facebook RSS # #

18.06.2018 02:05

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-08-22 17:17       aktualizacja: 2017-08-23 13:16       WIADOMOŚCI
  A A A

Jawne życie wójta. Trwają prace nad projektem ustawy o jawności życia publicznego

Jawne życie wójta. Trwają prace nad projektem ustawy o jawności życia publicznego
Fot. PAP/L.Szymański
Przygotowywany jest projekt ustawy "o jawności życia publicznego"; możliwe, że we wrześniu opinia publiczna będzie mogła się zapoznać ze szczegółami tego projektu - zapowiedział we wtorek zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Maciej Wąsik.

Wąsik przypomniał we wtorek w telewizji internetowej "wPolsce.pl", że w styczniu br. minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński, zapowiedział zmianę prawa antykorupcyjnego w Polsce. Wąsik poinformował, że przygotowywany jest projekt ustawy "o jawności życia publicznego".

"Myślę, że niebawem, być może we wrześniu, opinia publiczna będzie mogła się zapoznać ze szczegółami tego projektu. Myślę, że będzie bardzo ciekawy, jeśli chodzi o nowe instrumenty, ale także nowe rozwiązania, które sprawią, że jawność życia publicznego w Polsce będzie większa, co w sposób oczywisty ogranicza korupcję" - powiedział Wąsik.

Dopytywany, czy działa tarcza antykorupcyjna skierowana w obóz rządzący, Wąsik powiedział: "Działa. Nie ma świętych krów. To nie jest tak, że +hulaj dusza, piekła nie ma+. CBA niezwykle dokładnie przygląda się pewnym zjawiskom. I mogę tutaj zapewnić, że nie będzie żadnego ulgowego traktowania swojego obozu politycznego".

W połowie stycznia minister, koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński razem z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą spotkał się z premier Beatą Szydło w ramach przeglądu resortów. W trakcie konferencji zapowiedział, że w ramach planu modernizacji służb specjalnych i nowych przepisów antykorupcyjnych powstaje ustawa "o jawności życia publicznego".

"Ten projekt będzie się odnosił do oświadczeń majątkowych wszystkich funkcjonariuszy publicznych. Chcemy ujednolicić w jednej ustawie wszystkie przepisy antykorupcyjne związane z obowiązkami, które nakładały poszczególne ustawy branżowe" - powiedział Kamiński.

Oświadczenia majątkowe samorządowców

Ustawy "samorządowe" nakładają obowiązek składania oświadczeń o stanie majątku m.in. na radnych, wójtów i jego zastępców, sekretarzy, skarbników, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, a także osoby wydające decyzje administracyjne "w imieniu wójta".

Radni składają oświadczenie przewodniczącemu rady. Oświadczania zastępcy wójta, osób wydających w jego imieniu decyzje administracyjne, sekretarza gminy czy skarbnika składane są do wójta. Natomiast przewodniczący rady i wójt (burmistrz, prezydent miasta) składają swoje oświadczenia wojewodzie.

Pierwsze oświadczenie, wg stanu na dzień objęcia stanowiska, należy dostarczyć w terminie 30 dni od dnia: złożenia ślubowania (przez radnego i wójta) powołania na stanowisko lub zatrudnienia. Kolejne deklaracje przedstawiane są każdego roku do 30 kwietnia, wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Ostatnie oświadczenie składane jest na dwa miesiące przed upływem kadencji (dotyczy radnego, wójta, burmistrza, prezydenta miasta), w dniu odwołania ze stanowiska, albo rozwiązania umowy o pracę. W tym przypadku obowiązuje stan na dzień zdarzenia uzasadniającego złożenia oświadczenia.

W razie niedotrzymania terminów, osoba zobowiązaną do złożenia oświadczenia majątkowego wzywana jest do niezwłocznego złożenia deklaracji. Otrzymuje na to dodatkowe 14 dni, które liczy się od dnia skutecznego dostarczenia wezwania.

Jeśli mimo upływu dodatkowego terminu oświadczenie nie zostanie złożone, skutkuje to wygaśnięciem mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta), radnego (gminy, powiatu, województwa).

Pozostałe osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia w samorządach wszystkich szczebli zostają pozbawione wynagrodzenia za okres od dnia, w którym oświadczenie powinno być złożone do dnia jego złożenia. Za zwłokę grożą im jednak surowsze sankcje.

Zgodnie z ustawą najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia, rada w drodze uchwały odwołuje skarbnika, a z pozostałymi osobami zostaje rozwiązana umowa o pracę.

