ziemią MRiRW).

Dyskusja z udziałem uczestników Kongresu.

Panel B: Wodne dylematy (wspólna moderacja: Piotr Talaga, z-ca redaktora Przeglądu Komunalnego,
Dariusz Kubus – ZGWRP).

- Skuteczne i przemyślane rozwiązania instytucjonalne realizacji zadania własnego gmin wiejskich
z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz
gospodarowania nieczystościami ciekłymi (czy razem to taniej i efektywniej – współpraca
międzygminna, ograniczenia dla zbiorczych systemów kanalizacyjnych, przejęcie przez gminę
zadań właścicieli nieruchomości dotyczących opróżniania zbiorników bezodpływowych)
(przedstawiciel Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.)
- Możliwości finansowania zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (Ewa Kamińska Dyrektor
Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW, przedstawiciel Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt
Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.).
- Gospodarowanie wodami wobec zagrożeń powodziowych i suszy (przeciwdziałanie powodziom,
plan przeciwdziałania skutkom suszy, retencja) (Joanna Kopczyńska Zastępca Prezesa Wód
Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym).
- Programy wsparcia i pomoc finansowa w gospodarowaniu wodami (Joanna Gierulska, Dyrektor
Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW). przedstawiciele MGWiŻŚ i „Wód Polskich).
Dyskusja z udziałem uczestników Kongresu.

Godz. 20.00 Uroczysta kolacja. Gwiazda wieczoru - Robert Janowski z programem JANOWSKI PROJEKT -
„PRZEBOJOWY KONCERT”.

19 września 2019 r. (czwartek)
Godz. 9:30 – 12:30

Przywitanie i wprowadzenie osób występujących – Krzysztof Iwaniuk Przewodniczący ZGWRP

I. Gospodarowanie odpadami komunalnymi - wprowadzenie

1. Gospodarka odpadami komunalnymi, wyzwania dla państwa i samorządów, nowa rzeczywistość
po zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jak skutecznie osiągnąć cele
Gospodarki w Obiegu Zamkniętym? (Henryk Kowalczyk Minister Środowiska)
2. Monitorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi – (Paweł Ciećko Główny Inspektor
Ochrony Środowiska).

II. Debaty o organizacji i ekonomice gospodarowania odpadami komunalnymi:

1. Organizacja gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi. (moderator Piotr
Talaga, z-ca redaktora Przeglądu Komunalnego)
- Gospodarowanie odpadami komunalnymi, nowe zadania – samorządowy punkt widzenia.
(Maciej Kiełbus Kancelaria Dr Krystian Ziemski&Partners ).
- Czy segregacja odpadów jest wymysłem czy też nakazem chwili i potrzebą dla środowiska?
(Magda Gosk Dyrektor Departamentu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi).
- Wsparcie dla samorządów w organizacji procesów gospodarowania odpadami komunalnymi.
(Dominik Bąk Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW, Jarosław Roliński Dyrektor Departamentu
Ochrony Ziemi NFOŚiGW).
- Razem czy osobno? Związki i porozumienia w gospodarowaniu odpadami komunalnymi.
Samofinansowanie gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi, realizm czy
fikcja? (Maciej Kiełbus Kancelaria Dr Krystian Ziemski&Partners).
- Niestandardowe a efektywne metody postępowania w procesie segregacji i zbiórki odpadów
komunalnych. (Marcin Chełkowski Prezes Zarządu IVW Polska sp. z.o.o, Krzysztof Bartuzi
Sekretarz Gminy Końskowola).
- Edukacja w gospodarowaniu odpadami komunalnymi i jej wpływ na efektywność gminnych
systemów. (Małgorzata Masłowska-Bandosz, Abrys).

2. Ekonomika gospodarowania odpadami komunalnymi. (moderator Piotr Talaga, z-ca redaktora
Przeglądu Komunalnego).
- Czy zagospodarowanie odpadów komunalnych musi być tak drogie i czy istnieje akceptowalna
granica opłat wnoszonych przez mieszkańców? (Krzysztof Bołanda – członek Zarządu KIGO,
Piotr Szewczyk – szef Rady RIPOK).
- Rozszerzona odpowiedzialność producentów (ROP). Czy system kaucyjny może wspomóc
efektywność segregacji i selektywnej zbiórki? (Krzysztof Kawczyński – Krajowa Izba
Gospodarcza).
- Jak stworzyć rynek surowców wtórnych wspomagający gospodarkę odpadami komunalnymi?
(Łukasz Sosnowski ekspert gospodarki o obiegu zamkniętym).
- Czy redukcja kosztów funkcjonowania gminnych systemów gospodarowania odpadami
komunalnymi jest możliwa. (Dorota Zmarzlak Wójt Gminy Izabelin).
Dyskusja z udziałem uczestników Kongresu.
Godz. 13:00 – 14:30

Specjalna debata o gminnych finansach:

1. Wprowadzenie do debaty (Krzysztof Iwaniuk Przewodniczący ZGWRP)
2. Raport o stanie finansów gmin wiejskich (Mariusz Gołaszewski – Aesco, Bernard Sabura ZGWRP)
3. Wystąpienia przedstawicieli ogólnopolskich organizacji samorządowych – ocena finansów
samorządów terytorialnych w ujęcie miasteczek i miast, metropolii, powiatów i województw.
4. Wystąpienie Ministra Finansów (tbc)
5. Wystąpienie Ministra Edukacji Narodowej (tbc)
6. Dyskusja z udziałem uczestników Kongresu.
7. Rekomendacje na rzecz poprawy sytuacji finansowej gmin wiejskich.

Szersze informacje uzupełniające tematykę debat Kongresowych będą dostępne również w:

- punktach informacyjnych kilku resortów i instytucji,
- zakresie porad prawnych dotyczące między innymi rozliczeń Vat w gminach, podatku od nieruchomości,
schematów podatkowych, najnowszych zmian w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach,
roli i zadań Przewodniczącego Rady Gminy związanych ze zmianami ustawy o samorządzie gminnym, itp.,
w punkcie Kancelarii Dr Krystian Ziemski&Partners
- w zakresie porad finansowych dedykowanych gminom z obszarów wiejskich w punkcie firmy Aesco.  

 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25