facebook RSS # #

18.06.2018 08:01

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-07-12 16:00       aktualizacja: 2017-07-12 13:24       WIADOMOŚCI
  A A A

Instruktaż pożyczki. Resort finansów przygotował informator o pożyczkach naprawczych dla JST

Instruktaż pożyczki. Resort finansów przygotował informator o pożyczkach naprawczych dla JST
Fot. Fotolia
Kiedy samorząd może ubiegać się o pożyczkę z budżetu państwa na postepowanie naprawcze, co powinien zawierać wniosek, jakie jest jej oprocentowanie? MF przygotowało informator o pożyczkach z budżetu państwa udzielanych jst w ramach postępowań naprawczych i ostrożnościowych.

W specjalnej publikacji ministerstwa finansów przypomina samorządom, że mogą im być udzielane pożyczki z budżetu państwa w związku z realizacja programu naprawczego. Pożyczki te są przewidziane w art. 224 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.). MF wyjasnia, że jednostce samorządu terytorialnego może być udzielona pożyczka z budżetu państwa, jeżeli (art. 1 ww. ustawy):
1) realizuje ona postępowanie naprawcze lub przystępuje do jego realizacji
oraz
2) z analizy programu postępowania naprawczego wynika, że jest wysoce prawdopodobne, że:
a) nastąpi poprawa sytuacji finansowej tej jednostki,
b) nastąpi poprawa skuteczności wykonywania jej ustawowych zadań,
c) na koniec roku, w którym spłacona ma zostać pożyczka, zachowane zostaną zasady określone w art. 242-244 (tj. równowaga pomiędzy wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi jst oraz dopuszczalny wskaźnik zadłużenia),
d) jednostka spłaci pożyczkę wraz z odsetkami. Ww. przepis stosuje się również do pożyczki udzielanej jst realizującej program postępowania ostrożnościowego lub przystępującej do jego realizacji.

Jednostki mogą realizować takie postępowanie, jeżeli zagrożenie wykonywania zadań publicznych powstało z przyczyn niezależnych od tej jednostki. Art. 240a ustawy wskazuje, że jst opracowuje i uchwala program postępowania naprawczego tylko na podstawie wezwania przez regionalną izbę obrachunkową. Wezwanie to kierowane jest do jst w przypadku stwierdzenia przez RIO, że w jednostce jednocześnie występuje:
- brak możliwości uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej lub budżetu jst
oraz
- zagrożenie realizacji przez jednostkę zadań publicznych.

Oznacza to, że tylko program naprawczy przyjęty w sposób określony w art. 240a ustawy o finansach publicznych może stanowić podstawę do ubiegania się o pożyczkę z budżetu państwa udzielaną w ramach postępowania naprawczego. Przy czym, zgodnie z art. 224 ust. 1 pkt 2 lit b ww. ustawy, w przypadku udzielenia pożyczki z budżetu państwa, okres w którym jednostka może nie zachowywać relacji wymaganych w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych, może zostać wydłużony do końca okresu spłaty pożyczki.

Art. 240a określa także niezbędną zawartość programu oraz ograniczenia  finansowe, jakie jst musi stosować w okresie realizacji postępowania. Wprowadza również zasadę, że postępowanie naprawcze jest uchwalane przez organ stanowiący jst na okres do 3 lat, a jego celem jest m.in. zachowanie relacji określonych w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych (tj. równowagi pomiędzy wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi jst oraz dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia).

Przepis art. 240a ustawy o finansach publicznych umożliwia uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej (WPF) oraz budżetu jst bez zachowania relacji z art. 242-244 w okresie realizacji programu naprawczego. Oznacza to, że sama realizacja programu naprawczego, który uzyskał pozytywną opinię RIO daje jst podstawę do uchwalenia budżetu i WPF bez zachowania ww. relacji. Pożyczka z budżetu państwa może, lecz nie musi być elementem programu naprawczego i w każdym przypadku należy zdecydować, czy jest właściwym rozwiązaniem dla jednostki.