Nowe przepisy ws. formularzy oświadczeń majątkowych samorządowców

Od 1 lipca 2017 r. obowiązują nowe regulacje ws. formularzy oświadczeń majątkowych samorządowców. Nowelizacja trzech rozporządzeń w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych samorządowców (na szczeblu gminy, powiatu i województwa) związana była z wejściem w życie ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

Ustawa zmieniła brzmienie przepisów o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim, rozszerzając informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym o nabycie od związku metropolitalnego mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu. Skutkowało to koniecznością zmiany rozporządzeń (w zakresie załącznika nr 1 część A pkt V oraz załącznika nr 2 część A pkt V). Znowelizowane przepisy weszły w życie z momentem utworzenia związku metropolitalnego, czyli 1 lipca.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP/Serwis Samorządowy PAP

mp/
 
KOMENTARZE: 13 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-08-26 14:03:11
urzędnik: osoby organizujące przetargi i zawierające umowy w imieniu gmin nie są zobowiązane do składania oświadczeń. Czas to zmienić. Z drugiej strony, czy może być skorumpowany urzędnik, który wydaje decyzje podlegające zaskarżeniu i kontroli?
 
2017-08-25 17:16:52
OldestWoman: Do suweren-sponsor: proponuję, żeby oświadczenia majątkowe składały wszystkie osoby pobierające 500 plus. To miesięczne "wynagrodzenie" za posiadanie dzieci jest często wyższe niż zarobki szeregowego urzędnika i też pochodzi ze "środków publicznych". Niech pięćsetplusy wykażą na jakie cele środki te przeznaczyli. Nie uważasz? Tak rodzą się absurdy.
 
2017-08-25 09:38:36
Basia: Kiedy rozpoczną się prace nad ograniczeniem kadencji wójtów, burmistrzów prezydentów .... Mieszkańcy na to czekają.
 
2017-08-25 02:12:13
MB: Ja tam chętnie bym takie oświadczenie złożył.
§ 13. Funkcjonariuszem publicznym jest:
1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
2) poseł, senator, radny,
2a) poseł do Parlamentu Europejskiego,
3) sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy,
4) osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych,
5) osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe,
6) osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej,
7) funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej,
8) osoba pełniąca czynną służbę wojskową, z wyjątkiem terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie,
9) pracownik międzynarodowego trybunału karnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe.

"Interpretacja Trybunału Konstytucyjnego
Wskazać także należy, iż Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku z 20 marca 2006 r. (sygn. akt K. 17/2005; LexPolonica nr 402772). wydanym na tle ustawy o dostępie do informacji publicznej, przyjął, że ustalenie tego, czy funkcja sprawowana przez określona osobę, jest funkcją publiczną, powinno odnosić się do badania, czy osoba ta w ramach instytucji publicznej realizuje w pewnym zakresie nałożone na tę instytucję zadanie publiczne. Chodzi zatem o podmioty, którym przysługuje co najmniej wąski zakres kompetencji decyzyjnej w ramach instytucji publicznej. Trybunał podkreślił, iż nie każdy pracownik takiej instytucji będzie tym funkcjonariuszem, którego sfera chronionej prywatności może być zawężona z perspektywy uzasadnionego interesu osób trzecich, realizującego się w ramach prawa do informacji. Podejmując próbę wskazania ogólnych cech, jakie będą przesądzały o tym, ze określony podmiot sprawuje funkcję publiczną, można. zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, bez większego ryzyka błędu uznać, iż chodzi o takie stanowiska i funkcje, których sprawowanie jest równoznaczne z podejmowaniem działań wpływających bezpośrednio na sytuację prawną innych osób lub łączy się co najmniej z przygotowywaniem decyzji dotyczących innych podmiotów. Spod zakresu funkcji publicznej wykluczone są zatem takie stanowiska, choćby pełnione w ramach, organów władzy publicznej, które mają charakter usługowy lub techniczny.

Zdaniem sądu czynności usługowe lub techniczne, które wskazuje Trybunał jako dystynkcję między osobami pełniącymi funkcje publiczne, a osobami, które funkcji takich nie pełnią, odnosić należy do zadań niemających władczego charakteru, a sprawowanych np. przez kierowców, osoby sprzątające, portierów, pracowników ochrony, serwis techniczny.

W kontekście przedstawiony poglądów i regulacji prawnych, nie sposób uznać, że kierownicy departamentów, kancelarii, wydziałów, biur oraz zespołów zatrudnieni w Urzędzie Marszałkowskim, pełnić mogą czynności, które są czynnościami "wyłącznie usługowymi" w rozumieniu wyżej przedstawionym. Podstawową rolą kierowników wymienionych jednostek organizacyjnych jest "przygotowywanie rozstrzygnięć i opracowywanie wstępnych wersji dokumentów (projektów), które dopiero są weryfikowane i akceptowane przez dyrektora i zarząd województwa". Z powyższego określenia wynika więc niezbicie, że rola kierowników wskazanych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego - odnosi się do "przygotowywania decyzji", a wiec wstępnego zredagowania rozstrzygnięcia (czynności) o władczyni charakterze. Wskazane osoby mają, co najmniej "nieznaczny" wpływ na decyzje podejmowane przez Urząd, w którym są zatrudnione. Jak wynika z cytowanego wyżej uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego, posiadanie choćby wąskiego zakresu kompetencji decyzyjnych realizowanych w ramach zatrudniającej instytucji publicznej, świadczyć może o tym, iż w konkretnym przypadku, dana osoba pełnić może funkcje publiczne.

(Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 2 września 2014 r,, sygn. akt USA/Kr 940/14"
źródło wspólnota.org
 
2017-08-24 10:46:33
MJD: AF nie ma racji. Nie każdy pracownik samorządowy jest funkcjonariuszem publicznym.
 
2017-08-24 10:07:25
AF: kazdy pracownik samorzadowy pracujacy jako urzednik jest funkcjonariuszem publicznym
 
2017-08-24 09:31:57
09: "Uczciwość, prawość – cecha ludzka, polegająca w relacjach społecznych na wywiązywaniu się z danego słowa oraz przestrzeganiu reguł społecznych (uznanych norm moralnych), nawet gdy inni tego nie widzą lub nie oczekują." Proste.
Równe traktowanie obywateli to jedna z podstaw demokratycznego państwa prawa. Więc dlaczego tylko wybrani mają składać oświadczenia? A co z innymi biorącymi pieniądze publiczne, np. wojsko, policja, lekarze, nauczyciele, wtym akademiccy, inne służby państwowe, aparat sprawiedliwości, itd, itp. Dojdziemy do absurdu????? Może.
Szanowni Państwo, żadne prawo nie zastąpi zwykłej uczciwości ludzkiej. Żadne !!!!!!! Nie można uważąć wszystkich za nieuczciwych, bo to trąci zamierzchłymi poglądami. Ale dobre, proste a nie rozbudowene do granic kosmosu prawo pomoże uczciwym obywatelom w codziennym życiu. Tyle i aż tyle.
 
2017-08-24 09:18:21
ASI_2.0: "suweren-sponsor" ok zgoda ale WSZYSTKIE WSZYSTKIE POCZĄWSZY OD SAMEJ GÓRY WŁADZY A NIE OD DOŁU!!!! wtedy przynajmniej dowiemy się ile zarabiają informatycy w COI (gdzie na razie bronią się przed ujawnieniem zarobków) i dowiemy się ile zarabiają naprawdę informatycy w urzędach.
 
2017-08-24 08:51:43
urzędnik: W którym miejscu w tym artykule jest napisane, że oświadczenia majątkowe będą składać inspektorzy czy referenci? Nic takiego nie widzę. Jest tylko "Ten projekt będzie się odnosił do oświadczeń majątkowych wszystkich funkcjonariuszy publicznych". Szeregowy urzędnik nie jest funkcjonariuszem publicznym. Nie jest nim nawet kierownik wydziału, choćby wydawał decyzje w imieniu prezydenta miasta.
 
2017-08-23 20:09:06
suweren-sponsor: mi to się podoba, oświadczenia majątkowe powinny składać wszystkie osoby wynagradzane z publicznych pieniędzy
 
2017-08-23 09:27:32
JR: Proponuję zacząć od siebie. Niech sobie pan Wąsik poogląda oświadczenie niejakiego pana Jakiego. Niech sobie również przypomni jak pan Ziobro zapomniał wpisać dochód z tytułu bodajże odprawy po zakończeniu działalności w Parlamencie Europejskim i jego głupie tłumaczenie, że zapomniał i wpisał to w oszczędności. CBA gładko przeszła do porządku dziennego i nie zadała sobie nawet trudu sprawdzenia operacji bankowych. W samorządzie najbardziej opłaca się skorumpować inspektora, który bezpośrednio załatwia niektóre sprawy, głównie w starostwach i miastach na prawach powiatu a nie wójta. Wójt, starosta prezydent czy burmistrz nie może zostać skorumpowany anonimowo, chyba, że jest kompletnym głupcem. Ci tam na górze nie mają zielonego pojęcia o administrowaniu państwem i wymyślają głupotę za głupotą. Najgorzej, że firmują te głupoty ludzie stosunkowo młodzi, którzy powinni być wolni od "homo sovieticus".
 
2017-08-22 22:17:06
jola: Jako księgowa pracuje w urzędzie 10 lat, nie wydaję żadnych decyzji, nie jestem osobą którą można skorumpować, gdyż nie ma po co. I teraz będę musiała składać każdego roku oświadczenie i moi sąsiedzi będą wszystko o mnie wiedzieć?
 
2017-08-22 22:00:48
xyz: czy to znaczy, że kazdy pracownik samorzadowy będzie musiał składać oswiadczenie majątkowe, które pozniej zostanie opublikowane w biuletynie? Nawet jakis podinspektor d.s. niewaznych w Pcimiu Dolnym?
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25