facebook RSS # #

21.07.2018 11:59

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-08-08 12:16       aktualizacja: 2017-08-08 16:18       WIADOMOŚCI
  A A A

Więcej opieki. NIK o funkcjonowaniu placówek wsparcia dziennego

Więcej opieki. NIK o funkcjonowaniu placówek wsparcia dziennego
Fot. Fotolia
Tylko w 18 proc. gmin funkcjonują placówki wsparcia dziennego dla dzieci, tzw. świetlice środowiskowe – wynika z kontroli NIK.

Jak wynika z kontroli przeprowadzonej przez NIK, w latach 2013-2015 w ośmiu na 23 gminy spadła liczba placówek wsparcia dziennego dla dzieci. Głównym powodem był brak pieniędzy na zapewnienie właściwych warunków lokalowych i sanitarnych.

Izba podkreśla, że świetlice środowiskowe to ważny i potrzebny element systemu wspierania rodzin mających trudności. Główną przyczyną, dla której dzieci kierowane są do placówek, jest bezradność rodzin w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. W 2015 r. w skontrolowanych gminach tylko jedna piąta z 10,8 tys. dzieci z rodzin wieloproblemowych uczęszczała do świetlic środowiskowych.

Gminy, które nie utworzyły takich placówek na swoim terenie, wskazywały jako przyczynę brak środków finansowych. Argumentowały też, że na ich terenie działają świetlice szkolne. Tymczasem placówka wsparcia dziennego może mieścić się w budynku szkoły, nie pełniąc funkcji świetlicy szkolnej.

„Placówki zapewniają wychowankom wszechstronne wsparcie: począwszy od potrzeb podstawowych, jak opieka, bezpieczeństwo, wyżywienie, poprzez pomoc w nauce, wsparcie emocjonalne w sytuacjach trudnych, aż po ciekawe zajęcia rozwojowe. W efekcie, dzięki uczęszczaniu do placówek, dzieci lepiej się zachowują, lepiej uczą, lepiej radzą sobie w grupie rówieśniczej, a także odkrywają swoje silne strony, nabierają poczucia własnej wartość” – wskazuje NIK.

Badania przeprowadzone przez Najwyższą Izbę Kontroli pokazały też, że pozytywne efekty uczęszczania do placówek były dostrzegane i wskazywane przez same dzieci, ich rodziców i nauczycieli. Aż 92 proc. rodziców podopiecznych placówek było bardzo zadowolonych z pobytu dziecka w świetlicy, a 89 proc. osób stwierdziło, że ich dziecko bardzo chętnie uczęszcza do świetlicy. Nikt z ankietowanych nie wyraził niezadowolenie.

Z badań również wynika, że w opinii zdecydowanej większości rodziców, zachowanie ich dzieci poprawiło się, a 12 proc. z nich stwierdziło, że zachowanie „raczej się poprawiło”. Tylko w ocenie 14 proc. odpowiadających w zachowaniu ich dzieci nie zaszły żadne zmiany.

Dzieci, które wzięły udział w anonimowej ankiecie, stwierdziły, że są zadowolone z pobytu w placówkach, czują się tam bezpiecznie, otrzymują pomoc w nauce, uczą się ciekawych rzeczy, a także wiedzą, że mogą liczyć na pomoc, zarówno wychowawców, jak i kolegów i koleżanek.

Jak informuje NIK , tylko w 18 z 23 skontrolowanych placówek prowadzono zajęcia specjalistyczne, w tym w pięciu z nich nieregularnie (np. raz w miesiącu). Reszta placówek prowadzonych w formie specjalistycznej lub specjalistyczno-opiekuńczej nie zatrudniało specjalistów i nie prowadziło tego typu zajęć.

W siedmiu placówkach rodzice mogli korzystać z pomocy specjalistycznej, najczęściej w formie spotkań grupowych lub indywidualnych. Sześć z 23 świetlic miało informacje o dalszych losach swoich wychowanków.
NIK zaznaczyła, że niemal wszystkie (oprócz dwóch) skontrolowane świetlice i ogniska, pomimo braku ustawowego obowiązku, prowadziły regularne dożywianie dzieci.

Zdaniem NIK, władze lokalne nie przykładają wystarczającej uwagi do funkcjonowania placówek. W czterech gminach dokumenty programowe, stanowiące podstawę budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i pracy z rodziną, w ogóle nie uwzględniały działalności istniejących na ich terenie placówek wsparcia dziennego, w pozostałych gminach placówki takie ujęto jedynie hasłowo.

Izba podkreśla, że środki przeznaczane na funkcjonowanie skontrolowanych placówek nie zaspakajały w pełni potrzeb, przez co musiały one zrezygnować z części zaplanowanych działań.

Pomimo możliwości finansowania pracy placówek ze środków pochodzących z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu tylko siedem gmin pokrywało wydatki na działalność placówek w całości z takich środków, zaś w trzech gminach środki te nie były w ogóle przeznaczane na ten cel.

Tylko nieliczne samorządy podejmowały działania mające na celu rozbudowę istniejącej bazy placówek wsparcia dziennego. W dwóch gminach zwiększono liczbę miejsc w istniejących świetlicach, powstanie nowych placówek zaplanowano w dwóch innych gminach, zaś w dwóch kolejnych założono budowę nowych siedzib działających już placówek wsparcia dziennego.

kop/
TAGI: GMINA
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25