Pożyczki z budżetu państwa powinny być udzielane jednostkom, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej i nie mają możliwości realizowania swoich ustawowych działań bez uzyskania wsparcia finansowego. Jednostka, ubiegająca się o pożyczkę z budżetu państwa, zgodnie z art. 224 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, składa do ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Minister Rozwoju i Finansów - MRiF) wniosek o udzielenie pożyczki. Do wniosku załącza się program postępowania naprawczego, dokumenty zawierające dane umożliwiające dokonanie bieżącej i prognozowanej oceny sytuacji finansowej tej jednostki oraz propozycje zabezpieczeń spłaty pożyczki.

Zawartość wniosku, wymagane załączniki, a także informacje dotyczące zabezpieczeń przyjmowanych przez MRiF przy udzielaniu pożyczek, są określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych (Dz.U. nr 257, poz. 1730). W paragrafie 2 tego rozporządzenia określono informacje, jakie powinny być zawarte we wniosku o udzielenie pożyczki, które pozwolą na identyfikację wnioskodawcy, ustalenie kwoty wnioskowanej pożyczki oraz proponowanego harmonogramu jej spłaty, jak również poznanie uzasadnienia ubiegania się o jej udzielenie. Paragraf 3 rozporządzenia zawiera wykaz dokumentów dołączanych do wniosku.

Dokumenty te powinny umożliwić m.in. dokonanie oceny obecnej i prognozowanej sytuacji ekonomiczno-finansowej wnioskodawcy. Jednym z dokumentów dołączanych do wniosku jest raport regionalnej izby obrachunkowej o stanie gospodarki finansowej jednostki sporządzany na podstawie art. 10a ustawy z dnia 7 paźdzniernika1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561).

Raport RIO jest sporządzany aby wskazać organom jst powtarzające się nieprawidłowości lub zagrożenia niewykonania ustawowych zadań. Kolejnym dokumentem dołączanym do wniosku jest uchwała organu stanowiącego jst (np. rady gminy, powiatu itd.) w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej jednostki. Prognoza ta musi m.in. pokazywać, że najpóźniej na koniec roku, w którym upływa termin spłaty pożyczki zostaną zachowane zasady określone w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych. Obowiązek jej sporządzenia wynika z treści art. 226 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto, z paragrafu 4 rozporządzenia wynika, że zabezpieczeniem spłaty udzielonej pożyczki są weksle własne in blanco lub akt notarialny o poddaniu się egzekucji. Zabezpieczenie musi obejmować co najmniej 100 proc. kwoty wierzytelności z tytułu umowy pożyczki (kwota pożyczki wraz z odsetkami).

MF podkreśla, że zgodnie z art. 224 ust. 2 ustawy o finansach publicznych pożyczka i odsetki nie podlegają umorzeniu. Ponadto, w przypadku niedokonania spłaty pożyczki w terminie określonym w umowie pożyczki, Minister Rozwoju i Finansów może potrącić niespłaconą kwotę pożyczki wraz z odsetkami z należnej subwencji ogólnej ustalonej dla tej jednostki samorządu terytorialnego. Oprocentowanie pożyczki wynosi 1 stopy redyskonta weksli w NBP, nie mniej jednak jak 3 proc. w skali roku.

W 2016 r. składy orzekające RIO wydały 18 opinii o programach postępowania naprawczego, w tym 3 opinie dla gmin, które ponowiły próbę przyjęcia programu spełniającego warunki z art. 240a ust. 3 i 4 uofp, 2 opinie dla gmin, które opracowały program naprawczy na kolejne lata, następujące po realizacji pierwszego programu i 6 opinii odnoszących się do aktualizacji i zmian wprowadzonych w już przyjętych programach (4 gmin i 1 powiatu), co pozostawało w związku z ubieganiem się o pożyczkę z budżetu państwa w trybie art. 224 ust. 1 uofp, a tym samym z możliwością przesunięcia okresu zachowania zasad z art. 242 - 244 na koniec roku, w którym upływa termin spłaty tej pożyczki.

mp/
TAGI: FINANSE
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25