facebook RSS # #

23.06.2018 11:48

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-06-08 14:13       aktualizacja: 2017-06-08 14:25       WIADOMOŚCI
  A A A

Antyodor bez daty. Resort środowiska uzgadnia metodykę oceny zapachowej jakości powietrza

Antyodor bez daty. Resort środowiska uzgadnia metodykę oceny zapachowej jakości powietrza
Serwis Zdrowie PAP
Nadal nie wiadomo kiedy rząd przedstawi projekt tzw. ustawy antyodorowej. "Pracujemy nad informacją dotyczącą metodyki oceny zapachowej jakości powietrza" - poinformował wiceminister środowiska.

W odpowiedzi na poselską interpelację dotyczącą planowanego terminu wejścia w życie prawa, które pozwoli na skuteczną ochronę przed uciążliwością zapachową wiceminister Andrzej Szweda-Lewandowski poinformował, że nie jest w stanie określić dokładnej daty wejścia w życie przepisów w tym zakresie.

„Ze względu na złożoność tematyki obecnie w resorcie środowiska przygotowywany jest materiał informacyjny odnoszący się do przyjętej w projekcie ustawy metodyki oceny zapachowej jakości powietrza" - stwierdził Szwenda-Lewandowski. Dodał, że dopiero po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji rozwiązania przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów projekt ustawy antyodorowej zostanie skierowany do konsultacji wewnątrzresortowych, a następnie zostanie zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Jednocześnie wiceminister zwrócił uwagę, że prace nad prawnym uregulowaniem problematyki uciążliwości zapachowej są od wielu lat podejmowane także w całej Unii Europejskiej. „Wieloaspektowość tego problemu powoduje jednak, że do chwili obecnej nie ma jednolitego prawodawstwa unijnego w tym zakresie, w formie dyrektywy lub wytycznych. Istotnym jest fakt, że prawo Unii Europejskiej w zakresie ochrony powietrza nie obejmuje zagadnień z zakresu przeciwdziałania uciążliwościom zapachowym, pozostawiając poszczególnym państwom członkowskim dowolność działania" - dodał wiceminister.

Zdaniem Szwendy-Lewandowskiego problem uciążliwości zapachowej jest poważny, zarówno w skali lokalnej jak i ogólnokrajowej, o czym świadczy ponad 1200 skarg i wniosków z zakresu uciążliwości zapachowej rozpatrzonych przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska w 2016 r.

Najwięcej skarg dotyczyło m.in. eksploatacji oczyszczalni ścieków, wykorzystywania komunalnych osadów ściekowych w rolnictwie bez zachowania odpowiednich wymagań ochrony środowiska oraz nieprzestrzegania przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu jak również zasad dobrej praktyki rolniczej przy nawożeniu gnojowicą. Skargi dotyczą także nieprawidłowej eksploatacji ferm zwierząt, czy też zakładów przemysłowych oraz składowania lub unieszkodliwiania odpadów.

Wiceminister przypomniał, że wykorzystując istniejące prawodawstwo krajowe można już obecnie podejmować różne działania mające na celu ograniczenie uciążliwości zapachowej.

Wójt (burmistrz lub prezydent miasta) już obecnie w drodze decyzji może np. nakazać osobie fizycznej, której działalność negatywnie oddziałuje na środowisko, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko (art. 363 ustawy Prawo ochrony środowiska).

„Jednocześnie zgodnie z art. 154 ustawy - Poś organ ochrony środowiska może ustalić, w drodze decyzji, wymagania ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia" - zaznaczył wiceszef MŚ dodając, że w przypadku instalacji wymagających uzyskania pozwolenia, zgodnie z art. 188 ust. 3 pkt 3 ustawy - Poś w ramach pozwolenia organ ochrony środowiska może określić, o ile przemawiają za tym szczególne względy ochrony środowiska, działania, w tym środki techniczne mające na celu zapobieganie lub ograniczenie emisji. Jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który wydane jest pozwolenie również termin realizacji tych działań.

mp/

 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-06-09 11:28:02
yuds: Microsoft nie może sobie poradzić z rozpoznaniem zapachu, a nasi spece pracujom i majo wyniki ( :) ) Znowu staniemy się pośmiewiskiem dla świata. Dobra zmiano ogarnij się.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25